Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0118-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА „ДОСТОЙНА ПОДКРЕПА”
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Звеното за услуги в домашна среда „Достойна подкрепа” ще даде възможност да се подкрепят лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си. Звеното ще позволи съществуващият на територията на община Хасково Домашен социален патронаж да разшири дейността си и да бъдат обхванати по-голям брой потребители. Предлаганите иновативни форми ще съдействат за реализиране на почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности. Те ще гарантират по-голяма ефикасност и по-гъвкави механизми при съчетано предоставяне на различни социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на всеки нуждаещ се.
Дейности: Дейност 2. Дейности по оборудване на Звено за услуги в домашна среда «Достойна подкрепа». Звеното за услуги в домашна среда «Достойна подкрепа» се намира в сграда общинска собственост в центъра на града. Разходите за телефон, електричество и отопление са заложени в бюджета на проекта. За добрата организация по изпълнение на проекта е необходимо закупуване на 1 бр.компютърна система, 1 бр. мултифункционално устройство, 1 бр. монитор и 3 бр.флаш памет. Предвижда се да се разработят правила, процедури и инструкции, които да регламентират ефективното управление на услугите и качествено извършване на конкретните дейности.
Дейност 1: Сформиране на екип за организация и управление на проекта. Екипът за управление на проекта ще включва: Ръководител; счетоводител; координатор. Екипът по проекта ще бъде отговорен за цялостната организация и управление на дейностите по проекта, изготвянето на необходимата документация, спазването на графика на изпълнение, изготвянето на отчетите и предоставянето на необходимата информация при посещения за мониторинг. Отчитайки спецификата на Проекта и необходимостта от нови подходи за управление и взаимодействие се налага изводът, че дейностите по управление и координиране изискват повече усилия, време и креативност в сравнение с реализираните до момента проекти. Екипът ще координира дейностите и ще взема управленски решения, като ще дава методически указания и подкрепа. Екипът за управление на проекта е определен от кмета на общината, в съответствие с неговата оценка на спецификата на общината, определения бюджет в часове и човешките ресурси, при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. връзка. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носи екипът за управление на проекта. Задължителна документация: • Входящ дневник за кандидат- потребители • входящ дневник за безработни лица, кандидатстващи за персонал, ангажиран за предоставяне на услуги в домашна среда; • лично досие за всеки потребител; • регистър на потребителите • лично досие за всеки нает безработен • правилник за вътрешния ред • процедура за подаване на жалби и сигнали • присъствена форма на наетите лица назначени на трудов договор • декларация за поверителност • други при необходимост Финансови документи: • финансов отчет и приложения • ведомости за заплати и отчети за осигуровките • други при необходимост Предвиждат се материали и консумативи за администрирането и воденето на документацията по Проекта. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности от Екипа за управление: контрол по отношение на качеството на предоставянето на услугата, вътрешен контрол по предоставянето на услугите, вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им чрез проверки на място, като резултатите се вписват в Дневника на потребителя. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществява с месечен отчет за извършен вътрешен контрол до ръководителя на проекта. В рамките на осъществявания мониторинг се отбелязват и анализират и констатираните добри практики с цел описание и подготовка за мултиплицирането им.
Дейност 3:Подбор и наемане на персонал за комплексно предоставяне на услуги в домашна среда. /за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите, за извършване на дейности за лична помощ и за извършване на комунално-битови де Подборът и наемането на персонала е съобразен с принципа на равнопоставеност и в съответствие с изискванията на трудовото и антидискриминационното законодателство. За осъществяването на прецизен подбора на подходящите кандидати за работа ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи, които ще се публикуват на електронната страница на общината, на информационното табло и Д „БТ”. Подборът и наемането ще се извърши чрез провеждане на конкурс на два етапа – по документи и интервю. Със заповед на кмена на общината се съставя комисия, която провежда интервюта с кандидатите за предоставяне на услуги в домашна среда, за установяване на мотивацията им за работа, нагласата за работа с хора с увреждания, трудов и професионален опит, физическо и психическо състояние. Одобрените от комисията кандидати се предлагат за назначаване и сключване на договор, съставен съгласно изискванията на Кодекса на труда. Изготвя се в два екземпляра и се подписва от доставчика, наетото лице и счетоводителя. Наетите лица получават длъжностна характеристика, която е неразделна част от договора, в която са описани неговите задължения, отговорности и подчиненост, подписват декларация за спазване на поверителност на личните данни и информация за потребителя, запознават се с всички правила, разработени от доставчика за регламентиране на дейността. Провежда се инструктаж за безопасни условия на работа.
Дейност 4: Обучение на персонала. През периода на реализиране на дейностите по проекта се предвижда въвеждащо обучение за новоназначени лица-персонал за предоставяне на услуги в домашна среда и две поддържащи /надграждащи/ обучения за персонал, който е преминал идентично обучение по други програми. Въвеждащото обучение /при необходимост/ ще се проведе в рамките на два дни. Поддържащите обучения ще се проведат в рамките на по един ден. Обучения на персонала ангажиран за предоставяне на услуги в домашна среда са в съответствие с параметрите, заложени в утвърдените от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Методики за предоставяне на социални услуги в общността „Личен асистент”, «Социален асистент» и «Домашен помощник». Обученията ще се извършват от специалисти с подходяща квалификация, практици в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на Проекта. За недопускане на двойно финансиране, екипът на общинско ниво обменя информация с териториалните поделения на АСП и АЗ, относно лицата, обучени по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред.
Дейност 5: Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребителите на услугите в домашна среда В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. и деца, и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще се извършва по утвърдена Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите на кандидатите на почасови услуги в домашна среда. По този начин ще бъде въведен допълнителен контролен механизъм който гарантира равно третиране на желаещите да ползват почасови грижи, предоставяни в домашна среда и ще гарантира приемственост в обслужването на лицата, които до момента ползват услугите „личен асистент”, „домашен помощник” и „социален асистент” след приключване на финансираните проекти. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Лицата, които желаят да ползват услугите подават заявление по настоящ адрес в общината /услугите се предоставят по местоживеене на одобрените потребители/. Срокът за приемане на заявленията ще бъде своевременно оповестен, както и в информационните материали, включени в информационната кампания на Проекта. В специален офис /обособено помещение/ в общината служител /координаторът/ ще приема документите на кандидат-потребителите /заявления, документ за самоличност, копие на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие на амбулаторен картон, др.медицински документи и др.. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи (архивира се след приключване на проекта). Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на услугите в домашна среда”, след което се изготвя искане до Дирекция „Социално подпомагане” – Хасково за извършване на оценка на потребностите на всички лица, депозирали заявления за ползване на услугите. Срокът за извършване на оценката на кандидат-потребителите е до 15 работни дни, считано от деня, следващ деня на депозирането на искането от общината /бенефициент/, удостоверено с входящ номер от Дирекция «Социално подпомагане» - Хасково. Оценката на потребностите на кандидат-потребителите ще подпомогне да се направи справедлив и прецизен подбор на лицата, които ще бъдат обслужвани, както и да се адресират по подходящ начин съответните действия спрямо всеки индивидуален случай. За извършване на оценката се използва метод «Социална анкета» с активното участие на кандидат-потребителя и/или негов законен представител, който заявява неговите желания за подкрепа. Експертът от дирекция «Социално подпомагане» консултира потребителя и професионално оценява необходимостта на видовете почасови услуги предоставяни в домашна среда, интензивността и продължителността на подкрепата. Комисията за оценка и подбор в общината (района), получава от дирекция „Социално подпомагане” личните досиета на кандидатите за потребители и попълнените карти за оценка (с протокол за предаване и приемане). Комисията за оценка и подбор заседава, води протокол и се произнася с Решение по оценка на потребностите и определянето на индивидуален месечен бюджет за всеки кандидат-потребител. В решението се вписва индивидуалния месечен бюджет на лицето (брой часове), съобразен с индивидуалната оценка. Комисията изготвя списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите за потребители, подредени по низходящ ред на оценката, в който ясно е отбелязано от кой до кой списъчен номер са одобрените за включване в услугата на съответния етап. Списъкът с резултатите се излага на специално определено място в сградата на общината (района). На одобрените за потребители на услугата ще се връчат уведомителни писма с информация за определения им индивидуален месечен бюджет и последващите процедури. Уведомителни писма се изпращат и на кандидатите, които няма да бъдат включени в проекта на този етап. Екипът на партньора ще организира срещи между всеки класиран потребител и одобреното лице, което ще предоставя услугите, съобразно изразените предпочитания. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от потребителя, избрания асистент и провеждащия срещата член на екипа. Копия на протокола се съхраняват в досиетата на потребителя и на асистента. След избора се сключва договор със съответния потребител, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора, както и индивидуалния определени почасови услуги. Потребител на услугата ползва почасово различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните му потребности и нужди. При получаване на информация за некоректно попълнена декларация от кандидат-потребител, относно участието му в други проекти и програми с идентична насоченост, или попълнени и представени невярни документи екипът обменя информация с дирекция „Социално подпомагане”. При констатирани неверно декларирани данни със заповед се прекратява договора за предоставянето на услугите и се предприемат необходимите действия за търсене на наказателна отговорност. Жалбите и сигналите се разглеждат по реда, начина и сроковете, разписани в Процедурата за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, като се води Дневник за жалби и сигнали. В 7-дневен срок от получаване на уведомителното писмо с решението на Комисията по оценка и подбор, всеки потребител може да подаде възражение до ръководителя на проекта. Комисията за жалби и сигнали, сформирана със заповед на Кмета на общината, разглежда жалбата и отговаря писмено на кандидат-потребителя.
Дейност 6: Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица. Услугите в домашна среда ще се предоставят на територията на община Хасково, на 66 потребители в продължение на 12 месеца. Предоставянето на почасовата услуга стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план и ще включва дейности за подобряване качеството на живот на съответния потребител. Индивидуалният план се изготвя с активното участие на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове в индивидуалния му месечен бюджет. Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги и оценка на риска. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Всеки индивидуален план се актуализира чрез извършване на преглед на всеки 6 (шест) месеца от стартирането на услугата за съответния потребител. Преглед на плана може да се направи и по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. Актуализираният план се подписва от лицата, с право и задължение за това, съгласно първоначалния индивидуален план. Ръководителят на проекта на общинско ниво ще утвърди Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на услугите в домашна среда. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на хората с увреждания. Оценката на риска за потребителите се извършва преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга. В оценката се акцентира на основни рискове, като: помощ при вземане на лекарства; физическа подкрепа; предпоставки от битовите условия на живот на потребителя; от злополуки; оценка на риска извън дома на потребителя - работно място, учебно заведение или други обществени места. На база направената оценка в индивидуалния план се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Ръководителят на проекта организира провеждането на инструктаж за безопасна работа на наетите лица при предоставяне на услугата. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж, съгласно Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Дневникът на потребителя се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, което е посочено от него или негов законен представител, близки или роднини, като в него наетото лице, предоставящо услугите регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. В дневника се записват и: действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя; промени във физическото състояние на потребителя, нови потребности и др.; за инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. След преустановяване ползването на услугата Дневникът на потребителя се архивира в личното му досие в общината. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от наетите лица се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика (или в договора за услуги), и в индивидуалния план на потребителя. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на наетото лице, подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа по проекта. При сигнали за действия от страна на наетия персонал, които уронват достойнството и/или увреждат физическото здраве на потребителя, екипът на общината незабавно изяснява случая и при необходимост уведомява компетентните органи (полиция, прокуратура, др.). С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на социалната услуга, в рамките на проекта ще се осъществява вътрешен контрол на качеството на предоставяната услуга от екипа на проекта, по отношение на всички дейности.
Дейност 7: Дейности за осигуряване на публичност Медийният план има основната идея да даде подробна информация за почасовите социални услуги, реда и начина за предоставянето им, потенциалните потребители, размер на таксите, условията към кандидатите за предоставяне на услугите /безработни лица/, адрес, телефон за контакт и друга информация по преценка. Той ще запознае цялата общественост с целите и дейностите на услугите, начина на финансиране, дейностите и резултатите на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СК "Темида"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 026 BGN
Общ бюджет: 189 317 BGN
БФП: 189 317 BGN
Общо изплатени средства: 167 766 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 600 BGN
2014 128 166 BGN
2015 0 BGN
167 766 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 660 BGN
2014 108 941 BGN
2015 0 BGN
142 601 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 940 BGN
2014 19 225 BGN
2015 0 BGN
25 165 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз