Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0170-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Развитие на социалните услуги за “Помощ в дома”, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията на Община Омуртаг”
Бенефициент: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 30.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Омуртаг
Описание
Описание на проекта: Разкриване на Звено за услуги в домашна среда към съществуващ «Домашен социален патронаж» и създаване на необходимата организация и условия за функционирането на територията на община Омуртаг. Предоставяне на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социалното включване за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация и осигуряване на заетост за безработни лица за предоставяне на почасови услуги.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Екипът за управление ще включва: Ръководител; счетоводител; координатор; технически сътрудник. Той ще бъде определен, при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси и ще осъществява дейността си, в съответствие с изискванията на ОП “Развитие на човешките ресурси”. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове /Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и др./; изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни; актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа за управление на проекта. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности, вътрешен контрол по предоставянето на социалната услуга и контрол по отношение на качеството от Екипа на проекта Екипът на проекта извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина, времето на изпълнението им и качеството по предоставянето на услугата от социални работници и домашни санитари, чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график. Проверките се извършват в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите се вписват в Дневника на потребителя. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществява с месечен отчет за извършен вътрешен контрол до Ръководителя на проекта и е неразделна част от пакета отчетни документи за съответния месец. Координатора от екипа извършва мониторинг по изпълнение на Проекта от момента на стартирането му и обхваща всички заложени в Проекта дейности. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им. В рамките на осъществявания мониторинг координатора отбелязва, анализира и констатираните добри практики с цел описание и подготовка за мултиплицирането им.
Дейност 2: Подбор и наемане на персонал на трудов договор в звеното за услуги в домашна среда и обучение на персонала. Създаването на звено за услуги в домашна среда, с персонал, притежаващ знания и практически умения за качествено предоставяне на услугата „Помощ в дома” е процес, който включва избор и обучение на социални работници и домашни санитари, в трудоспособна възраст, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността. • Лицата, които желаят да предоставят социалната услуга подават необходимите документи в определените срокове в обявлението за конкурса, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда - по настоящ адрес в общината. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Подадените документи се входират в „Дневник на кандидатите за персонал в звеното”. Кметът на общината назначава конкурсна комисия за допускане на кандидатите до конкурс и за провеждане на конкурса за персонал в звеното. Конкурсната комисията осъществява дейностите, в съответствие с разпоредбите на КТ и по обявения начин. Уведомяването на кандидатите /за допускане/недопускане/ и за резултатите от конкурса/ се осъществява съобразно разпоредбите в Кодекса на труда. Кметът на общината сключва трудов договор с избраните кандидати, съгласно разпоредбите на кодекса на труда. Всеки един от назначените лица подписва Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Всеки един от персонала в звеното, получава длъжностна характеристика, разработена от Ръководителя на проекта и копие от Правилника за вътрешния ред. Екипът за управление на проекта разработва процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, относно избора на кандидатите за персонал в звеното и оценката и подбора на кандидатите за потребители. В процедурата са разписани реда, начина и сроковете за целия процес на обжалването. Екипът на проекта води дневник за жалби и сигнали. Екипът на проекта изготвя списък с лицата, които следва да бъдат включени в обучение. При изготвянето на списъка екипът взема предвид изискването, че в обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност. Екипът на проекта организира обучението на класираните социални работници и домашни санитари, включени в списъка. Обученията ще се извършват от експерти и специалисти с релевантно образование, практици в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на Проекта. За целта ще се сключи договор за услуга между Кмета на общината и съответният обучител. Обучението в рамките на настоящия Проект ще се извърши в съответствие с Параметрите, заложени в Утвърдените от Изпълнителния директор на АСП Методики за предоставяне на социални услуги в общността “Личен асистент”, Социален асистент и “Домашен помощник” Изготвят се присъствени форми за обучените социални работници и домашни санитари, и на всяко лице се издава удостоверение. Екипът ще организира срещи между потребител и наети по трудов договор социални работници и/или домашни санитари, съобразно оценка на потребностите на потребителите и необходимостта от вида на услуги. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от потребителя, персоналът, който ще предоставя услуги в дома на потребителя и провеждащия срещата член на екипа. Копия на протокола се съхраняват в досиетата на потребителя и на съответните лица от персонала. Организираният по този начин избор на социални работници и домашни санитари, гарантира в най-пълна степен удовлетвореността на потребителите за тяхното обслужване от подходящи лица, особено, когато те са външни за съответното семейството. За персонал в звеното ще бъдат наемани кандидати при спазване на схемата за постигане на целевите стойности на индикаторите за изпълнение и резултата по Оперативната програма. По настоящия проект за персонал в звеното ще бъдат наемани безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Един служител /социален работник, домашен санитар/ ще може да работи с повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време. Както и един потребител ще може да ползва почасови услуги в подкрепа на социалното включване предоставяни от социален работник и/или почасови услуги за лична помощ и за комунално битови дейности предоставяни от домашен санитар, в зависимост от желанието на потребителя и оценка на потребностите. В хода на социалната услуга, при необходимост от напускане/освобождаване от длъжност на социален работник и/или домашен санитар, Кмета на Общината обявява конкурс за работното място при условията на КТ. Така ще се осигури непрекъснатост на социалната услуга „Помощ в дома”.
Дейност 3: Подбор на кандидат – потребители на територията на Община Омуртаг. В настоящия проект ще се включат  Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. и деца  Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати отпадналите лица, обслужвани по други програми, в т. ч. схема «Алтернативи», както и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на Проекта. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социалната услуга „Помощ в дома”. Заявленията от лица, неотговарящи на определената по проекта целева група не се подават за оценка, като заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проектните дейности. Кандидатите за потребители ще могат да подават заявленията си за включване в социалната услуга «Помощ в дома», както следва: • втори месец от стартиране на Проекта; • При възникнала необходимост през целия период на реализация на проекта. Сроковете за приемане на заявленията ще бъдат своевременно оповестявани на гражданите на общината, както и в информационните материали, включени в информационната кампания на Проекта. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи (архивира се след приключване на проекта). Оценките на потребностите на желаещите да ползват услугата се извършват от дирекциите «Социално подпомагане» на територията на Община Омуртаг. До 3 (три) работни дни след подаване на всяко заявление личните досиета на кандидат-потребителите ще се предоставят на определените специалисти от териториалната дирекция ”Социално подпомагане” за изготвяне на индивидуална оценка. Досиетата се предоставят с протокол за предаване и приемане. Специалистите извършват индивидуална оценка на потребностите на кандидатите след получаване на досието на кандидат-потребителя. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Специалистът по оценка на потребностите консултира потребителя и професионално оценява видовете услуги и брой часове за тях. В индивидуалната карта на кандидата се вписва от оценителя (брой часове по видове дейности/за лична помощ, за комунално битови дейности, за социална подкрепа и социално включване. Неизползваните през месеца часове не могат да бъдат прехвърляни за следващ месец. Кметът назначава комисия за оценка и подбор на кандидатите за потребители на услугата «Помощ в дома» Комисията за оценка и подбор в общината, получава от оценителите личните досиета на кандидатите за потребители и попълнените карти за оценка (с протокол за предаване и приемане). Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Комисията за оценка и подбор заседава, води протокол и се произнася с Решение по оценка на потребностите и по видове дейности за всеки кандидат-потребител. Комисията изготвя списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите за потребители, подредени по низходящ ред на оценката, в който ясно е отбелязано от кой до кой списъчен номер са одобрените за включване в услугата. Списъкът с резултатите се излага на специално определено място в сградата на общината. На одобрените за потребители на услугата ще се връчат уведомителни писма с информация за последващите процедури. Уведомителни писма се изпращат и на кандидатите, които няма да бъдат включени в проекта на този етап. Екипът на проекта ще организира срещи между всеки класиран за включване кандидат за потребител и избраните социални работници и/или домашни санитари, съобразно изразените предпочитания на потребителя. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от потребителя, социален работник и/или домашен санитар и провеждащия срещата член на екипа. Копия на протокола се съхраняват в досиетата на потребителя и на съответния служител от персонала на звеното. След избора, Кметът на община Омуртаг сключва договор със съответния потребител, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора. Потребител на услугата „Помощ в дома" ползва 1 (един) или повече служители от персонала в звеното, в зависимост от нуждата от трите вида дейности. При получаване на информация за некоректно попълнена декларация от кандидат-потребител, относно участието му в други проекти и програми с идентична насоченост, екипът на проекта обменя информация с дирекция „Социално подпомагане”. При констатирани невярно декларирани данни със заповед на Кмета на общината се прекратява договора за предоставянето на социалната услуга „Помощ в дома” и се предприемат необходимите действия за търсене на наказателна отговорност. Жалбите и сигналите се разглеждат по реда, начина и сроковете, разписани в Процедурата за приемане и разглеждане на жалби и сигнали. Екипът на проекта води Дневник за жалби и сигнали . В 7-дневен срок от получаване на уведомителното писмо с решението на Комисията по оценка и подбор, всеки потребител може да подаде възражение до Ръководителя на проекта. Комисията за жалби и сигнали, сформирана от Кмета на общината, разглежда жалбата и отговаря писмено на кандидат-потребителя.
Дейност 4: Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности, и услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица. Социалната услуга ще се предоставя на потребители, живеещи на територията на Община Омуртаг. Предоставянето на услугата „Помощ в дома” стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Кмета на общината и потребителя и/или негов законен представител. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва дейностите, които са договорени със социалния работник и/или домашен санитар за подобряване качеството на живот на съответния потребител. Индивидуалният план се изготвя от представител на екипа за управление на проекта и социалния работник и/или домашен санитар, с активното участие на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове. Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги, и оценка на риска. При изготвянето на индивидуалния план ще се приложи подхода при който потребителят (или неговият представител), сам определя времето за ползването на всяка услуга – брой часове (вкл. от ... ч. до ... ч.), ежедневно, ежеседмично, веднъж на месец или друго. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Индивидуалният план се изготвя в три еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), служител/и от звеното и служителя от екипа на проекта. Всеки индивидуален план се актуализира от екипа на проекта чрез извършване на преглед на всеки 2 (два) месеца от стартирането на услугата за съответния потребител, а при необходимост и по- често. Преглед на плана може да се направи и по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. Актуализираният план се подписва от лицата, с право и задължение за това, съгласно първоначалния индивидуален план. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на хората с увреждания. Оценката на риска за потребителите се извършва преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга. Екипът за управление на проекта ще изготви оценка на потенциалните рискове за потребителя и персонал/а от звеното при предоставянето на услугата. Екипът ще извършва и текуща оценка на динамиката на развитие на рисковите фактори в процеса на предоставяне на услугата. В оценката се акцентира на основни рискове, като: помощ при вземане на лекарства; физическа подкрепа; предпоставки от битовите условия на живот на потребителя; от злополуки; оценка на риска извън дома на потребителя - работно място, учебно заведение или други обществени места. На база направената оценка в индивидуалния план се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Екипът на проекта ще прилага процедура за действие при възникване на кризисни ситуации. Инцидентите, предприетите действия и последващото развитие на всеки случай ще се протоколират и документът ще се съхранява в личните досиета на потребителя и съответния служител в звеното. Екипът на проекта ще прилага подробна инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за личния асистент, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя и/или неговата собственост. С всеки потребител на услугата (или неговия представител), служител от екипа на партньора ще уговори в писмен вид правила за достъп на служител/и от звеното до дома на потребителя. Осигуряването на безопасността на дома му при предоставянето на услугата е ангажимент на служителя/ите от звеното. В хода на предоставяне на социалната услугата на всеки служител от звеното са осигурени възможности и са разписани начините за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, болница, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на потребителя (лекар, законен представител, роднини и др.). Служителите от звеното ще бъдат обучени и в безопасни техники на работа при дейности, изискващи физически контакт с потребителя. Ръководителят на проекта организира провеждането на инструктаж за безопасна работа на служителите от звеното при предоставяне на услугата. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж, съгласно Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугата “Помощ в дома” за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Дневникът на потребителя се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, което е посочено от него или негов законен представител, близки или роднини, като в него служителите от звеното регистрират посещението и описват дейностите, които са извършили. В дневника се записват и: действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя; промени във физическото състояние на потребителя, нови потребности и др.; за инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. Записите в Дневника се датират (в т.ч. час от ... до ...), и всеки път се подписват от служителя на звеното и потребителя (или негов представител). След преустановяване ползването на услугата Дневникът на потребителя се архивира в личното му досие в общината. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от служителите в звеното се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностните им характеристики и в индивидуалния план на потребителя. Служителите в звеното спазват стриктно договореното работно време или обем работа. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на служителите в звеното, подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа на проекта. Екипът за управление на проекта разработва правила за осигуряване безопасността и здравето на служителите в звеното. При сигнали за действия от страна на служители в звеното, които уронват достойнството и/или увреждат физическото здраве на потребителя, екипът на проекта незабавно изяснява случая и при необходимост уведомява компетентните органи (полиция, прокуратура, др.). В делото на служителя в звеното се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания. Екипът за управление на проекта осигурява непрекъснатост на социалната услуга, която е договорена с потребителя. При напускане на служител от звеното Екипът по проекта организира процедура за конкурс и назначаване на нов служител. Контролът по качеството на социалната услуга се извършва от екипа на общинско ниво. Проверките се извършват на всеки 3 месеца от стартирането на услугата. Реализирането на дейността по проверка на качеството на услугата се извършва, чрез посещение в дома на потребителя. В процеса на проверката се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга. Резултатите от извършената проверка се попълват във „Формуляр за проверка на място”, като формулярът се подписва от потребителя и от проверяващия. С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на социалната услуга, в рамките на проекта ще се осъществява мониторинг от екипа на проекта, по отношение на всички дейности на проекта, контрол на качеството на предоставяната услуга, както и вътрешен контрол. Екипът на проекта води Дневник за жалби и сигнали. Комисията за жалби и сигнали разглежда всяка жалба и отговаря писмено на жалбоподателя в 7-дневен срок от подаването й.
Дейност 5: Дейности по информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания на територията на общината и в национални и местни медии. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Информационната кампания ще се извърши, както следва: - първи етап – първия месец от стартирането на проекта; - през целия период на реализация на проекта; В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 2 бр. информационни табели. - 300 бр. информационни брошури за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на общината - в дирекция ”Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда”, и др. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. Предвиденият брой на брошурите е съобразен с необходимостта от текущо популяризиране на Проекта, в съответствие със заложените дейности. - 50 бр. плакати за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община - дирекция ”Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда”, в общинската администрация. В рамките на информационната кампания ще бъдат публикувани 3 бр. публикации в преса, които да представят проекта и информацията, свързана с него. При стартирането на проекта ще бъде организирана пресконференция с покана за участие на представители на МТСП, на която ще се представи проектната инициатива, целите и дейностите в нея. Ще се организират срещи с местни и/ или регионални медии. Като допълнителен информационен канал ще се използват активно и възможностите на интернет. Предвижда се провеждане на процедура по реда и условията на българското законодателство – за предпечатна подготовка и отпечатване на информационните материали. В рамките на настоящата дейност ще се организира и проведе заключителна пресконференция. За участие в пресконференцията ще бъдат поканени представители на Министерството на труда и социалната политика, на Агенцията за социално подпомагане, ползватели на услугата, персонала на Звеното за предоставянето на услугата Помощ в дома, неправителствени организации и медии. Организацията на пресконференцията ще се извърши от екипа за управление на проекта със средства от бюджета на Проекта.
Дейност 6: Закупуване на обзавеждане и оборудване за звеното. За осигуряване качествената координация и отчетност на изпълнението на задълженията на служителите чрез избор на изпълнител по реда на приложимото законодателство, ще се извърши Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на офиса на Звеното: обзавеждане с мебели: бюро, шкаф, метален шкаф, офис стол, посетителски столове, климатик. Оборудване с техника за подготовка и получаване на необходима информация: компютърна система, мултифункционално устройство.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 923 BGN
Общ бюджет: 78 032 BGN
БФП: 78 032 BGN
Общо изплатени средства: 74 046 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 376 BGN
2014 44 670 BGN
2015 0 BGN
74 046 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 970 BGN
2014 37 969 BGN
2015 0 BGN
62 939 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 406 BGN
2014 6 700 BGN
2015 0 BGN
11 107 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз