Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: За достоен живот в собствен дом
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Същността на проекта е: - създаване на нова услуга в общността от нерезидентен тип - Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж“ (ЗУДСкДСП) в гр. Свищов, - капацитет 60 потребители в т.ч. хора с увреждания и самотни възрастни хора от Община Свищов, живеещи на територията на общината. - Числеността на персонала е 30 човека, назначени на трудови договори на длъжност „домашен санитар”/ДС/. - Осигуряване на развитие на персонала-обучения и консултиране. - Предоставяне на комплекс от гъвкава почасова помощ в дома на - лична помощ, социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности и ще отговарят на критериите и стандартите за услуги общността за възрастни и хора с увреждания. - Община Свищов, местните власти, институции и заинтересовани се ангажират с институционалната и финансова устойчивост на проекта след приключването му.
Дейности: Организация и управление на проекта. Създаването на добра организация за изпълнение и управление на проекта е важна част от цялостното му изпълнение. Управлението на проекта включва планиране, организиране и контрол на всички финансови, материални и човешки ресурси по проекта. Със Заповед на Кмета на общината ще бъдат определени членовете на екипа за управление на проекта (ЕУП), при спазване изискванията на българското законодателство и Договарящия орган (ДО), релевантни постановления, указания, методики, наредби, КТ. Ще се проведе работна среща за съгласуване на детайлен проектен план за изпълнение на проекта, разпределяне на отговорностите в ЕУП. Ще се съгласуват изискванията за финансова и техническа отчетност, разходване на средства, изпълнение на процедури. Ще се осигури офис на проекта, материали и консумативи за администрирането му.
Набиране, първоначална оценка и подбор на потребители на услуги в дома В настоящия проект ще се включат хора с трайни увреждания и самотно живеещи възрастни хора нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца. Проектът ще обхване отпаднали лица, обслужвани по НП „Асистенти за хора с увреждания”, ОП РЧР-„Личен асистент”, след приключване на дейността им, както и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на проекта. Процесът на кандидатстване, оценка и подбор ще бъде реализиран съгласно разработена Процедура за извършване на оценка и подбор, изцяло съобразена с „Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” и формулярите за оценка (Приложение 1 и 2) към нея. За изпълнение на процедурата със Заповед на кмета на общината ще бъде назначена Комисия за подбор на потребителите. След приключване на своята работа и въз основа на първоначалната оценка на всички кандидати извършена от ДСП, Комисията по подбор изготвя списък на одобрените за включване в услугите, който се излага на специално определено място в сградата на общината. Одобрените и некласираните кандидат потребители се уведомяват с писмо за резултата от подбора.
Подбор и наемане на персонал в Звеното за услуги в домашна среда. Подборът на потребители ще бъде извършен, при спазване на следната процедура: Заповед от Кмета за състава на Комисията по подбор на персонал. Разработване на критерии за подбор. Публикуване на обява за набиране на персонал; Набиране на заявления; Разглеждане на документите и провеждане на интервюта с цел установяване на мотивацията и нагласите за работа на кандидатите;Извършване на подбор, съобразен с удовлетворителните резултати; Уведомяване на одобрените и неодобрените кандидати. За персонал на Звеното ще се наемат само безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Лицата, които желаят да предоставят услуги в домашна среда подават заявление, придружено от пакет документи и по настоящ адрес в общината. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Кандидатите ще имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях конкретен потребител/и. Подадените заявления се входират в Общината. Комисия по подбор прави оценка на техническото съответствие на документите на кандидатите, след което провежда интервю с одобрените кандидати в срок до 3 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията. Всеки кандидат се оценява индивидуално на база изготвен „Формуляр за индивидуална оценка на кандидата”.Комисията изготвя списък на интервюираните кандидати (с брой точки, според получената от формулярите средноаритметична индивидуална оценка), подредени по низходящ ред. Списъкът с резултатите от проведения конкурс се излага на специално определено място в сградата на Общината. С одобрените кандидати се сключват трудови договори, с часови ставки съотносими с дейността, която ще изпълняват. Водещ ще бъде принципа на ефективност и и ефикасност на разхода. Ще се осигури работно облекло, предпазни средства и първоначален инструктаж по ЗБУТ.
Обучение и развитие на персонала 4.1.Въвеждащо обучение 4.2. Надграждащо обучение 4.3. Консултиране на персонала Изпълнението на тази дейност изцяло ще бъде съобразено с изискванията за обучение и развитие на персонала в утвърдените от АСП методики за предоставяне на социални услуги в общността «социален ассистент», «личен асистент» и «домашен помощник» и разписаните в тях тематични области за обучение на персонала. Във въвеждащо обучение ще се включат членове на персонала, които не са преминали курс на въвеждащо обучение в предишни фази и/или не са били обучавани по включените теми по време на други обучения, проекти и програми). Надграждащото обучение ще бъде за всички участници. Обученията ще бъдат организирани по начин, който да осигурява почивка на обучаемите, според КТ, да не нарушават и да не дублират ангажиментите им свързани с изпълнение на трудовия договор. Поради обема си обучителната група ще бъде разпределена на две подгрупи с по 15 участниците, за да отговори на стандартите за обучение в курс за професия. Двете групи ще работят по идентични учебни програми и ще се водят от двама преподаватели. По 4.3. Консултирането на персонала на услугите е изискване разписано в методиките за предоставяне на услугите «социален ассистент», «домашен помощник» и «личен ассистент». В изпълнение на този стандарт персоналът ще получава консултиране един път месечно по три дни, за целия срок на предоставяне на услугите – 12 месеца. Консултациите ще са в индивидуален и групов формат, като акцентът ще се постави върху методологията на работа, справяне с трудни казуси от всекидневната работа на персонала, справяне със синдрома на професионалното изгаряне, повишаване качеството на услугите и респективно удовлетвореността на потребителите.
Допълнителна оценка и изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител Предвид факта, че първоначалната оценка на потребителите от ДСП дава първоначална информация за обстоятелства свързани с нуждите на потребителите, ще бъде приложен динамичен механизъм за актуализиране на първоначалната информация, въз основа на който ще бъде планирано цялостното предоставяне на почасови услуги. За целта ще бъде разработен допълнителен формуляр (инструмент) за оценка на индивидуалните потребности, който ще бъде оформен като „чек-лист“ и ще бъде удобен и лесен за ежемесечно попълване от персонала на Звеното. Инструментът ще бъде синхронизиран с Формуляри 1 и 2 на първоначалната оценка от ДСП, като допълнително и в детайли ще улавя специфична и променяща се информация по отношение битовите условия, социалната среда, медико-социално състояние на потребителя, промяна в желанията на потребителя по отношение на вида услуга, която получава или времевия график, в която тя е разположена. Не на последно място инструментът ще съдържа и показатели за измерване удовлетвореността на потребителя от услугата като цяло, както и от отношението и взаимодействието си с персонала. Някои от показателите ще се измерват с цифрова скала (например „степен на удовлетвореност от услугата“ – от 1 до 5). Други показатели ще бъдат формулирани като отворени въпроси (например „има ли препоръки към времевия график“, „каква подкрепа получава в момента от близки и роднини“), ще има и въпроси, на които ще се отговаря с „да“ и „не“ (напр. „промяна в битовите условия“, ако „да“ – какви). Формулярът ще завършва с част „Обобщение и препоръки“,в която ще се представят промените (ако има такива) и ще се правят конкретни препоръки за преодоляване на негативни последици и стимулиране на постиженията на потребителите. Първата оценка на потребителите ще се направи през 4 месец на проекта, след като се премине през въвеждащо обучение, част от което ще бъде и обучение за прилагане на инструмента и ще продължи през всички месеци на предоставяне на услугите. След първата оценка ще се премине към изготвяне на Индивидуалният план. Той се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител). В плана се описват: всички специфични потребности и/или проблеми, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически комфорт, общуване с близки и други хора от общността; Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; Честота на оказване на услугата; Име и телефон на обслужващото го лице; Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на хората с увреждания. Оценката на риска за потребителите се извършва преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга. Индивидуалният план за предоставяне на услугите,както и оценката на риска се подписва от потребителя (или негов законен представител), обслужващото лице и доставчика на услугите. Екипът на Проекта ще разработи подробна инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за Персонала на Звеното, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя и/или неговата собственост. С всеки потребител на услугата (или неговия представител), служител от екипа ще уговори в писмен вид правила за достъп до дома на потребителя. Осигуряването на безопасността на дома му при предоставянето на услугата е ангажимент на персонала на Звеното. В хода на предоставяне на социалната услугата са осигурени възможности и са разписани начините за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, болница, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на потребителя (лекар, законен представител, роднини) Планът се актуализира в зависимост от резултатите от месечната оценка, но не по-рядко на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план също се съгласува с потребителя.
Предоставяне на почасови услуги 6.1.Сключване на тристранен договор за предоставяне на услугата – потребител – персонал на Звеното -доставчик 6.2. Предоставяне на услуги 6.3.Консултиране на потребители Тристранният договор дава възможност на потребителя/негов представител да направи информиран избор за естеството и вида на услугите, които желае да получава. Освен това тристранният договор гарантира спазването на всички условия при ползването на услугата, правата и отговорностите на всички страни по договора. По същия начин тристранният договор защитава правата и гарантира благоприятни условия на труд за персонала на Звеното. Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове почасови услуги: 1.За лична помощ - поддържане на лична хигиена –включва помощ при ежедневен тоалет, обличане, къпане, ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - медицински услуги: помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; помощ при настаняване в болнично заведение 2.За социална подкрепа и социално включване - помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): четене на ежедневници и художествена литература; придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква и други; организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране, отглеждане на цветя; подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. - административни услуги: съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания 3.За комунално-битови дейности - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - палене на печка през зимния период; - съдействие за извършване на дребни ремонти. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите.Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и управление на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: Правилник за вътрешния ред; Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; Правила и процедури за предоставяне на услугите, в съответствие с Националните критерии и стандарти; Регистър за потребителите;Правила за безопасни и здравословни условия на труд; Правила за вътрешен контрол и мониторинг. Персоналът на Звеното ще гарантира поверителност на личните данни. За ползване на услугите, потребителите заплащат такса по 0.25 лв/час съгласно Решение № 203 на Общински съвет Свищов/31.05.2012 г.Протокол 15 в срок до 25-то число на месеца следващ отчетния. Таксите ще се събират ежемесечно от личните доходи на потребителите и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”. 6.3.Всички потребители на услугата ще получават индивидуално социално, психологическо и здравно консултиране и информиране от специалист. Целта е те да бъдат стимулирани като съавтори и собственици на личните си стратегии за справяне и развитие, за да възстановяват самоувереността си, за да се чувстват сигурни и защитени в домашната си среда. Консултантът ще бъде назначен на граждански договор с месечен ангажимент от 24 часа.Формат на консултирането – индивидуален и групов
Информиране и публичност Дейността ще съпътства всички останали дейности. Стартираща конференция с 30 участника и Заключителна конференция с 50 участници - представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионални общности, медии и заинтересовани лица. Публикации – на всеки 3 месеца в местни медии и в сайта на общината ще се публикува информация във връзка с реализиране на дейностите по проекта, обяви за набиране на потребители и персонал, публични събития и др. Изготвяне на информационни материали съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз в т.ч.: дипляна, в която ще се промотира услугите в домашна среда, реда и условията за кандидатстване за длъжност „домашен санитар”, както и реда и условията за ползване на услугата от хора с увреждания и възрастни хора;брошура представяща услугите в дома, права на потребители и служители; папки с визуализация; Информационна табела обозначаваща ЗУДСкДСП
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Българска кнега-97 оод
"БК Дизайн"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 145 BGN
Общ бюджет: 187 940 BGN
БФП: 179 895 BGN
Общо изплатени средства: 168 878 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 773 BGN
2014 73 106 BGN
2015 0 BGN
168 878 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 407 BGN
2014 62 140 BGN
2015 0 BGN
143 547 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 366 BGN
2014 10 966 BGN
2015 0 BGN
25 332 BGN
Финансиране от бенефициента 8 144 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугите /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 15
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата - 15
Индикатор 6 Брой проведени консултантски часове в т.ч. - 15
Индикатор 7 Публикации - 15
Индикатор 8 Брошури - 15
Индикатор 9 Дипляни - 15
Индикатор 10 Табела - 15
Индикатор 11 Сборник с материали - 15
Индикатор 12 Стартираща конференция - 15
Индикатор 13 Заключителна конференция - 15
Индикатор 14 Брой обслужвани потребители/брой лица/от целевата група, включени в проекта - 15
Индикатор 15 Брой лица получили Удостоверение за професионално обучение - 15
Индикатор 16 Брой лица получили консултиране - 15
Индикатор 17 Публикации -15
Индикатор 18 Брой раздадени брошури
Индикатор 19 Брой дипляни - 15
Индикатор 20 Брой Табела - 15
Индикатор 21 Сборник с материали - договор 15
Индикатор 22 Брой участници стартираща конференция - 15
Индикатор 23 Брой участници заключителна конференция - 15


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз