Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0033-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-32-87
Наименование: Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 11.12.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект е инвестиционен и има конкретна цел: разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Троян с цел намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО и на Националното законодателство.
Дейности: Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С цел осигуряване добро управление на проекта, бенефициентът ще сформира звено за изпълнение на проекта в състав от 9 човека, както следва: Ръководител на проекта; Координатор на проекта; Юрист; Финансист; Служител по мониторинг; Технически експерт - строителство на линейна инфраструктура; Административен сътрудник и отговорник за архива на проекта; Служител по нередности; Служител на асоциирания партньор – “В и К – Стенето”- ЕООД, гр. Троян. С цел ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект, общината ще организира процедура за избор на външен консултант, по реда на ЗОП. Възлагането на част от задачите, свързани с управлението на проекта се налага, поради големия обем работа и с оглед ясно разграничаване на задълженията по създаване и контрол на цялостната документация. 5.2 Публичност: При информиране на широката общественост Община Троян ще се ръководи от Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, в които са отразени изискванията, заложени в Регламент на Съвета № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., определящ общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Регламент на Комисията № 1828/2006, определящ правила за изпълнението на Регламент на Съвета 1083/2006 и Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за регионално развитие. Дейностите за осигуряване на информация и публичност за инвестиционния проект се извършват по време на реалното изпълнение на проекта и ще включват дейности за подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз за проекта. В рамките на проекта са предвидени дейности за публичност, които обхващат задължителните мерки, които следва да се предвидят от бенефициента и са съобразени със съответните минимални количествени показатели: брошури; листовки; билборд; постоянни обяснителни табели; информационни стикери; пресконференции; официални церемонии; информационни табели; покани; папки; Банери за пресконференциите; Знамена на РБ и на ЕС; Транспарант, преносимо рекламно пано с преносима монтажна конструкция; USB памети; Интернет банер, визуализиращ логото на ОПОС в сайта на община Троян.
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти За изграждане на инфраструктурата, по приоритети, Общината е осигурила съответните сервитутни права, както следва: Приоритет І (етап І): Осигурени са съответните права на прокарване и преминаване за изграждането на Главен колектор І-А. Сключени са договори за учредяване в полза на Община Троян на право на прокарване и право на преминаване през поземлени имоти – собственост на физически и юридически лица, издадени са заповеди на кмета на Община Троян за учредяване в полза на Община Троян на право на прокарване и право на преминаване през поземлени имоти – собственост на физически лица и заповеди на кмета на Община Троян за учредяване в полза на Община Троян на право на прокарване и право на преминаване през поземлени имоти, за които собствениците, вписаните в кадастралните регистри, не притежават документи за собственост. Останалата част от предвидената инфраструктура преминава по същестуващи улици – общинска собственост. Приоритет ІІ (етап ІІ): Предвидената за изграждане инфраструктура преминава изцяло по същестуващи улици – общинска собственост, с изключение на няколко поземлени имоти, за които е сключен договор за учредяване в полза на община Троян на право на прокарване и право на преминаване през чужд поземлен имот. Приоритет ІІІ (етап ІІІ) По-голяма част от трасето на Главен събирателен колектор „А“ преминава през поземлени имоти – общинска собственост. За учредяването на необходимите права през поземлени имоти – собственост на физически и юридически лица са сключени договори със собствениците за учредяване на право на прокарване и право на преминаване през собствените им имоти, и отстъпено право на строеж за изграждане на ревизионните шахти. За преминаването по трасето на път ІІІ-357 ще бъде издадено разрешение за специално ползване от Агенция “Пътна инфраструктура”.
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1. Строителен надзор - Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и 2 на ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Лицето упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството; Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа; При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението; След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя; Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. 7.2 Авторски надзор - Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството ще се определят с договор между възложителя и проектанта на работните проекти, при спазване на режима на обществените поръчки. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
Дейност 6: Одит Община Троян ще възложи одит на проекта, съобазно режима за възлагане на обществени поръчки. Ще се осъществява текущ одит на проекта и към исканията за средства ще се представя междинан одит доклад с одитно мнение за: - законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл.19, ал.2, т.22 “б” от ЗОП; - осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства, в счетоводната система на Общината. Към окончателното искане за средства Общината ще представи окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит, публикувани от ОПОС.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Дейност 3.1: Строително-монтажни работи по канализационната мрежа В точка 6.2.1. на ПИП са приотизирани мерките, които са необходими за привеждането на канализационната система съгласно нормативните изисквания и нужди на населението. От конфигурацията на територията в регулация на град Троян и уличната мрежа е видно, че населеното място е тясно и дълго. Не е възможно да се изпълнява строителство на широк фронт. Всичко това е предпоставка да се заложи в прединвестиционното проучване етапност на инвестиционния план за изпълнението на строителството. На базата на това и на извършената приоритизация на инвестиционните мерки по канализационната мрежа, описани по горе изпълнението на строителството е разделено по етапи. Дейност 3.2: Строително-монтажни работи по водопроводната мрежа Компонентите на разширение и реконструкция на водопроводната мрежа, които са предвидени за финансиране по ОП “Околна среда” са групирани съгласно приетата етапност на канализационната мрежа в три приоритета към първи етап за разширение и реконструкция на водопроводната мрежа.
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1 - Настоящият проект е насочен към изграждане на линейна инфраструктура. Към настоящия момент състоянието във връзка с подготовката за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Троян” е, следното: Подготовка на инвестиционния проект, съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейската общност в рамките на проект “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, който включва разработването и представянето на следните документи: Прединвестиционни проучвания; Работни проекти. За всички обекти от линейната инфраструктура, предмет на инвестиции в настоящето проектно предложение са разработени работни проекти. Издадени са: Становище за противопажрната осигуреност за строеж, издадено от РУПБС; Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, издадено от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавки район с център Плевен; Становища от РИОСВ – Плевен за обхвата на проекта. Поддейност 1.2 - След сключване на договор за финансиране по ОПОС не се предвижда проектиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 986 831 BGN
Общ бюджет: 18 413 665 BGN
БФП: 17 458 627 BGN
Общо изплатени средства: 18 434 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 458 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 751 619 BGN
2015 7 682 622 BGN
18 434 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 107 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 601 295 BGN
2015 6 146 097 BGN
14 747 392 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 351 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 150 324 BGN
2015 1 536 524 BGN
3 686 848 BGN
Финансиране от бенефициента 5 972 420 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новоизградени канализационни мрежи (включ. колектори)
Индикатор 2 Рехабилитирани (реконструирани) канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 3 Новоизградени водоснабдителни мрежи
Индикатор 4 Рехабилитирана (реконструирани) водоснабдителни мрежи
Индикатор 5 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградената канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 6 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитираната (реконструираната) канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 7 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградената инфраструктура за питейни води
Индикатор 8 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитираната (реконструираната) инфраструктура за питейни води
Индикатор 9 Новосъздадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз