Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0104-C0001
Номер на проект: ESF-1109-06-11003
Наименование: Чрез обучение и стаж към развитие и реализация на млади хора
Бенефициент: "Зи ти ем консулт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: - Повишаване конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекция бюро по труда Пловдив посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността. - Повишаване на икономическата активност и интеграция на младежи до 29 години, чрез придобиване на нови знания и умения, с цел професионална реализация. - Постигане на по-високо качество на работната сила и адаптивността й към пазарните условия и повишаване конкурентноспособността й на национално, регионално и фирмено равнище, чрез утвърждаване практиката за учене през целия живот
Дейности: Дейност 1. Създаване на екип за реализиране и управление на проекта. Среща на Кандидата и Партньора с цел установяването на система за управление и отчетност на проекта в това число и вътрешен мониторинг. На тази среща ще бъде представен и плана за действие за реализация на проекта. Отчетността по управлението на проекта и счетоводството ще е ежемесечна. Разпределение на отговорностите и задълженията - между Кандидата и Партньора ще гарантира качественото и точно изпълнение на планираните дейности. На срещата ще се представи детайлизиран план – график за действие, в който ще бъдат разписани подробно всички стъпки за изпълнение на проекта, ролята на Кандидата и Партньора което ще даде възможност за хармонизиране действията на всички участници и за достигане целите на проекта. Назначаване на екипа за реализация на проекта - добрата организация и предварителна подготовка на ръководния екип ще доведе до провеждането на ефективно професионално обучение и пълноценно стажуване. За реализиране и изпьлнение на проекта ще бъде сформиран рьководен екип, сьстоящ се от 4 човека – ръководител, заместник ръководител, счетоводител и технически изпълнител. Приоритетно, още на първата среща на членовете на екипа ще бъдат разпределени задачите между тях, съгласно разписаните им задължения по настоящия проект. В зависимост от своята роля в екипа и компетенциите, които притежават, всеки един от тях ще работи при стриктно спазване на правилата и процедурите на финансиращата организация. При вьзникнала обоснована необходимост ще се правят съответните корекции при изпълнението на дейностите, с цел постигане на резултатите, заложени настоящия проект. Екипът ще провежда регулярни работни срещи, свързани с отчитане на напредъка по проекта, следене на изпълнението на заложените индикатори, подготовка на междинни и финални технически доклади. За целите на проекта ще се използват офисите и офис оборудването на „ЗИ ТИ ЕМ Консулт” ЕООД, “Виктория Найс” ЕООД и материално техническа база на МУЦТПО Пловдив, съгласно сключен договор.
Дейност 2. Техническа подготовка на ръководния екип за ефективно провеждане на обучението. Бенефициентите на проекта ще бъдат подбрани съгластно изискванията, заложени в проекта. За по-добра информираност на потенциалните бенефициенти ще бъдат използвани възможностите на местните медии за разгласа условията и критериите на проекта. На web-сайта на Кандидатстващата фирма ще бъде публикувана информация за условията и критериите на проекта Обучението по теория и учебна практика ще се извърши в учебната база на МУЦТПО Пловдив, съгласно сключен договор. Производствената практика и стажуването ще се извърши в реални условия във фирмата – Партньор. По време на стажуването на успешно завършилите обучението бенифициенти ще се приложи и Наставничеството. Обучаемите ще бъдат осигурени със необходимите материалите за провеждане на обучението по теория и за учебната практика /учебен план, учебни програми, казуси, тестове, наръчници, помагала, мултимедия, специализирани програми и др./ Програмите за професионално обучение са утвърдени от НАПОО и отговарят на Държавни образователни изисквания за тези професии.
Дейност 3. Организационно-методически дейности на Кандидата и Партньора за провеждане на ефективено професионално обучение • използване на съвременна методика за обучение, сьобразена с Дьржавните образователни изисквания за всяка професия, сьс ЗПОО и действащите наредби, регламентиращи професионалното обучение на вьзрастни и сьобразени с конкретните особености и нужди на бенефициентите. • изготвяне и утвърждаване на учебните планове и програми, за всяко професионално обучение за част от професиите - за всяко обучение по дадена специалност ще бьдат подготвени и утвърдени подробни учебните планове и програми, професионално обучение ще е за част от професиите, разработено по теми и часове на обучение за всеки ден. • подбор и подготовка на учебните материали - материалите за провеждане на обучението по теория /учебен план, учебни програми, казуси, тестове, наръчници, помагала/ ще бъдат подготвени от специалистите, които ще провеждат обучението и от Кандидата. Те ще бъдат направени на хартиени и технически носители. Учебните материали ще бъдат раздадени на обучаемите и ще останат за тях след приключване на обучението. Материалите за провеждане на практическите занимания ще бъдат подготвени съвместно с преподавателите по практика и заместник ръководителя на проекта и ще бъдат своевременно предоставени на преподвателя и обучаемите за всяка специалност, за да се овладее професията или повиши квалификацията на бенифициентите на необходимото ниво за изпьлнение на служебните им задьлжения. • подбор и осигуряване на висококвалифицирани лектори за провеждане на професионалния курс за обучение по теория и практика – извършен е подбор на квалифицирани преподаватели, изявени специалисти в дадена професия за провеждане на обученията по теория и практика, в т. ч. проведени предварителни разговори със специалистите, предвидени да бъдат наставници. • осигуряване на необходимите средства за повишаване ефективността и ефикасността на обучението и реалното им усвояване • подбор и осигуряване на наставници за провеждане на стажуването; • изготвяне и утвърждаване на програми и планове за стажуване на успешно завършилите обучение по част от професиите „Брокер“ и „Оперативно счетоводство“.
Дейност 4. Провеждане на професионално обучение по част от професията на безработни младежи до 29 г., регистрирани в Д»БТ» Пловдив за специалностите от трета степен на професионална квалификация. Учебните програми са лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение и отговаря на Държавните образователни изисквания за всяка професия. Обучението по теория за всяка професия ще се провежда в учебните зали на МУТЦПО Пловдив, с който Кандитата има сключен договор, оборудвани със самостоятелни работни места за всеки обучаван и с необходимите пособия и материали за теоретичното обучение. Практическото обучение ще се проведе от преподаватели с практически опит и с необходимите пособия за провеждане на практическото обучение. Контролиране работата на преподавателите и обучаемите в учебния процес – при провеждане на професионално обучение по горепосочените професии екипа на проекта ще контролира работата на преподавателите чрез анкета за обратна връзка с обучаемите бенефициенти. Обучаваните лица ще бъдат контролирани от екипа на проекта за ежедневното посещение на учебния процес чрез присъствена форма. Мониторингът на учебния процес ще включва стриктно наблюдаване на преподавателите от страна на ръководния екип за последователно изпълнение на учебната програма. За целта ще бъде въведена материална книга, текущи оценки, тестове и анкети за обратна връзка. Провеждане на квалификационни изпити и издаване на удостоверение за професионално обучение за придобиване на част от професия – в края на всеки един от курсовете ще се проведат квалифиционни изпити по изготвени критерии за оценка от назначената изпитна комисия. В края на проведения изпит задължение на изпитната комисия ще бъде изготвянето на изпитен протокол. Квалификационни изпити ще бъдат проведени по част от професията; - текущ контрол на обучението - ще се осъществява постоянно наблюдение на постъпващата информация. Информацията ще се събира, обработва, отчита и анализира от техническия сътрудник и заместник ръководителя на проекта. Представителите на управленския екип извършват текущи проверки в хода на обучението, разработват и внедряват алтернативни форми на текущ контрол върху резултатите от него. Заместник ръководителят подготвя, разпространява и обработва анкетни карти, води присъствените списъци и контролира състоянието на документация като цяло. Ще бъдат изготвени междинни отчети, които ще бъде представени на договарящия орган при представяне на искане за междинно плащане. В изготвянето на междинния отчет ще участват счетоводителя на проекта, заместник ръководителя, техническия изпълнител и ръководителя на проекта. На заседанията на екипа и работните групи се отчитат резултатите от текущия контрол и се вземат решения за корективни действия. - изходящ контрол - края на всеки курс, курсистите ще представят на заместник ръководителя мненията и препоръките си за равнището на обучението, попълвайки анонимно анкетен лист. Резултатите от последващия контрол ще бъдат представени и оформени във финален отчет. Финалният отчет ще бъде изготвен в рамките на 1 месец след приключване на проекта и ще бъде представен за одобрение на Договарящия орган. В изготвянето му ще участват всички членове на екипа, като финансовите отчети са задача на счетоводителя. Междинните отчети и финалния отчет се представят и защитават на заседанията на проектния екип.
Дейност 5. Провеждане на стажуването при работодател и постигане на резултатите, заложени в проектното предложение - текущ контрол на стажуването - ще се осъществява постоянно наблюдение на постъпващата информация по групи дейности. Информацията ще се събира, обработва, отчита и анализира от техническия изпълнител и заместник ръководителя на проекта. Представителите на управленския екип извършват текущи проверки в хода на стажуването, разработват и внедряват алтернативни форми на текущ контрол върху резултатите от него. Заместник ръководителят подготвя, разпространява и обработва анкетни карти, води присъствените списъци и контролира състоянието на документация като цяло. Ще бъдат изготвени междинни отчети, които ще бъде представени на договарящия орган при представяне на искане за междинно плащане. В изготвянето на междинния отчет ще участват счетоводителя на проекта, заместник ръководителя, техническия изпълнител и ръководителя на проекта. На заседанията на екипа и работните групи се отчитат резултатите от текущия контрол и се вземат решения за корективни действия. - изходящ контрол - края на стажуването, стажантите ще представят на заместник ръководителя мненията и препоръките си за провеждането на стажуването при работодателя, попълвайки анонимно анкетен лист. Резултатите от последващия контрол ще бъдат представени и оформени във финален отчет. Финалният отчет ще бъде изготвен в рамките на 1 месец след приключване на проекта и ще бъде представен за одобрение на Договарящия орган. В изготвянето му ще участват всички членове на екипа, като финансовите отчети са задача на счетоводителя. Междинните отчети и финалния отчет се представят и защитават на заседанията на проектния екип.
Дейност 6. Оценка на ефективността от проведеното професионално обучение по част от професия, стажуването при работодател и постигнатите резултати, заложени в проектното предложение - текущ контрол на проекта - ще се осъществява постоянно наблюдение на постъпващата информация по групи дейности. Информацията ще се събира, обработва, отчита и анализира от техническия изпълнител и заместник ръководителя на проекта. Представителите на управленския екип извършват текущи проверки в хода на учебния процес и стажуването, разработват и внедряват алтернативни форми на текущ контрол върху резултатите от него. Заместник ръководителят подготвя, разпространява и обработва анкетни карти, води присъствените списъци и контролира състоянието на учебната документация като цяло. Ще бъдат изготвени междинни отчети, които ще бъде представени на договарящия орган при представяне на искане за междинно плащане. В изготвянето на междинния отчет ще участват счетоводителя на проекта, заместник ръководителя, техническия изпълнител и ръководителя на проекта. На заседанията на екипа и работните групи се отчитат резултатите от текущия контрол и се вземат решения за корективни действия. - изходящ контрол - края на всеки курс и в края на стажуването, курсистите ще представят на заместник ръководителя мненията и препоръките си за равнището на обучението и стажуването при работодателя, попълвайки анонимно анкетен лист. Резултатите от последващия контрол ще бъдат представени и оформени във финален отчет. Финалният отчет ще бъде изготвен в рамките на 1 месец след приключване на проекта и ще бъде представен за одобрение на Договарящия орган. В изготвянето му ще участват всички членове на екипа, като финансовите отчети са задача на счетоводителя. Междинните отчети и финалния отчет се представят и защитават на заседанията на проектния екип.
Дейност 7. Провеждане на рекламни и заключителни дейности относно реализацията и мултиплицирането на проекта от кандидата, съвместно с партньора и бенифициенти. Информационни кампании за дейностите по проекта - изготвяне на окончателен отчет за дейностите и финансов отчет на резултатите от проекта. Публикации в местната и национална преса - по време на проекта ще бъдат публикувани 3 статии в местната и национална преса, които ще отразяват проектния цикъл. Първата публикация ще бьде при стартирането на проекта, което ще подпомогне популяризирането на проекта. Ще бъдат изложени очакваните резултати и влиянието. Втората публикация ще е при стартирането на стажуването при работодател след провеждане на професионалното обучението на бенифициентите. Следващата публикация ще бьде след завършване на стажуването при работодателя, като ще бъдат отразени и обобщени резултатите от него. Последната публикация ще отрази приключването на проекта, като ще се покаже постигнатата ефективност, разходването на средствата и проблемите, възникнали в хода на проектния цикъл. Публикациите ще бъдат подготвени от административния персонал по проекта. Изработване и разпространение на 200 листовки - при стартирането на проекта ще бъдат изработени и отпечатани листовки, които ще съдържат кратка информация за целите, дейностите по проекта и очакваните резултати. Листовките ще бъдат разпространявани сред партньора и обществеността, с оглед популяризиране на настоящия проект, както и разпространение на идеята на проекта, която може да се приложи във всякакви фирми, независимо от бранша и големината на фирмата. В изработването на листовките ще участват техническия сътрудник, ръководителя на проекта и заместник ръководителя. Разпространението ще се осъществява от членове на експертния екип и от доброволци. Оформлението на рекламните материали /обяви, листовки, съобщения и др./ се извършва от заместник ръководителя, след като съдържанието им е уточнено и съгласувано с останалите членове на екипа. Практическо мултиплициране на резултатите от реализацията на проекта от страна на партньора на проекта - ще вземат активно участие в мултиплициране на резултатите от реализацията на проекта. Те ще спомогнат за популяризиране на проекта сред членовете на НСНИ, на счетоводни кантори и други работодателите. Създаване на база данни с информация за обучаемите – след реализацията на проекта ще бъде изготвена база данни с информация за обучените и стажувалите младежи до 29 години. Всеки бенефициент ще попълни стандартен личен формуляр с данни, които ще бъде въведени в създадената картотека. Същата ще бъде попълнена с резултатите от квалификационните изпити. С цел предоставяне информация на заинтересованите работодатели и браншови организации картотеката ще бъде съхранена и размножена на електронен носител.
Партньори
Партньори:
„Виктория – найс“ ЕООД
Изпълнители:
"ЛАКС БУК" ЕООД
"АННА-М-29" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 057 BGN
Общ бюджет: 67 681 BGN
БФП: 67 681 BGN
Общо изплатени средства: 67 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 211 BGN
2014 52 470 BGN
2015 0 BGN
67 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 929 BGN
2014 44 599 BGN
2015 0 BGN
57 529 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 282 BGN
2014 7 870 BGN
2015 0 BGN
10 152 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз