Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0110-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ПОМОЩ В ДОМА”
Бенефициент: Община Симеоновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 30.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Симеоновград
Описание
Описание на проекта: Да се предостави възможност на Домашен социален патронаж да разшири дейността си, като създаде Звено за услуги в домашна среда. Чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се. Да се даде възможност за извеждане на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”от тесния семеен кръг на лицата с увреждания.
Дейности: Дейност 1 – Сформиране на екип и дейности за управление и отчет на проекта. Сформирането на екип за управление на проекта е първата дейност при стартирането му. Необходимостта от извършването на тази дейност произтича от нуждата за административно управление, гарантиращо оптималното разпределение на отговорностите между членовете на екипа, съобразено с изискванията на проекта. Дейността допринася пряко за постигане на целите и резултатите на проекта и осигуряване на успешно реализиране в рамките на времевия график и предвидения бюджет на всички дейности по проекта. Дейността ще се реализира на 3 етапа: -Сформиране екип по проекта -Оперативно изпълнение на проекта, текущ мониторинг и отчетност -Подготовка на финален отчет на проекта Непосредствено след подписване на договор за финансиране на проекта от кандидата ще бъде сформиран екип по проекта и ще бъдат подготвени длъжностни характеристики и подписани договори с членовете на екипа. Ще бъдат извършени всички подготвителни дейности за стартиране на дейностите по проекта – актуализиране и конкретизиране на графика на проекта, подготовка на документация и т.н. Екипът ще се състои от Ръководител на проекта, технически сътрудник, счетоводител,. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти финансирани по ОПРЧР, съответните постановления за изпълнение, отчет и възлагане на изпълнение на дейности на изпълнители от бенефициенти на програмата, ЗОП и НВМОП, както и според вътрешните правила и процедури на Община Симеоновград и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. Ръководителят на проекта, със съдействието на счетоводителя ще подготвя подробни текущи технически и финансови отчети за изпълнение на дейностите по проекта, за спазване на графика, постигане на индикаторите за напредък на всеки етап и за постигнатите резултати след приключване на планираните дейности. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. В доклада ще се посочва постигането на резултатите и целите на съответния проект чрез предварително зададените индикатори, както и се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите. Докладът ще описва и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на съответния проект, как тези проблеми са били решени, както и какви са били причините те да не бъдат преодолени. Освен техническия доклад и копия от съпътстващи документи, ще бъде подготвен и финансов отчет. Техническият сътрудник подпомага изпълнението, организацията и управлението на проектните дейности; извършва техническа обработка на информацията по изпълнението на дейностите; осъществяват подготовката и провеждането на срещи на екипа; обработва и предоставя на ръководителя и на координатора служебната кореспонденция; изготвя протоколи от проведените работни срещи; води и съхранява документацията по проекта; подпомага членовете на екипа при изготвянето на междинните доклади; поддържа и съхранява досието на проекта съгласно указанията от Оперативното ръководство за изпълнение на проектите по ОП РЧР.
Дейност 2 – Визуализация и публичност. Информирането на широката общественост относно проекта, неговите общи и специфични цели, очакваните резултати, както и финансовия принос на донора.Това е важно, защото съобщава на представителите на целевата група, че ще се изпълни проект, който цели подобряване на състоянието им. Така по-лесно и трайно ще се насърчи участието и ангажираността им за постигане на общата цел на програмата и в частност проекта. От по-мащабна гледна точка информирането и публичността са важни и необходими с оглед насочване на обществено внимание към проблемите на целевите групи по проекта в нашето общество. Тази дейност цели да изгради позитивна представа за финансиращата организация и отчитане ролята на ЕС. За постигане на максимална публичност ще бъдат приложени горепосочените методи, които ще бъдат съобразени с изискванията за публичност съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и чл.8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, изготвени от Управляващия орган на ОПРЧР. По този начин ще бъдат запознати жителите на община Симеоновград с ангажираността на бенефициента с проблемите на хората с увреждания, неспособни да се самообслужват. Това ще информира гражданите относно целите и приоритетите на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”. Отговорност за отразяване в медиите на резултатите от проекта и за разпространение на информация за проекта ще бъде поета от страна на екипа на проекта, който ще подготвя регулярно кратки материали за медиите с интересна информация – за стартирането на проекта и предстоящите дейности, за прогреса на проекта и за крайните резултати. Информация за резултатите от проекта ще бъде активно и регулярно предоставяна според изискванията на програмата и по следните начини: - Отразяване финансирането на проекта, според изискванията за визуализация на ЕС, ЕФРР и ОПРЧР – изготвяне и поставяне на табели с изискваната информация и графични знаци пред всяка от сградите, включени в проекта - Регулярно публикуване на подробна информация за проекта на Интернет страницата на общината - Активно информиране на местните медии за стартиране на проекта и след успешно реализиране на проектните дейности. Публикуване на 3 обяви в местните печатни медии - Организиране на 2 пресконференции – за стартиране и при приключване на проекта - Направа и монтаж на информационна табели – 1 бр. Изработване на дипляни 100 бр. Изработване на плакати 50 бр. За създаването на информационните материали ще бъде избран подизпълнител, съгласно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Печатните материали ще бъдат разпространени по време на пресконференциите, в общината и по време на различни форуми, организирани и/или с участието на община Симеоновград.
Дейност 3 – Дейности по доставка на оборудване (обзавеждане). Новосъздаденото звено към “ Домашен Социален Патронаж” ще има нужда от оборудване за помещението, в което ще се провеждат работни срещи на персонала работещ по проекта. В него ще се помещава и назначеният организатор на труда, който ще изготвя графиците на потребители и асистенти, ще съхранява и обработва документацията, необходима за правилното функциониране на звеното, ще подпомага дейноста на ръководителя, счетоводителя и техническия сътрудник по проекта “ Помощ в дома” за изработване на междинни и финални отчети. За целта ще са необходими: Бюра – 1 бр. Столове-1 бр. Климатик – 1 бр. мултифункционално устройство – 1 бр. компютърна конфигурация – 1 бр. шкаф за съхраняване на документацията-3 бр. закачалка-1 бр. кошчета за смет – 3 бр. заседателна маса -1 бр. столове за заседателна маса – 10 бр.
Дейност 4 - Подбор на потребители на услугите. Сключване на договори с потребителите за предоставяните услуги. Много хора с увреждания и възрастни лица търсят съдействие при намиране на хора извършващи социални услуги или включването им в настоящи и бъдещи социални програми. Личните контакти с нуждаещи се хора е предпоставка за правилния подбор на потребителите. 1. Публикуване на съобщения по местните медии за стартирането на проекта и набирането на кандидати за съответната услуга. 2. Разлепяне на плакати и раздаване на брошури по клубове за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности, на възлови места в града и по малките населени места в Община Симеоновград. 3. Подаване на заявление/молба за включването им в проекта. 4. Изготвяне на оценъчни карти на подалите заявка потребители на услугата. 5. След оценка на нуждите се отсяват най –нуждаещите се. 6. Изчислява се таксата която трябва да бъде заплатена за желаната от тях услуга. 7. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услуги.
Дейност 5 - Подбор на изпълнителите на длъжностите. Сключване на трудови договори. 1. Публикуване на съобщения по местните медии за стартирането на проекта и набирането на кандидати. 2. Разлепяне на плакати и раздаване на брошури по клубове за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности, на възлови места в града и по малките населени места в Община Симеоновград. 3. Подаване на заявление/молба за включването им в проекта на желаната от тях длъжност. 4. Провеждане на интервю с отговарящите на изискванията за съответната длъжност кандидати. 5. Сключване на трудови договори.
Дейност 6 – Провеждане на обучение на персонала. 1. Наемане на външни лектори за провеждане на обучението. 2. Изготвяне и запознаване с правилник за вътрешния ред. 3. Запознаване с длъжностните характеристики. 4. Запознаване и разясняване на дневниците, които ежедневно ще се попълват от работещите и ще се подписват от потребителите на услугата.
Дейност 7 – Предоставяне на социални услуги в домашна среда на хора с увреждания, в т.ч и деца. 1. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на потребителя, др.). 2. Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.). 3. Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.). 4. Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца с цел социално включване, превенция на институционализацията и развитие потенциала на детето. За допълнителните развиващи услуги в подкрепа на децата-потребители и техните семейства могат да бъдат привличани и външни специалисти (консултанти) – педагози, психолози, лекари, дефектолози, логопеди, др. 5. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение). 6. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, сервизни помещения, кухненски уреди, др.). 7. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др.). 8. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране). 9. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене на дърва, палене на печка през зимния сезон; дребни технически ремонти; др.). Услугите се предоставят след сключване на договор между Общината и потребителя, въз основа на индивидуален план за всеки един потребител. Звеното за услуги в домашна среда извършва прозрачен и справедлив подбор на потребителите, въз основа на извършената оценка на потребностите от социални услуги. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове в индивидуалния му месечен бюджет. Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги и оценка на риска. При изготвянето на индивидуалния план ще се приложи подхода за индивидуален бюджет. Потребителят (или неговият представител), сам определя времето за ползването на всяка услуга – брой часове (вкл. от ... ч. до ... ч.), ежедневно, ежеседмично, веднъж на месец или друго. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Индивидуалният план се изготвя в три еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), обслужващия и ръководителя на екипа. Преглед на плана може да се направи по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. Актуализираният план се подписва от лицата, с право и задължение за това, съгласно първоначалния индивидуален план. Ръководителя на екипа ще утвърди Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалната услуга. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на хората с увреждания. Оценката на риска за потребителите се извършва преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга. Екипът за управление на проекта ще изготви оценка на потенциалните рискове за потребителя и персонала по обслужване при предоставянето на услугата. Екипът ще извършва и текуща оценка на динамиката на развитие на рисковите фактори в процеса на предоставяне на услугата. В оценката се акцентира на основни рискове, като: помощ при вземане на лекарства; физическа подкрепа; предпоставки от битовите условия на живот на потребителя; от злополуки; оценка на риска извън дома на потребителя - работно място, учебно заведение или други обществени места. На база направената оценка в индивидуалния план се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Екипът ще разработи процедура за действие при възникване на кризисни ситуации. Инцидентите, предприетите действия и последващото развитие на всеки случай ще се протоколират и документът ще се съхранява в личните досиета на потребителя и персонала по обслужване. Екипът ще разпише подробна инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за обслужващия персонал, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя и/или неговата собственост. С всеки потребител на услугата (или неговия представител), служител от екипа ще уговори в писмен вид правила за достъп на обслужващия персонал до дома на потребителя. Осигуряването на безопасността на дома му при предоставянето на услугата е ангажимент на обслужващия персонал. В хода на предоставяне на социалната услугата на всеки от обслужващия персонал са осигурени възможности и са разписани начините за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, болница, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на потребителя (лекар, законен представител, роднини и др.). Обслужващия персонал ще бъде обучен и в безопасни техники на работа при дейности, изискващи физически контакт с потребителя. Ръководителя организира провеждането на инструктаж за безопасна работа на обслужващия персонал при предоставяне на услугата. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж, съгласно Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугата за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Дневникът на потребителя се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, което е посочено от него или негов законен представител, близки или роднини, като в него обслужващия регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. В дневника се записват и: действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя; промени във физическото състояние на потребителя, нови потребности и др.; за инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. Записите в Дневника се датират (в т.ч. час от ... до ...), и всеки път се подписват от обслужващия и потребителя (или негов представител). След преустановяване ползването на услугата Дневникът на потребителя се архивира в личното му досие в общината. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от обслужващия персонал се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика (или в договора за услуги), и в индивидуалния план на потребителя.
Дейност 8 - Проверка и контрол върху извършваната работа. 1. Чрез ежедневно описване на извършваната работа в дневниците на всеки потребител на услугата, удостоверяващ достоверността на написаното с свои личен подпис или чрез подпис на упълномощено от него лице. 2. Ежемесечен отчет от екипа на проекта. 3. Чрез извършваните проверки на място, ще следи за проблеми и по телефона, ще се приемат жалби от потребителите, ако има такива. 4. При нарушения или неспазване на правилата ще се взимат своевременно мерки за решаване на възникналите проблеми .
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Тонер Директ ЕООД
„Марица прес”ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 371 BGN
Общ бюджет: 95 832 BGN
БФП: 95 832 BGN
Общо изплатени средства: 88 744 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 874 BGN
2014 67 870 BGN
2015 0 BGN
88 744 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 743 BGN
2014 57 689 BGN
2015 0 BGN
75 432 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 131 BGN
2014 10 180 BGN
2015 0 BGN
13 312 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз