Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОМОЩ В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 23.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Велики Преслав
Описание
Описание на проекта: Към Община Велики Преслав съществува общинска служба „Домашен социален патронаж” – второстепенен разпоредител с бюджетни средства. В услугите, които към момента тя предоставя се включва единствено доставка на храна по домовете, като към момента обслужват 195 души. Целта на настоящото проектно предложение е към предприятието да се създаде Звено за предоставяне на услуги в домашна среда. Към него ще бъдат разкрити 40 нови работни места за безработни лица, които ще обслужват 76 потребители. Услугите, които ще предоставя звеното са: предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, услуги за комунално битови дейности, услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица. За предоставяне на почасовите услуги, обслужваните лица ще заплащат съответните такси, размера на който е определен в специална методика, приета с решение на Общински съвет Велики Преслав.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екипа и подготовка реализацията на проекта. Осигуряването на квалифициран екип по проекта има решаваща роля за изпълнение на поставените цели. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който включва: ръководител на проекта, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Ще бъдат подготвени длъжностни характеристики. Размерите на възнагражденията са базирани на часови ставки, изчислени по механизма на Методика за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР и разпоредбите на Постановление №330 на Министерски съвет. Разходите за възнаграждения ще бъдат начислени и изплатени срещу документи, удостоверяващи извършената работа по проекта, както и ще бъдат пропорционални на изработеното по проекта време.
Дейност 2: Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; Изготвяне на стандартни документи за месечни отчети на всеки член на екипа; Изготвяне на анкети за обратна връзка с кандидат потребителите по проекта. Тази дейност дава възможност за непрекъснат вътрешен и външен мониторинг на проекта, изразяващ се в следене на финансовите разходи, извършвани по проекта, прогреса и спазване графика на дейностите, което от своя страна ще даде възможност за ранна индикация при възникване на рискове засягащи непостигане целите на проекта и тяхното своевременно отстраняване.
Дейност 3: Провеждане на пресконференция за стартиране дейностите по проекта. Запознаване на заинтересованите страни с целите и дейностите по проекта. На пресконференцията ще бъдат поканени представители на местни печатни и електронни медии, представители на Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално подпомагане”, кметове и кметски наместници на селата в община Велики Преслав. На срещата ще бъдат споменати ЕСФ и ОП РЧР като финансиращ орган и размера на предоставената безвъзмездна помощ.
Дейност 4: Изготвяне на материали за популяризиране и визуализация на проекта. Ще бъдат изготвени и поставени на входа на сградата на ОП „Домашен социален патронаж” и на сградата на общинска администрация, табели за визуализация на проекта, съдържаща името на проекта и логото на ЕС, съгласно изискванията на донора.
Дейност 5: Провеждане на информационна кампания в местни печатни и електронни медии. Поддържане на работни взаимоотношения с местните медии и обществени организации за популяризиране на проекта, чрез предоставяните от екипа за управление информационни материали. По този начин ще се популяризира предоставянето на социалната услуга в семейна среда – помощ в дома. Периодично информиране на обществеността чрез местните медии за хода на дейностите по проекта. Промяна на обществените нагласи към социално изолирани хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.
Дейност 6: Подбор на персонал за Звеното за предоставяне на услуги в дома и сформиране на групата за обучение. За постигане целта на проекта важна роля играе качествения подбор на персонала на Звеното. Изборът ще се извърши сред безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция Бюро по труда – Велики Преслав. Ще бъдат избрани на база предварително подготвени и попълнени от тях заявки за участие в проекта. След първоначалната селекция ще се проведе индивидуално интервю с всеки кандидат. От тях ще бъдат избрани 40 души, които ще бъдат включени в дейностите по проекта.
Дейност 7: Избор на подизпълнител за провеждане на въвеждащо обучение. С цел осигуряване на качественопредоставяне на услугата, ще се избере подизпълнител за провеждане на въвеждащото обучение. Подизпълнителят трябва да е Център за професионално обучение и да притежава актуална лицензия към Национална Агенция за професионално образование и обучение. Осигуряване на публичност и прозрачност, свободна лоялна конкуренция, както и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 8: Провеждане на въвеждащо обучение Бенефициентите ще се обучават в 1 учебна група от 15 лица за придобиване на знания и умения в съответната област. Обучението ще премине в рамките на 6 работни дни с обща продължителност 60 учебни часа. Учебната програма включва модули като: здравословни и безопасни условия на труд, етика на работното място, екология и опазване на околната среда и др. Методиката на обучението е съобразена с изискванията при работа с възрастни. В програмата са включени самостоятелно изпълнение на учебни теоретични и практически задачи, лекции, дискусии, онагледяване. Въвеждащото обучение ще завърши с полагане на изпит по теория и практика Завършването на учебния процес ще се удостовери с издаването на удостоверение. Присъствията на курсистите ще се отразяват в присъствена форма, чрез удостоверяване с личен подпис.
Дейност 9: Подбор на кандидат потребители на услугата „помощ в дома”. Екипа по проекта ще създаде необходимата организация за набиране на кандидати за ползване на услугите, които ще се предоставят в хода на реализация на проекта и ще разработи необходимите документи за кандидатстване – заявление. Към него ще се изискват и следните придружаващи документи: документ за самоличност /за справка/. копие на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон или други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето. Възрастните хора с ограничения или невъзможнаст за самообслужване, които нямат актуални медицински документи, подават заявление за кандидатстване и представят документ за самоличност за справка. Оценката от потребностите на почасови услуги от кандидат – потребителите ще се извърши при спазване процедурите за равно третиране на желаещите да полват услугите. Чрез специално разработен за целта формуляр за оценка на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда и на базата на изготвените индивидуални оценки, извършени от Дирекция „Социално подпомагане” Велики Преслав. Видовете почасови услуги, техния обхват и времетраене ще бъдат договорени с потенциалните кандидати в съответствие с личните им потребности и предпочитания, както и въз основа на извършената индивидуална оценка но потребностите от почасови грижи предоставяни в домашна среда. След предоставяне на списъците от ДСП, комисия в състав ще извърши окончателен подбор на потребителите. За всеки кандидат-потребител се оформя лично дело. Невключените кандидат-потребители се подреждат в списък на чакащи. Оценката на потребностите се актуализира при промени, настъпили в състоянието на потребителя след подаване на заявление – свободен текст от лицето или негов представител. При подбора на потребителите се спазва принципа за равнопоставеност между половете, недопускане на етническа, расова или социална дискриминация.
Дейност 10: Избор на доставчик и доставка за материали и консумативи за бенефициентите по проекта. За пълноценното изпълнение на дейностите по проекта са необходими материали и консумативи за ежедневната работа с бенефициентите - изготвяне на досиета на бенефициентите и тяхното своевременно допълване, изготвяне на формуляри за ежедневна работа, копиране, тетрадки, химикали и др. За обезпечаване дейността на екипа по проекта са необходими материали и консумативи за ежедневната му работа, за междинно и финално отчитане.
Дейност 11: Избор на доставчик и доставка на оборудване. За успешното изпълнение на дейностите по проекта, предвиждаме да обзаведем Звеното за предоставяне на услуги с две компютърни конфигурации и едно мултифункционално устройство (принтер, скенер и копир). По този начин ще се обезпечи ефикасната работа на хората в Звеното. Оборудването ще се ползва за изработване на формулярите по проекта, за създаване досиета на персонал и потребители, за отчитане на дейностите по проекта. Закупуването се налага и в предвид факта, че в настоящия момент няма допълнителна техника за обезпечаване дейността на Звеното за предоставяне на услуги. По проекта предвиждаме да оборудваме две работни места в Звеното за предоставяне на услуги със следните елементи: бюра – 2 броя, работни столове – 2 броя, шкафове за документи – 2 броя, посетителски столове – 6 броя,
Дейност 12: Осигуряване на Трудова медицина за персонала предоставящ услугите в звеното Ефективно управление на безопастността на работещите в Звеното за предоставяне на услуги. Службата по трудова медицина консултират и подпомагат работодателя за за прилагане на превантивни подходиза осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Извършват наблюдение и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на работещите.
Дейност 13: Сключване на трудови договори с персонала, избран да предоставя услугата „помощ в дома”. Трудови договори се сключват само с кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние, не са осъждани и са одобрени от потребителя. Одобрените кандидати за включване в персонала на Звеното ще бъдат назначени на следните позиции: Социален работник - 2 Социален сътрудник – 3 Хигиенист – 17 Помощник в дома - 18 Одобрените кандидати за персонал на Звеното подписват трудов договор в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закон за задълженията и договорите, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностната си характеристика и получават копие от Правилника за вътрешния ред. В досието на обслужващия персонал се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания.
Дейност 14: Сключване на договори с потребители за предоставяне на услугата “помощ в дома”. С извършването на тази дейност се цели гарантиране на спазването на правата и задълженията на всяка от страните. Поради тази причина се сключва договор в три еднообразни екземпляра – по един за всяка страна /доставчик, потребител и обслужващ персонал/. В зависимост от социалната оценка на индивидуалните потребности се подбира подходящ обслужващ персонал, съобразен с желанието на потребителя на социалната услуга и след проведена среща с лицето на което ще се предоставя услугата. В договора са регламентирани и задълженията на персонала и потребителя.
Дейност 15: Стартиране и предоставяне на услугата „помощ в дома”. Приоритетно в проекта, без оглед на тяхното финансово положение и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност ще се включат: самотно живеещи хора с тежки заболявания, които са поставени в риск от социална изолация, лица с увреждания в т.ч. и деца При подбора на потребителите на услугата следва да се съблюдава съответствието с хоризонталните принципи на ОП “РЧР”, като се поставя акцент на възможността за трудова реализация на жените, в съответствие с принципа на равенство между половете и недопускане на дискриминация.
Дейност 16: Провеждане на месечни срещи с потребители на услугата „помощ в дома” и с обслужващия персонал. Ежемесечно по утвърден предварително график ще се обхождат всички потребители на услугата помощ в дома. За целта ще се ползва служебен автомобил, като ще са необходими финансови средства за гориво. За следене на отчетността ще се изготвят пътни листи. Ще се изготвя и формуляр за посещение на место. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им. Всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставяне на услугата и за защита на потребителите се създават и се съхраняват в посочения от българското и общностното законодателство срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват. Предвиждат се материали и консумативи за воденето на документацията по проекта
Дейност 17: Провеждане на заключителна пресконференция. Запознаване на заинтересованите страни с резултатите по проекта. На пресконференцията ще бъдат поканени представители на местни печатни и електронни медии, представители на Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално подпомагане”, кметове и кметски наместници на селата в община Велики Преслав. На срещата ще бъдат споменати ЕСФ и ОП РЧР като финансиращ орган и размера на предоставената безвъзмездна помощ.
Дейност 18: Одит. Извършване на финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проекта в съответствие с изискванията на действащото национално законодателство, Международните одиторски стандарти. Подизпълнителят трябва да е правоспособен дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, вписани в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Дейност 19: Текущ мониторинг и отчитане на дейностите. Изготвяне на междинни отчети от административния персонал за изпълнението на заложените дейности и изразходваните средства по проекта: След приключване на проектните дейности – изготвяне на окончателен финансов и технически отчет от екипа по проекта. Създаване на архив на проекта от координатора и счетоводителя. Анализ на постигнатите резултати и планиране на след проектните дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 072 BGN
Общ бюджет: 220 693 BGN
БФП: 220 693 BGN
Общо изплатени средства: 213 498 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 220 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 340 BGN
2014 127 158 BGN
2015 0 BGN
213 498 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 187 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 73 389 BGN
2014 108 084 BGN
2015 0 BGN
181 473 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 951 BGN
2014 19 074 BGN
2015 0 BGN
32 025 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Оценка на кандидат потребители
Индикатор 5 Избор на процедура за класиране на потребители за включване в проекта
Индикатор 6 Брой обслужвани лица – потребители за предоставяне на услуги в домашна среда
Индикатор 7 Брой новооткрити работни места за персонала на Звеното
Индикатор 8 Проведено въвеждащо обучение
Индикатор 9 Брой лица, повишили квалификацията си
Индикатор 10 Въведена система за вътрешен мониторинг по проекта
Индикатор 11 Проведена информационна кампания по проекта
Индикатор 12 Брой публикации в местни печатни и електронни медии
Индикатор 13 Брой информационни табели по проекта-23
Индикатор 14 Брой проведени пресконференции -23
Индикатор 15 Формуляр за проверка на място
Индикатор 16 Формуляри за обратна връзка с потребители на услуги
Индикатор 17 Месечни отчети от всеки член на екипа по проекта
Индикатор 18 Брой издадени удостоверения
Индикатор 19 Брой лица, включени във въвеждащото обучение
Индикатор 20 Брой сключени договори с перонала на Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда
Индикатор 21 Брой сключени договори с преките потребители за предоставяне на услуги в домашна среда
Индикатор 22 Брой потребители, включени в проекта-23
Индикатор 23 Брой съставени оценки на кандидат потребители -23
Индикатор 24 Брой подадени заявления от кандидат потребители-23


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз