Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0149-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социални услуги в домашна среда в Община Венец”
Бенефициент: Община Венец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 23.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Венец
Описание
Описание на проекта: В рамките на Центъра за услуги в домашна среда ще се извършват два основни типа почасови дейности: Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост; Комунално-битови дейности. За целта в рамките на Центъра за услуги в домашна среда ще бъдат наети лица, които да обслужват нуждаещите се на територията на Община Венец.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта; Екипът за управление на Проекта ще включва: Ръководител, счетоводител, координатор и технически сътрудник. Членовете на екипа ще бъдат определени от кмета на общината при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. За работата на екипа ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. Изборът на изпълнител за доставка на необходимите материали и консумативи ще се извърши чрез провеждане на обществена поръчка. Документите по проекта ще се актуализират и ще се съхраняват заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Тази дейност ще бъде извършвана по време на цялата продължителност на проекта. Ще се изгради система за вътрешен финансов контрол, обособена отделна бюджетна подсметка, за да се осигури ясна и проследима одитна пътека. Ежемесечно ще се провеждат заседания на екипа за обсъждане на дейностите по проекта, достигнатия напредък, закъснения и проблеми, набелязване мерки за преодоляването им. Ще се изготвят месечни отчети от екипа за отчитане на извършените дейности и план за действие за следващия. Ще се извършва следене за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция, законосъобразност и целесъобразност на изразходваните средства. За извършения мониторинг на поддоговорените дейности и проверки по документи и на място на заявените за плащане стоки и услуги ще бъдат изготвяни мониторингови отчети от екипа. Екипът по проекта ще изготвя междинни и окончателен технически доклади и финансови отчети съгласно приложенията към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “РЧР”.
Дейност 2: Подбор и наемане на персонал на трудов договор в центъра за услуги в домашна среда Новосъздаденият Център за услуги в домашна среда ще се помещава в сградата на общинска администрация Венец, в отделно помещение. За ефективното функциониране на Центъра се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане /съгласно Приложение Б4 на бюджета на проекта/. 1. Персонал за управление на центъра: - Управител - чрез провеждане на конкурс за подбор съгласно Правилника за организацията и дейността на Центъра 2. Персонал за предоставяне на услуги в домашна среда: - Болногледач – извършва дейности за лична помощ; - Домашен прислужник – извършва комунално-битови дейности; Като персонал на Центъра ще бъдат назначени безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Лицата, които желаят да предоставят социалната услуга подават заявление, придружено с определени документи - по настоящ адрес в общината. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Кметът на общината ще сформира Комисия за оценка и подбор на персонал и потребители, като всеки кандидат за персонал ще се оценява индивидуално от всеки член на комисията. За работата на комисията ще бъде разработена процедура за оценка и подбор. Екипът за управление разработва процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, относно оценката и подбора на кандидатите за персонал и кандидатите за потребители. В процедурата са разписват реда, начина и сроковете за целия процес, свързан с целия процес на оценката и подбора. Екипът води дневник за жалби и сигнали. Кметът на общината сформира комисия за разглеждане на жалби и сигнали.
Дейност 3: Обучение на персонала; Обученията ще се извършват от експерт или специалист с подходяща квалификация, практик в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на Проекта. За целта ще се сключи договор за услуга със съответният обучител. Изборът на обучител ще се извърши съгласно Закона за обществените поръчки. В обучителния курс ще бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност. За недопускане на двойно финансиране, екипът за управление на проекта ще обменя информация с Дирекция „Социално подпомагане” с. Венец, относно лицата, обучени за лични асистенти по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред. Обучението в рамките на настоящия Проект ще се реализира в групов формат, но не повече от 20 души в група, по разработена обучителна програма. За всяка група обучени лица ще се водят присъствени форми, и на всяко лице ще се издаде удостоверение.
Дейност 4: Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители на територията на общината; В настоящия проект ще се включат хора с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за сабообслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Оценката на потребностите на желаещите да ползват услугата ще се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” с.Венец по утвърдена за целите на настоящата процедура Методика. С цел реална оценка на потребностите на всеки потребител по време на изпълнение на проекта ще се извършва при заявена необходимост актуализация и допълване на направената оценка. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати отпадналите лица, обслужвани по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, по Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” както и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на Проекта.
Дейност 5: Предоставяне на почасови услуги за лична помощ и за комунално-битови дейности на нуждаещи се лица; Социалната услуга ще се предоставя на 90 потребители, живеещи в 13-те населени места на Община Венец, в продължение на 12 месеца. За предоставяните почасови услуги, потребителите ще заплащат такси, определени от общината по реда на Закона за местните данъци и такси, съгласно Тарифа за изчисляване на потребителска такса, приета от Общински съвет с.Венец. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица. Ще се предоставят почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота или др. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности: Ще се предоставят почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.
Дейност 6: Одит; Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване ще се извърши външен одит по проекта от сертифициран одитор. Ще се одитират приложените сметки /приходни и разходни/ и подкрепящата ги документация. Одитът на проекта ще бъде извършен от регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители или от фирма за одит. Доклад за заверка на разходите от лицензиран експерт счетоводител, извършен съгласно Закона за независимия финансов одит ще се прилага към междинните и окончателния доклади при подаване на искания за плащане.
Дейност 7: Информиране и публичност; За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъдат организирани и проведени информационни кампании – пресконференции /в началото и края на проекта/. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Предвиждат се две публикации в ежедневен вестник с информация за реализацията на дейностите по проекта. Ще бъдат изработени и разпространени - 1 бр. информационна табела; 300 бр. информационни брошури и 50 бр. плакати за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община - в дирекция ”Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда”, в кметствата и др. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие; Плакатите ще съдържат информация за условията за включване в проекта като потребители и персонал.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„РАЙС” ЕООД
Леман Халимова Салиева
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 236 214 BGN
Общ бюджет: 229 955 BGN
БФП: 229 955 BGN
Общо изплатени средства: 210 175 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 748 BGN
2014 105 428 BGN
2015 0 BGN
210 175 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 036 BGN
2014 89 613 BGN
2015 0 BGN
178 649 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 712 BGN
2014 15 814 BGN
2015 0 BGN
31 526 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз