Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0062-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01005
Наименование: "Развитието - въпрос на традиция"
Бенефициент: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 19.12.2012
Дата на приключване: 19.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване адаптивността на заетите лица в Първа инвестиционна банка АД с приоритет върху повишаване пригодността и уменията на служителите, удължаване на активната им трудова дейност и производителност на труда. Добавената стойност на проектните обучения е, че те ще доведат до адаптиране на представителите на целевите групи към икономиката на знанието.
Дейности: Дейност 1: Добро управление на проекта. Доброто управление ще бъде гарантирано, тъй като са налице специфична експертиза и познания, необходими както за успешното менажиране на проекти по ОП РЧР, така и за организиране на обучения по ключови компетентности. Пет от членовете на екипа участваха в управлението и на първия проект на ПИБ по втората фаза на схемата. Проектното предложение предвижда общо 6 човека на следните позиции: 1. Ръководител; 2. Методически експерт обучения; 3. Координатор логистика обучения; 4. Счетоводител по проекта; 5. Юрист по проекта; 6. Технически сътрудник. Разпределението на функциите между членовете и ясно дефинираните канали за вътрешноекипна комуникация ще гарантират постигане на заложените индикатори и резултати. Непосредствено след подписване на договора с ДО, екипът по проекта ще разработи Система за управление и вътрешен мониторинг на проекта, която включва: • Механизъм за проследяване на заложените индикатори за изпълнение и за резултат от проектните дейности; • Оценка на риска по заложените дейности; • Система за разпределение на отговорностите по дейностите, свързани с провеждане на тръжни процедури по ПМС № 55; • Осигуряване на канали за непрекъсната пряка и обратна връзка с целевите групи по проекта; • Разпределение на отговорностите между екипа във връзка със спазване на задълженията на Банката като бенефициент по ОП РЧР, в това число – спазване на изискванията за публичност и визуализация; провеждане на процедури по ПМС № 55; техническо и финансово отчитане на дейностите; съхранение на проектната документация и др. • Предотвратяване на риска от налагане на финансови корекции чрез детайлно запознаване и спазване с Ръководството за бенефициенти по схемата и осъществяване на непрекъсната комуникация с ДО; • ad hoc механизми за предотвратяване на възникнали трудности/ забавяния и др. По време на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с Ръководството за бенефициенти по схемата, екипът по проекта ще изготвя съотвените авансови, междинни и окончателни искания за плащане; междинни технически доклади и финансови отчети; уведомления до ДО за планираните обучения по проекта и спазването на план-графика. Последният проектен месец (10-тия) ще бъдат подготвени окончателните технически доклад, финансов отчет и окончателното искане за плащане.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители по ПМС №55 от 12 март 2007 г. При разработването на пакета с тръжни документи за избор на доставчици по ПМС №55 ще бъде използван опита на проектния екип, който по първия проект на ПИБ от втората фаза на схемата, проведе изцяло одобрена от ДО процедура и избра доставчици за обученията. Екипът е напълно запознат с изискванията на Постановлението; с указанията в Ръководството за бенефициентите по схемата; с изискванията на ДРСЗ – София и Агенция по заетостта по отношение на съгласувателната процедура. При избора на външни изпълнители ПИБ АД ще заложи следните критерии в методологията за оценка: опит в предоставяне на обучение за банкови институции; опит по сходни проекти, финансирани по ОП РЧР; налични референции; достатъчен персонал, който да може да покрие големия брой служители от целевата група; наличие на надграждащ обучителен елемент и др. При провеждането на процедурата по ПМС №55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на тръжната документация, сроковете за провеждане на открита процедура, съгласуването й с ДРСЗ - София, публикуването на обявата в национален ежедневник и на сайта на Банката, подписването на договори с избраните изпълнители. Екипът предвижда 4-те обучения по проекта да бъдат разделени в 4 обособени позиции в тръжната процедура с открит избор. По-подробно тази дейност е разписана в т. 2.2. Методика за изпълнение на проектното предложение.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на обучения по 4 ключови компетентности за заети лица в ПИБ АД В целевата група от 565-те заети лица от Първа инвестиционна банка АД, които ще се обучават по проекта, влизат:  66 служители от Централното управление, дирекции „Правна”, „Операции”; „Финансово – счетоводна”; „Кредитна администрация”; „Злато и нумизматика”; „Клонова мрежа”; „Управление на човешкия капитал”; „Банкиране на дребно”; „Картови разплащания” и „Кредитиране на МСП. Те ще преминат обучение на тема „Обучение по английски език”.  330 касиери от София и от клоновата мрежа в страната, които ще преминат обучение на тема „Мотивационно обучение за развитие и надграждане на умения за работа на каса”.  59 специалисти от дирекция „Проблемни активи и провизиране” от София и от клоновата мрежа на Банката ще преминат обучение на тема „Обществени компетентности, прилагани при събиране на вземания”.  110 специалисти Финансиране и управление на проекти; Финансово анализиране; Структурирано финансиране; служители Акредитиви и гаранции; Кредитен анализ и мониторинг; кредитни инспектори; от кредити на фирми от клоновата мрежа, които ще преминат обучения на тема „Инициативност и предприемчивост за постигане на кръстосани продажби”. Всеки обучаем ще премине курс на обучение с обща продължителност, както следва:  по КК 2 – с продължителност общо 300 учебни часа, разпределени в 3 нива на обучение;  по КК 5 – с продължителност общо 30 учебни часа, от които 15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика;  по КК 6 – с продължителност общо 30 учебни часа, от които 15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика;  по КК 7 – с продължителност общо 30 учебни часа, от които 15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика. Програмата на обученията ще бъде разделена на обучителни модули, всеки от които ще съдържа 2 учебни часа. Обученията по КК от 5 до 7 ще се провеждат в рамките на 3 дни. За обученията по английски език в три нива и за 300 учебни часа ще бъде търсен най-добрия баланс така че служителите на Банката да могат да изпълняват нормално както служебните си задължения, така и да имат достатъчно време за подготовка и участие в учебните часове. Обученията ще се проведат в София, Пловдив, Велико Търново и Варна. Индикативният брой на групите за всяко от планираните проектни обучения е: По КК 2 – 66 заети лица ще бъдат разпределени в 8 групи:  София – 2 групи х 6 участника (обучение по английски език с фокус върху юридическа терминология);  Пловдив – 1 група х 10 участника (обучение по английски език с фокус върху бизнес терминология);  София – 4 групи х 9 участника (обучение по английски език с фокус върху бизнес терминология);  София – 1 група х 8 участника (обучение по английски език с фокус върху бизнес терминология). По КК 5 – 330 касиери ще бъдат разпределени в 20 групи, в това число:  София – 10 групи х 16 участника;  Пловдив – 4 групи х 16 участника;  Велико Търново – 2 групи х 20 участника;  Варна – 2 групи х 16 участника;  Варна – 2 групи х 17 участника По КК 6 – 59 заети лица в 4 групи;  София – 2 групи х 15 участника и 1 група с 14 участника;  Варна – 1 група х 15 участника. По КК 7 – 110 заети лица, обединени в 8 групи:  Варна – 2 групи х 12 участника;  Пловдив – 2 групи х 13 участника;  София – 4 групи х 15 частника. Обосновка на броя на групите: Поради спецификата на организация на работа в клоновата мрежа и в Централното управление (ЦУ) на Банката, излизането на повече от един служител за обучение от един финансов център или дирекция от ЦУ, ще доведе до затруднения в осъществяването на текущите задачи на съответното финансово звено или дирекция. Ето защо, при сформиране на групите за 4-те вида проектни обучения, екипът по проекта ще се съобразява с това да осигури необходимия минимум служители, достатъчни за нормалното протичане на ежедневните работни процеси във финансовите центрове в София и в страната. Екипът по управление на проекта има своите организационни съображения при целевата група от 330 касиери. Обучението за тях ще бъде на тема „Мотивационно обучение за развитие и надграждане на умения за работа на каса”, като са планирани две групи от по 20 участника, а останалите – да бъдат от 16 участника. Корпоративната политика на Банката и опитът на дирекция „Управление на човешките капитал” показват, че за постигане на висока ефективност при такова обучение, свързано с повишаване мотивацията за работа индивидуално и в екип, особено важно е събирането на по-голям брой участници. За разлика от естеството на другите обучения по ключови компетентности, тук от особена важност е създаването на емоционално въздействаща и мотивираща атмосфера, както и на усещане за единна общност от съмишленици, споделящи общ кодекс и етика на професионалните задължения. Обученията по английски език ще се провеждат в по-малък брой групи, поради естеството и спецификите на материята и терминологичния обхват на отделните курсове. Осигуряване на обученията Разходите за обучителните материали ще бъдат ангажимент на избраните фирми. В края на всяко обучение, преминалите съответния курс ще получават сертификати. Методически инструментариум за проектните обучения Минимумът от обучителни методи и техники, които ще бъдат търсени от фирмите доставчици на проектните обучения е:  използване на принципа „учене чрез преживяване”;  съобразяване с различните стилове на учене при различните участници, споделяне на опит и добри практики;  разработени групови и индивидуални задачи и упражнения;  провеждане на дискусии;  използване на творчески техники;  въвеждане на игрови методи като симулации, ролеви игри, демонстрации, учебни филми, казуси и др.;  разработване на задания за самостоятелна работа по практически задания за натрупване на опит в „сигурна” среда;  въпросници и тестове за проверка на знанията. По-подробно методиката за реализиране на проектните обучения е описана в т. 5.2.1. Логистика на обученията В логистиката на обученията по проекта ПИБ АД ще се води от корпоративните правила за провеждане на обучения:  Обученията ще се проведат в следните целеви градове – София, Пловдив, Велико Търново и Варна.  Екипът на проекта вече е проигравал логистично обученията в тези градове по първия си проект, финансиран от схемата.  Транспортните разходи на обучаемите ще бъдат осигурени и финансирани от Банката, без да бъдат бюджетирани в проектното предложение.  Представители на избранатите обучителни фирми ще бъдат включени в детайлното разработване на плана за провеждане на обученията и времевия график. Изискване към доставчиците е да осигурят достатъчен човешки ресурс – обучителни екипи, които да могат да поемат обученията в страната.
Дейност 4: Дейности по информиране и публичност Осъществяване на дейности за информиране и публичност за гарантиране на прозрачност при изпълнението на дейностите на проекта. Осигуряване на информираност на всички заинтересовани страни за целите, дейностите и резултатите на проекта, както и за приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013” и ЕСФ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 165 BGN
Общ бюджет: 184 478 BGN
БФП: 129 135 BGN
Общо изплатени средства: 129 135 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 633 BGN
2014 98 502 BGN
2015 0 BGN
129 135 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 038 BGN
2014 83 727 BGN
2015 0 BGN
109 765 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 595 BGN
2014 14 775 BGN
2015 0 BGN
19 370 BGN
Финансиране от бенефициента 65 642 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз