Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0059-C0001
Номер на проект: ESF-1109-08-07001
Наименование: Уча, зная, работя
Бенефициент: "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността и разширяване на обема на производство на „БУЛПЛАН ИНВЕСТ” ООД чрез предоставяне на възможност за трайна заетост на безработните лица, успешно преминали квалификационно обучение и производствен стаж във фирмата.
Дейности: Дейност 1. Ресурсно обезпечаване на проекта Посочените в проектното предложение членове на екипа ще заемат официално своите позиции съответно на ръководител проект, счетоводител, координатор и преподаватели. Ще се мобилизират технически ресурси за изпълнение на проекта – офиси, офис оборудване, средства за комуникация и консумативи
Дейност 2. Сформиране на групи за обучение Ще бъдат сформирани групи за обучение по определените професии от насочените от Агенция по заетостта безработни лица, съобразно тяхното образование и предпочитание. В групите ще бъдат включени лица, регистрирани в бюрото по труда в гр. Плевен. Ще бъдат подготвени досиета с данните на лицата за обучение, които ще бъдат допълвани с техните резултати по време на обучението.
Дейност 3. Предоставяне на обучение по професия "Строител" със специалност „Бояджийски работи” Ще бъдат обучени 12 безработни лица от община Кюстендил. Обучението ще се проведе модулно, като обучаемите ще бъдат разпределени в една група Теоретичните часове ще бъдат по 6 часа дневно, а практическите по 8 часа дневно. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на усвояемостта. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен
Дейност 4. Предоставяне на обучение по професия "Строител" със специалност „Мазилки и шпакловки” Ще бъдат обучени 12 безработни лица от община Кюстендил. Обучението ще се проведе модулно, като обучаемите ще бъдат разпределени в една група Теоретичните часове ще бъдат по 6 часа дневно, а практическите по 8 часа дневно. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на усвояемостта. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен
Дейност 5. Осигуряване на стаж по професия "Строител" със специалност „Бояджийски работи” Всички лица, успешно положили изпити за придобиване на професионално – квалификационна степен ще бъдат включени в тримесечен стаж по професията. По време на стажа те ще навлязат в реална производствена обстановка, което ще помогне да се повиши мотивацията им за трудова реализация.
Дейност 6. Осигуряване на стаж по професия "Строител" със специалност „Мазилки и шпакловки” Всички лица, успешно положили изпити за придобиване на професионално – квалификационна степен ще бъдат включени в тримесечен стаж по професията. По време на стажа те ще навлязат в реална производствена обстановка, което ще помогне да се повиши мотивацията им за трудова реализация.
Дейност 7. Управление на проекта Тази дейност ще се извършва от управленския екип на проекта по време на целия период на реализация на проекта и ще включва: • Наблюдение на изпълнението за установяване и предвиждане на отклонения от плана на проекта; • Наблюдение и контрол на дейностите по проекта по отношение на време, използвани ресурси и постигнато качество на за отделните етапи. • Изготвяне на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта; • Провеждането на срещи на екипа на проекта за установяване на постигнатия напредък; • Управление на обхвата, времето, разходите, рисковете, комуникациите, промените и измерителите на проекта от страна на неговия управленски екип; • Предприемане на корективни мерки, за да се осигури изпълнението на проекта навреме, в рамките на бюджета и с необходимото качество;
Дейност 8. Публичност и визуализация на проекта Тази дейност се извършва съгласно съпътствуваща Програма за публичност и визуализация на Проекта, която състои в публикуване на три информационни материала, организиране на две пресконференции- при стартирането и приключването на проекта, публикуване на информация за проекта в средствата за маспва информация, поставяне на информационни табла и на две информационни табели, в съответствие с изискванията в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР). Дейността ще се изпълнява от екипа за управление на проекта
Партньори
Партньори:
"Декси Консулт" ЕООД
Изпълнители:
"Химера" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 751 BGN
Общ бюджет: 69 935 BGN
БФП: 69 935 BGN
Общо изплатени средства: 69 934 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 350 BGN
2014 51 584 BGN
2015 0 BGN
69 934 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 598 BGN
2014 43 846 BGN
2015 0 BGN
59 444 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 753 BGN
2014 7 738 BGN
2015 0 BGN
10 490 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз