Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0041-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Базова платформа за мониторинг на индустриални обекти чрез използване на безжични комуникации (БПМНО)"
Бенефициент: "ОМНИТЕЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Целите, поставени пред БПМИО включват създаване на междинен мрежови слой от безжични устройства, явяващ се посредник между съществуващите индустриални контролери и обекти и външните безжични и жични мрежи, като се осигуряват възможности за дистанционно наблюдение и управление на параметрите на технологичните процеси без използване на проводна връзка
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Анализ на изискванията към платформата, моделно описание и възможни варианти за реализирането й
Дейност 3: Функционално окомплектоване на платформата с наличните и разработените експериментални средства за развитие. Тестове за работоспособност.
Дейност 4: Провеждане на експерименти за до-стигане на заложените параметри на платфор-мата, включително и на отделните експеримен-тални средства за раз-витие. Корекции и реализиране на много-свързана схема на безжичната LAN.
Дейност 5: Окончател-но създаване на макет на платформата. Екс-периментални изслед-вания на възможности-те за преконфигурира-не на платформата
Дейност 6. Окомплектоващи изделия
Дейност 7. Експериментални средства за развитие
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 209 822 BGN
Общ бюджет: 223 827 BGN
БФП: 169 325 BGN
Общо изплатени средства: 169 325 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 615 BGN
2014 53 370 BGN
2015 82 340 BGN
169 325 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 573 BGN
2014 45 365 BGN
2015 69 989 BGN
143 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 042 BGN
2014 8 006 BGN
2015 12 351 BGN
25 399 BGN
Финансиране от бенефициента 76 098 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Концепция на платформа за безжична комуникация
Индикатор 6 Индикатор 2: Експериментални средства за апробация и развитие на платформата
Индикатор 7 Индикатор 3: Процедури, осигуряващи тестването на отделните връзки между елементите на платформата
Индикатор 8 Индикатор 4: Конфигурации на платформата
Индикатор 9 Индикатор 5: Интернет страница на проекта
Индикатор 10 Индикатор 6: Представяне на получените научно-изследователси и приложни резултати на български конференции и списания.
Индикатор 11 Индикатор 7: Представяне на получените научно-изследователси и приложни резултати на международни конференции и списания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз