Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.03-0013-C0001
Номер на проект: 12-32-13
Наименование: Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2012
Начална дата: 23.11.2012
Дата на приключване: 23.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на АГКК за качественно обслужване на гражданите и бизнеса, чрез усъвършенстване на информационните и комуникационни системи в администрацията.
Дейности: Дейност 2: Развитие на електронните административни услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) Дейност 2 e основополагаща за подобряване на капацитета на АГКК и е насочена към Геокартфонд – част от Националния архивен фонд, за подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, чрез усъвършенстване на информационните системи и изпълнение на държавна политика за намаляване на администрацията. Реализацията на дейността се осъществява поетапно в следните поддейности : 2.1.Анализ и оценка на състоянието и разработване на вътрешни правила. В рамките на тази поддейност се извършват: - анализи на характера, вида и обема на съхраняваните данни и материали в информационната система на Геокартфонд; - анализ на административните услуги, които се предоставят от информационната система на Геокартфонд, както и на развитието на услугите и добавяните на нови; - разработват се вътрешни правила за класификация, съхранение и ползване на съществуващите материали и данни. Разработването на вътрешни правила за класификация, съхранение и ползване на информацията в цифров вид преминава през следните етапи: - анализ на обема, вида и състоянието на материалите и данните, съхранявани и поддържани в Геокартфонда предимно в аспект до колко видът, в който се предоставят материалите и данните отговаря на очакванията на гражданите, бизнеса, местните и централни администрации и различни научни звена. - анализ на нуждите от промяна и/или оптимизиране на работните процеси за прилагане на ЗЕУ - обосновка на това кои и до колко е целесъобразно услугите да се „преобразуват” в електронни, за да се установи кои са най-потребяваните материали и данни, респективно административни услуги свързани с тях; - разработване на Вътрешни правила на типология на множеството от услуги, свързани с различните видове геодезически, картографски и кадастрални данни, методология за работата на екипа, предоставящ услугите и ползвателите, както и работни инструкции, формуляри и други необходими документи; Поддейност 2.1 ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, като ще бъде предвидено тясно сътрудничество с експерти от АГКК в процеса на разработване на Вътрешните правила и типологията за съхранение и предоставяне на услуги, свързани с различните видове геодезически, картографски и кадастрални данни. 2.2. Преобразуване на съхраняваните на хартиени носители материали и данни в цифров вид, създаване на електронен регистър на съхраняваните данни и материали, което е необходима , предпоставка за постигане на целта на АГКК за предоставянето на удобни за потребителя онлайн електронни услуги. Предвид сложността на процеса по отсяване и окомплектоване на документите за сканиране, се предвижда екип от експерти на АГКК да окажат съдействие като определят материалите за сканиране преди започване на процеса. В рамките на тази поддейност се създава архив в електронен вид на съхраняваните в ГКФ данни и материали. Създаването на архив в електронен вид се осъществява като натрупаната върху хартиени носители информация, се сканира, векторизира, трансформира в съответните формати и съхранява в цифрова база данни, която ще се обедини със съществуващата. Обединената цифрова база се систематизира и реорганизира (преструктурира), съобразно вътрешните правила (поддейност 2.1.) с цел осигуряване на възможност за много бърз и улеснен достъп до нея чрез специализиран софтуер, респективно предоставяне на напълно или частично автоматизирани електронни услуги. Дейността ще се извърши от външен изпълнител, определен по реда на ЗОП. 2.3. Разработване на специализиран софтуер даващ възможност за обединяване на съществуващата и създадена цифрова база данни, обработка, визуализация, съобразно новите технологии и стандарти и неговото интегриране със съществуващите системи и приложения в АГКК за предоставяне на електронни услуги. В рамките на тази поддейност се разработва и интегрира специализиран софтуер, чрез който да се управлява и ползва създаденият цифров архив като позволява предоставянето на електронни услуги. Софтуерът се интегрира с разработената, в рамките на предходен проект финансиран по ОПАК, административна информационна система за предоставяне на електронни административни услуги. Разработването на специализирания софтуер ще се извърши от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Предвижда се съпътстващо обучение за служителите на АГКК (30 души) за работа със софтуера.
Дейност 5: Доставка на хардуер и базов приложен софтуер, необходими за изпълнението на Дейности 1-4 В рамките на дейността се предвижда закупуване на широкоформатен плосък скенер и прилежащия към него софтуер за управление, за да се осигури висококачествено сканиране на графичните материали (архивни планове, кадастрални и регулационни планове и др.) и да се гарантира тяхното опазване. Доставката е от съществено значение за ефективно изпълнение и постигане на заложените резултати за изпълнението на дейности 1,2,3 и 4 от настоящия проект. Доставката на оборудването ще бъде извършена от външен доставчик, избран по реда на ЗОП и всички приложими нормативни изисквания.
Дейност 1: Надграждане на информационната система за специализирани данни и предоставяне на електронни административни услуги за охранителните зони “А” и “Б” и за обектите в имотите - публична държавна и общинска собственост на територията на Черн Изпълнението на дейност 1 включва реализирането на четири последователни етапа (поддейности), както следва: 1.1. Преглед и анализ на съществуващата информация и административни услуги, свързани с отразяване местоположението на охранителните зони “А” и “Б” и на обектите в имотите - публична държавна и общинска собственост (морски плажове, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения, крайбрежни езера, лагуни, лимани, влажни зони, пясъчните дюни и острови) на територията на Черноморското крайбрежие. Изпълнението на тази поддейност ще се осъществи чрез: - преглед и оценка на съществуващата информация (планове, карти и други) за обектите и имотите – публична и държавна собственост на територията на Черноморското крайбрежие, и охранителните зони «А» и «Б», съхраняване на информацията от отговорните институции и предоставяне на услуги с нея за нуждите на строителството, устройството на територията и при инвестиционното проектиране; - анализ и обосновка на предоставяните услуги в АГКК с цел реализация на необходимата промяна в бизнес процесите, свързани с изискването за определяне и отразяване на границите на охранителните зони “А” и “Б” и на обектите в имотите - публична държавна и общинска собственост, на базата на кадастралната карта и чрез надграждане на съществуващата база данни на специализираните карти - проучване и анализ на възможността за предоставяне от АГКК на електронни административни услуги от съвместена информация за охранителните зони “А” и “Б” и обектите в имотите - публична държавна и общинска собственост с данните от специализирани информационни системи, поддържани от ведомства, общини и дружества; - предложение и обосновка за класификация на обектите и структуриране на данните с цел развитие на информационната система на специализираните данни; - проучване и предложение за такси, с оглед въвеждането на нови видове административни услуги, изпълнявани от АГКК. 1.2. Надграждане на информационната система на специализираните данни с цел въвеждане и поддържане в актуално състояние на данни за обектите на специализираните карти и регистри, съдържащи местоположението и данните за охранителните зони “А” и “Б” и за обектите в имотите - публична държавна и общинска собственост на територията на Черноморското крайбрежие. Ще се разработи специализиран софтуер с функции за: -приемане, въвеждане и поддържане в актуално състояние на специализираните данни за местоположение и информация за охранителните зони “А” и “Б” и за обектите в имотите - публична държавна и общинска - създаване на електронни специализирани регистри; -предоставяне на нови електронни административни услуги от АГКК, включително осигуряване на онлайн достъп до информацията. 1.3. Създаване на графичната и текстова база - данни на специализираната информационна система чрез въвеждане на информацията за обектите в имотите - публична държавна и общинска собственост и охранителните зони “А” и “Б” на територията на Черноморското крайбрежие. В рамките на тази поддейност ще се осъществят: - определяне на местоположението на трите граници на охранителните зони “А” и “Б”; - въвеждане в електронните специализирани регистри на данните за обектите в имотите-публична държавна и общинска собственост. 1.4. Обучение на специалисти и популяризиране на дейността – в рамките на тази последна поддейност ще бъде извършено обучение на специалисти от АГКК и териториалните й звена, както и от общински и други администрации от териториите на Черноморското крайбрежие. Ще бъдат разработени и разпространени информационни материали, като дейността ще бъде съпътствана и от информационна кампания. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител избран по реда на приложимите законови процедури /ЗОП/.
Дейност 7: Управление и одит на проекта В рамките на Дейност 7 ще бъде сформиран екипът на управление на проекта, включващ ръководител, координатор – дейности и планиране, координатор- отчетност и мониторинг, технически сътрудник и счетоводител, като екипът ще има следните конкретни задачи: - организация и провеждане на месечни оперативни срещи; - определяне и приемане на вътрешни правила за работа на екипа, както и списък с оперативни задачи; -текуща координация и административно обезпечаване на проекта; -комуникация с Управляващия орган (УО); -сформиране на комисия, отговорна за обявяване на конкурси за избор на изпълнители по проектните дейности и провеждане съответните процедури. -публикуване на обяви в пресата за анонсиране на обществените поръчки, условия и формуляри. - участие в подготовка на тръжната документация; -провеждане на процедури за избор на изпълнител; - успешно контрактуване на процедури за избор на изпълнители и изпълнение на договори; - съхранение на документи, доклади и протоколи по проекта, водене на архив; - мониторинг на плана за изпълнение на проектните дейности; - оценка и наблюдение на изпълнението на дейностите, проведените обучения и проследяване на резултатите от тях; - месечни отчети и доклади за извършената работата на членовете на екипа; - доклад за проведената информационна кампания; - финален отчет и одит на проекта. В рамките на тази дейност ще бъде извършен и одит на проекта, при приключване/финализиране на останалите основни проектни дейности. Одитът ще бъде извършен от сертифициран одитор избран в съответствие с приложимите законови процедури за избор на външен изпълнител. В рамките на дейността се предвиждат разходи за режийни и консумативи, както и з акомандировки в страната на членовете на екипа за управление за периода на изпълнение на проекта.
Дейност 4: Привеждане на наличните геоданни в АГКК, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствените данни Дейност 4 дава възможност да се организира и осъществи една от задачите на АГКК, съгласно Закона за достъп до пространствените данни създаване на метаданни за масивите от пространствени данни, по приложения № 1 и 2 на ЗДПД. Създаването на метаданни за масивите от пространствени данни, ще даде сигурност и готовност на АГКК при изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация за постигане на оперативна съвместимост и осигуряване достъп на държавната администрация и гражданите и ще гарантира пълноценното участие в национален портал за пространствени данни /НППД/.Съгласно изискванията на ЗДПД, респективно INSPIRE, АГКК трябва да предоставя следното: - данни; - услуги с данни; - метаданни за данните и за услугите; Реализацията на дейността включва следните поддейности : 4.1. Проучване и анализ на националната и европейска нормативна база в областта на услугите с пространствени данни . АГКК трябва да разработи стратегия за изпълнение на ангажиментите съгласно Директива 2007/2/EО и ЗДПД, свързана с пространствените данни и достъпа до тях чрез портали, както и европейските изисквания и стандарти за изграждане на инфраструктура за пространствени данни. Това ще създаде необходимата основа за дейностите на Агенцията. За спазване на сроковете, посочени в пътната карта за INSPIRE съответните срокове и ангажименти на българската държава, Агенцията като един от основните създатели на пространствена информация следва да има своя пътна карта. В рамките на тази поддейност се извършват: - проучване и анализ на националната и европейска нормативна база; - проучване и анализ на стандартите, спецификациите и правилата за тяхното прилагане; - разработване на техническо задание за технология и изисквания за структурите от метаданни за данните в АГКК. Поддейност 4.1 ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, в тясно сътрудничество с експерти от АГКК като в процеса на разработване на стратегията и пътната карта ще се спазват всички изисквания, заложени в националното законодателство и директивата INSPIRE. 4.2 . Създаване на метаданни за масивите от пространствени данни по приложения № 1 и 2 на ЗДПД. За доброто функциониране на инфраструктурата от пространствени данни е необходимо потребителят да бъде в състояние да намира масиви от пространствени данни и услуги и да установява дали те могат да бъдат използвани и с каква цел, това налага описание на тези масиви от пространствени данни и услуги под формата на метаданни. Тъй като такива метаданни следва да бъдат съвместими и използвани в трансграничен и на Общността контекст е необходимо при създаването им те да отговарят на определените правила. Използваните за описване на масивите от пространствени данни и услуги трябва да отговарят на темите, изброени в приложения I, II и III към Директива 2007/2/ЕО. В рамките на тази поддейност се извършват: - изработка на технология и структура от метаданни за данните в АГКК. В тази дейност ще се включат:  обхват на данните в АГКК, за които ще се създават метаданни в съответствие с приложение 1 и 2 на ЗДПД;  описание на структирите от метаданни в съответствие с ISO 19115;  разработка на схема за предоставяне на метададанни ; - набиране на необходимата информация за пространствените данни и тяхното специфициране; - създаване на списък на масивите от пространствени данни, в т.ч. масивите, които са в „процедура”, както и масивите несъответстващи на INSPIRE, групирани по теми, както са дефинирани в Приложенията към Директивата и ЗДПД; - създаване списък на услуги за пространствени данни и мрежови услуги, групирани по типове услуги, дефинирани в чл.11(1) (а-е) на Директивата и в правилата за прилагане на метаданните - създаване структури от метаданни съгласно спецификациите и форматите за пространствени данни създавани, поддържани от АГКК и предоставяните от тях услуги; Поддейност 4.2 ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, в тясно сътрудничество с експерти от АГКК в процеса на проверката и приемане метаданни за пространствени данни.
Дейност 3: Създаване на Регистър на географските наименования Дейност 3 дава възможност да се организира и осъществи една от задачите на АГКК, съгласно Закона за геодезия и картография, чл. 3, ал. 1, т. 5 и чл. 7 ал. 4, т. 6. Създаването на регистър на географските имена в Република България има за цел да обезпечи еднаквост и устойчивост при употребата на имената на географските обекти, които да се съхраняват и своевременно да се актуализират. Така ще се подобри обслужването на гражданите и бизнеса с възможностите, които ще предостави информационната система. Дейността включва следните поддейности : 3.1. Установяване на географските имена и набиране на изходна информация за тях Географските имена са част от географската информация на едромащабната топографска карта, което налага тяхното извличане и създаването на Регистър на географските имена на Република България в цифров вид. Установяването на географските имена включва работата по отразяване на съществуващите, новосъздадените и променените имена на географските обекти; Географските имена са наименованията на географските обекти - съществуващи или съществували относително устойчиви, характеризиращи се с определено местоположение цялостни образувания върху земната повърхност: морета, заливи, острови, планини, низини, реки, езера, и други природни обекти; административни области, административни центрове, населени места и други подобни от социалната среда. В рамките на тази поддейност се извършват: - анализ и оценка на работата при използване на различни източници и мащаби топографски карти, както и анализ на количеството информация, която ще включва Регистъра на географски имена; - набиране на информацията на географските имена и техните характеристики за Република България от картографските оригинали по предварително подготвено техническо задание; - контрол на събраната информация по картни листове от експерти на АГКК и организирането й в регистър на географските имена; Поддейност 3.1 ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, в тясно сътрудничество с експерти от АГКК в процеса на проверката и приемане на събраната информация, както и при създаването на регистър на географските имена. 3.2 Разработване на информационна система за географските имена. В рамките на тази поддейност се извършва: - създаване на цифрова база данни за географските имена; - разработване на информационна система за поддържане и управление на базата данни; Поддейност 3.2 ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, като при разработването на информационната система трябва да се спазват всички изисквания, заложени в националното законодателство и директивата на ЕК по INSPIRE. 3.3 Разработване на уеб приложение и необходимите страници за публикуване на информация за географските имена, осигуряване извършването на различни справки и услуги, което да е съобразено с интернет страницата на АГКК. В рамките на тази поддейност се извършва: - разработка на уеб базирано приложение за публикуване на информация за географските имена; - разработка на функционалност за извършване на различни видове справки и услуги; - разработка на подходящи уеб страници и организирането им в уеб сайта на АГКК; Поддейност 3.3 ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност В рамките на дейност 6 ще бъде проведена цялостна информационна кампания по проекта, която ще включва: - организация на 3 конференции по проекта (откриваща, междинна и закриваща) с участието на представители на държавни и общински администрации, гражданското общество, бизнес организации, организации на хората в неравностойно положение и медиите, за които се предвижда наем зала и кафе - паузи. С цел популяризация на дейностите по проекта и в изпълнение на разпоредбите на чл. 10 от ЗЕУ и изискванията за информираност и публичност на проекти финансирани със средства на ЕС, се предвиждат и следните мерки: - 15 бр. публикации в местни и национални печатни издания; - 10 бр. ТВ реклама/популяризиране на изпълнението и напредъка по проекта; -организация на 3 бр. пресконференции относно прогреса по проекта за комуникация с целевите групи; - издаване/печат/разпространение на 2000 бр. информационни брошури; - изготвяне на 1 информационна табела на проекта (постоянна); - изготвяне на информационни папки (800 бр.), тефтери (800 бр.) и химикали с логото на ОПАК и ЕС (800 бр.); Предвижда се дейността да бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 247 945 BGN
Общ бюджет: 2 020 905 BGN
БФП: 2 020 905 BGN
Общо изплатени средства: 1 982 283 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 020 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 449 589 BGN
2014 916 676 BGN
2015 616 018 BGN
1 982 283 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 717 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 382 151 BGN
2014 779 175 BGN
2015 523 615 BGN
1 684 941 BGN
В т.ч. Национално финансиране 303 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 438 BGN
2014 137 501 BGN
2015 92 403 BGN
297 343 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой разработени информационни системи
Индикатор 3 Брой разработени анализи/програми за развитие на националната инфраструктура за пространствена информация
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 5 Брой обучени служители
Индикатор 6 По Дейност 1 - Бр. проведени процедури съгласно ЗОП за избор на изпълнител/и
Индикатор 7 По Дейност 1 - Бр. сключени договори с външни изпълнител/и
Индикатор 8 По Дейност 1 - Бр. разработен анализ и оценка на съществуващата информация и административни услуги за отразяване местоположението на охранителните зони „А“ и „Б“ и на обектите
Индикатор 9 По Дейност 1 - Бр. внедрена информационната система за специализирани данни, поддържане в актуално състояние на информацията за зоните и обектите по Черноморското крайбрежие
Индикатор 10 По Дейност 1 - Обучени специалисти от АГКК за работа със специализирания софтуер
Индикатор 11 По Дейност 1 - Бр. реализирани нови е-услуги
Индикатор 12 По Дейност 2 - Бр. проведени процедури съгласно ЗОП за избор на изпълнител/и
Индикатор 13 По Дейност 2 - Бр. сключени договори с външни изпълнител/и
Индикатор 14 По Дейност 2 - Бр. разработен доклад състоянието характера, вида и обема на съхраняваните данни и материали
Индикатор 15 По Дейност 2 - Бр. разработени Вътрешни правила за постигане на комплексни електронни услуги на гражданите и бизнеса
Индикатор 16 По Дейност 2 - Бр. разработен електронен регистър и цифров архив на съществуващите геодезически, картографски и кадастрални материали и данни
Индикатор 17 По Дейност 2 - Бр. разработен и функциониращ специализиран софтуер за управление на цифровия архив на ГКФ
Индикатор 18 По Дейност 2 - Обучени специалисти от АГКК за работа със специализирания софтуер
Индикатор 19 По Дейност 2 - Бр. реализирани нови е-услуги
Индикатор 20 По Дейност 3 - Бр. проведени процедури съгласно ЗОП за избор на изпълнител/и
Индикатор 21 По Дейност 3 - Бр. сключени договори с външни изпълнител/и
Индикатор 22 По Дейност 3 - Бр. разработен доклад за работата при използване на различни източници и мащаби топографски карти
Индикатор 23 По Дейност 3 - Бр. разработен електронен регистър на географските имена в Република България
Индикатор 24 По Дейност 3 - Бр. разработен и функциониращ специализиран софтуер за управление на цифровата база данни на географските имена
Индикатор 25 По Дейност 3 - Бр. реализирани нови е-услуги
Индикатор 26 По Дейност 3 - Бр. разработено уеб базирано приложение, интегрирано в уеб портала на АГКК
Индикатор 27 По Дейност 4 - Бр. проведени процедури съгласно ЗОП за избор на изпълнител/и
Индикатор 28 По Дейност 4 - Бр. сключени договори с външни изпълнител/и
Индикатор 29 По Дейност 4 - Бр. разработен анализ на националната и европейска нормативна база, свързана с пространствените данни и достъпа до тях чрез портали
Индикатор 30 По Дейност 4 - Бр. изботвена програмна стратегия на АГКК и пътна карта за прилагане на Директива 2007/2/EО и ЗДПД
Индикатор 31 По Дейност 4 - Бр. създадени структури от метаданни за пространствените данни създавани и поддържани от агенцията, съгласно приетите спецификации за всяка отделна тема по приложения № 1 и 2 на ЗДПД
Индикатор 32 По Дейност 4 - Бр. реализирани нови е-услуги
Индикатор 33 По Дейност 5 - Бр. проведени процедури съгласно ЗОП за избор на изпълнител/и
Индикатор 34 По Дейност 5 - Бр. сключени договори с външни изпълнител/и
Индикатор 35 По Дейност 5 - Бр. пуснат в експлоатация широкоформатен плосък скенер – формат А0
Индикатор 36 По Дейност 5 - Бр. обучени служители на АГКК за работа с широкоформатен плосък скенер – формат А0
Индикатор 37 По Дейност 6 - Бр. проведени конференции
Индикатор 38 По Дейност 6 - Бр. публикации в местни и национални печатни издания
Индикатор 39 По Дейност 6 - Бр. излъчени ТВ реклама/клипове
Индикатор 40 По Дейност 6 - Бр. проведени пресконференции от АГКК
Индикатор 41 По Дейност 6 - Бр. изработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 42 По Дейност 6 - Бр. информационна табела на проекта
Индикатор 43 По Дейност 6 - Бр. изработени и разпространени информационни папки
Индикатор 44 По Дейност 6 - Бр. изработени и разпространени тефтери
Индикатор 45 По Дейност 6 - Бр. изработени и разпространени химикали
Индикатор 46 По Дейност 7 - Бр. сключени договори с членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 47 По Дейност 7 - Бр. проведени тръжни процедури за избор на външни изпълнители
Индикатор 48 По Дейност 7 - Бр. проведени срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 49 По Дейност 7 - Съответствие на изпълнението на дейностите със заложение план-график


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз