Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот за вас - с грижа от нас
Бенефициент: Община Оряхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: По проекта ще бъде създадено Звено за предоставяне на услуги за лична помощ, комунално-битово обслужване и социална подкрепа в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, от наети за целта безработни лица.
Дейности: Управление и организация на проекта Дейността включва: -Осигуряване на помещение за нуждите на проекта, оборудвано с необходимата техника за неговото функциониране. -Сформиране на екип от ръководител, технически сътрудник и счетоводител - Провеждане на ежемесечни екипни срещи. -Разработване на система за вътрешен мониторинг и правила и процедури за работа - Мониторинг на предоставяните услуги - Оценка на напредъка - Водене на необходимата документация Дейността, макар и да не допринася пряко за постигане на заложените в проекта цели, поставя основи за успешното осъществяване на дейностите, както и за доброто управление и планиране на необходимите ресурси. Дейността ще създаде условия за успешната и навременна реализация на дейностите, което от своя страна ще доведе до постигане на заложените цели и резултати.
Подбор и обучение на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. Подбор на ползватели на услугите. Дейността включва: - Подбор на потребители на услуги (чрез оценка на потребностите от услуги) - Подбор на лични асистенти/социални асистенти/домашни помощници (по разработена процедура) Подборът се извършва при спазване на принципите на недискриминация, зачитане на личното достойнство и поверителността на личните данни. Подборът на потребители се извършва на база подадени заявления в община Оряхово, където ще се извършва оценка на потребностите от социални услуги и категоризират потенциалните потребители по услуги и според степента на неотложност за получаването им. Оценката по документи и чрез интервю е с цел избор на подходящи лица, които ще осигурят защита и най-добра грижа на потребителите. Подборът ще се осъществи от Комисия за оценка и подбор.
Предоставяне на услуги в домашна среда. Дейността включва: - Оценка на рисковете за потребителите на социални услуги - Сключване на договори с асистентите и домашните помощници и потребителите на услуги - Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници - Ежедневно предоставяне на услуги от наетите за целта лица. Някои лица ще ползват командировачни от и до мястото на предоставяне на услугите. За персонала предоставящ услугите са предвидени както предпазни средства така и консумативи. - Оценка и актуализиране на индивидуалните работни планове и индивидуалните планове за социални услуги - Поддържане на база данни и досиета -Мониторинг на услугите в домовете на потребителите -Оценка на работата на социалните асистенти и домашните помощници
Информация и публичност. Изработване и разпространение на информационни материали за популяризиране на социалните услуги и приноса на ЕСФ и ОП „РЧР” -Отпечатване на 500 брошури за проекта. -Информационни табла – 2 бр. - Изработване на два кросбанера -Публикации в местния вестник и на сайта на община Оряхово
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 961 BGN
Общ бюджет: 173 780 BGN
БФП: 173 780 BGN
Общо изплатени средства: 155 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 120 310 BGN
2014 34 719 BGN
2015 0 BGN
155 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 102 263 BGN
2014 29 511 BGN
2015 0 BGN
131 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 046 BGN
2014 5 208 BGN
2015 0 BGN
23 254 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой включени заинтересовани страни подпомагащи дейността на звеното - договор 004
Индикатор 5 Брой организации финансиращи дейностите на звеното - договор 004


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз