Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0050-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „С грижа за интеграцията на учениците от етническите малцинства“
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 26.10.2012
Дата на приключване: 26.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Подпомагане равния достъп до образование и засилване мотивацията за пълноценно участие в образователния процес на учениците от етническите малцинства на територията на община Каспичан
Дейности: Дейност 1 Подобряване на средата ОУ "Хр. Ботев" с.Каспичан
Дейност 2 Обучение на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда
Дейност 3 Дейности насочени към съхраняване на културната идентичност на учениците
Дейност 4 Организиране и реализация на информационна кампания за етническа толерантност
Дейност 5 Дейности по информоция и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 905 BGN
Общ бюджет: 144 654 BGN
БФП: 144 654 BGN
Общо изплатени средства: 144 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 500 BGN
2013 0 BGN
2014 113 030 BGN
2015 0 BGN
144 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 775 BGN
2013 0 BGN
2014 96 076 BGN
2015 0 BGN
122 851 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 725 BGN
2013 0 BGN
2014 16 955 BGN
2015 0 BGN
21 680 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз