Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0072-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработка на иновативни продукти, процеси и услуги, (т.ч. и програмно осигуряване) за изграждане на уеб базирани системи в енергетиката и индустрията"
Бенефициент: "ФИРСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: "Целите на проекта са : 1. Изграждане на нов метод за доставка на електроенергия, посредством изследване на възможностите за изграждане на уеб базирани системи за наблюдение и контрол на множество малки когенерационни мощности 2. Изследване на възможностите и разработка на необходимото програмно осигуряване за изграждане на уеб базирани системи за наблюдение и контрол на физически и производствени параметри, контролирани от множество малки системи за управление в индустриалните предприятия. 3. Изследване на възможностите и разработка на необходимото програмно осигуряване за изграждане на уеб базирани системи за обмен на съобщения между производители на електроенергия и централизирани звена за управление и разпределение на електроенергията, свързани с контрола и отчитането на капацитетите ( разполагаемостта ) на производствените мощности."
Дейности: Разходи за възнаграждения на персонал Разходи за възнаграждения на персонал
Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта - амортизация Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта - амортизация
Разходи за възлагане на научноизследователска дейност. Разходи за възлагане на научноизследователска дейност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛИРЕКС БС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 448 000 BGN
Общ бюджет: 597 024 BGN
БФП: 417 917 BGN
Общо изплатени средства: 417 917 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 417 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 193 866 BGN
2014 77 057 BGN
2015 146 994 BGN
417 917 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 355 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 786 BGN
2014 65 499 BGN
2015 124 945 BGN
355 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 080 BGN
2014 11 559 BGN
2015 22 049 BGN
62 688 BGN
Финансиране от бенефициента 192 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 5 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 6 Разработка на програмно осигуряване за изграждане на уеб базирани системи за наблюдение и контрол на физически и производствени параметри, контролирани от множество малки системи за управление в индустриалните предприятия
Индикатор 7 Разработка на програмно осигуряване за изграждане на уеб базирани системи за обмен на съобщения между производители на електроенергия и централизирани звена за управление и разпределение на електроенергията, свързани с контрола и отчитането на капацитетит
Индикатор 8 Разработка на нов метод за доставка на електроенергия, посредством изследване на възможностите за изграждане на уеб базирани системи за наблюдение и контрол на множество малки когенерационни мощности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз