Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0079-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Провеждане на индустриално научно изследване за създаване на оптимален алгоритъм за прилагане на метод за автоматичен мониторинг на телевизионно и видео съдържание в реално време в цифров поток от видео"
Бенефициент: "КОНВЪРДЖЪНТ МЕДИА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Провеждане на индустриално научно изследване за създаване на оптимален алгоритъм за прилагане на метод за автоматичен мониторинг на телевизионно и видео съдържание в реално време в цифров поток от видео
Дейности: Наемане на видео сигнал и колокиран виртуален хостинг и помещение за извършване на индустриално научно изследване Наемане на видео сигнал и колокиран виртуален хостинг и помещение за извършване на индустриално научно изследване
Подготовка за реализация на Индустриално научно изследване Подготовка за реализация на Индустриално научно изследване
Изготвяне на технически спецификации за създаването на софтуер Изготвяне на технически спецификации за създаването на софтуер
Създаване на тестов софтуер за целите на изследването Създаване на тестов софтуер за целите на изследването
Организиране и провеждане на тестове, анализиране на резултатите и извеждане на изводи. Организиране и провеждане на тестове, анализиране на резултатите и извеждане на изводи.
дейност 3.3.1 Анализ на резултатите от изследването, оценка на научната и практическа значимост и избор на подходящ алгоритъм (алгоритми) за реализиране на изобретението дейност 3.3.1 Анализ на резултатите от изследването, оценка на научната и практическа значимост и избор на подходящ алгоритъм (алгоритми) за реализиране на изобретението
Публичност и визуализация Публичност и визуализация
Консултантски услуги за разработването на проектното предложение по настоящата процедура Консултантски услуги за разработването на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 495 572 BGN
Общ бюджет: 543 193 BGN
БФП: 434 015 BGN
Общо изплатени средства: 434 015 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 434 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 125 049 BGN
2014 308 965 BGN
2015 0 BGN
434 015 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 368 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 292 BGN
2014 262 621 BGN
2015 0 BGN
368 912 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 757 BGN
2014 46 345 BGN
2015 0 BGN
65 102 BGN
Финансиране от бенефициента 124 568 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 Наличие на функциониращ тестов софтуер за целите на изследването
Индикатор 6 Наличен масив от еталонни данни и файлови образци
Индикатор 7 Брой направени тестове.
Индикатор 8 Алгоритъм (алгоритми) за реализиране на метода за автоматичен мониторинг на телевизионно и видео съдържание в цифров поток от видео и във видео файлове.
Индикатор 9 Наличен анализ на резултатите от изследването и оценка на социалния и икономически ефект и перспективите за приложение.
Индикатор 10 Брой изготвени обозначителни табели.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз