Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0094-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подкрепа за равни възможности и пълноценен живот"
Бенефициент: Община Хитрино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 29.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Хитрино
Описание
Описание на проекта: Създава се общинското предприятие, с персонал от безработни лица за предоставяне на социални услуги. Предмет на дейност: Предоставяне на услуги в домашна среда за хора в частична или пълна невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация, съобразно индивидуалните им нужди: дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост, комунално-битови дейности.
Дейности: Организация и управление на проекта. "Екипът за управление на проекта ще се определи от кмета на общината. При първоначалната среща на членовете ще бъде извършено детайлно обсъждане на цялостната организация, протичане, координация и контролно-отчетни дейности, които ще се извършват във връзка с изпълнението на проекта. След като бъдат определени и фиксирани функциите на всеки един от членовете на екипа по проекта, ще бъдат разпределени и описани задачите за изпълнение. B тази връзка ще бъдат разгледани план-графикът на сроковете за изпълнение на всяка задача, както и методите за начина на осъществяване на цялостен контрол върху изпълнението на дейностите по проекта. Ще бъдат обсъдени методите за осъществяване на вътрешен мониторинг и отчетност по изпълнението на проекта. Ще бъдат обсъдени и определени стойностите на индикаторите за продукт и резултат, по които се следи за успешното изпълнение на предвидените дейности. Стриктната организация на проектния екип с дефинирани и фиксирани срокове, задачи и отговорности цели гладко изпълнение и успешно приключване на дейностите
Подбор и наемане на персонал на трудов договор в центъра за услуги в домашна среда. "Подбор на управител. Ще бъде назначено едно лице с висше образование и професионален опит в областта на социалната политика. Ще се проведе конкурс, след предварителна обява в местен ежедневник. Подбор на изпълнители на почасови услуги. Ще се назначат безработни лица, регистрирани и насочени от Бюро по труда Шумен. Предвижда се да се назначат 21 лични асистенти и 15 домашни помощници. Предварително ще бъдат обявени позициите и изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите. Особено внимание ще се обръща на личните качества и професионалните умения, които ще се установят чрез интервю."
Обучение на персонала. След подбор и назначаване на персонала се провежда въвеждащо обучение. Обучението включва теми в обхвата на утвърдените от Изпълнителния директор на АСП методики за предоставяне на социални услуги в домашна среда. Обучението ще се проведе в Хитрино, в зала на Общинската администрация, непосредствено преди започване на дейностите по предоставяне на услугите – трети месец. На обучените лица ще се издаде удостоверение. Лицата, които са били обучавани, няма да се допускат.
Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители на територията на община Хитрино. Обявяване на началото на приема на заявления за услугите. На страницата на общиата в кметствата. Консултиране на кандидатите: Екипът по управление предоставя информация на заинтересованите лица, особенно внимание се обръща за недопускане на двойно финансиране. В проекта ще се включват лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите. Приемане на заявленията: Води се регистър. Представяне на заявленията и придружаващите документи в ДСП Венец за оценка. Сключване на договор между общината и потребителя. Определяне на индивидуален план и график за предоставяне на услугата.
Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица. Услугата ще се предоставя на 45 лица с трайни увреждания и невъзможност да се самообслужват, както и възрастни хора с невъзможност да полагат грижи за себе си, и включва: Помощ за поддържане на лична хигиена. Помощ при обличане, събличане. Помощ при хранене. Помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар.
Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности. В продължение на 12 месеца 70 лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност да се самообслужват ще получат грижи според индивидуалните си нужди. Назначените 21 домашни помощници ще извършват следните дейности: Пазаруване. Снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства; Поддържане на хигиена в жилищата на потребителите; Извършване на малки битови ремонти. Приготвяне на храна с продукти на потребителите; Помощ при ползване на административни услуги и плащания на данъци и такси.
Информиране и публичност За да бъдат спазени всички изисквания за осигуряване на публичност и информираност по отношение на приноса на Европейския съюз за изпълнението на този проект, ще бъдат предприети всички мерки, осигуряващи публичност и визуализация на проекта. Спазвайки предварително съставен график ще бъдат проведени следните информационни мероприятия:При спечелване на финансиране за настоящия проект ще бъде публикувана статия в официалните сайтове на общинската администрация относно началото му и финансовото участие на ЕС, благодарение, на което ще бъде осъществен проекта; При стартирането на проекта ще бъдат проведени срещи с медиите и пресконференция; При успешното финализиране на проекта ще се проведат срещи с медиите и пресконференция, на които ще бъде разяснено значението на ЕС и ЕСФ за изпълнението на проекта, защото той би бил трудно осъществим без тях. Ще се изработят брошури, плакати и табло за популяризиране на проектното предложение. Ще бъдат разпространени във всички населени места на общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 242 645 BGN
Общ бюджет: 237 006 BGN
БФП: 237 006 BGN
Общо изплатени средства: 220 421 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 237 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 121 BGN
2014 123 300 BGN
2015 0 BGN
220 421 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 201 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 553 BGN
2014 104 805 BGN
2015 0 BGN
187 358 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 568 BGN
2014 18 495 BGN
2015 0 BGN
33 063 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз