Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижи за достоен живот
Бенефициент: община Долна Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Долна баня
Описание
Описание на проекта: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Долна баня. Предоставяне на почасови услуги в дома на най-уязвимите жители на нашата община: за лична помощ, в подкрепа на социалното включване и за комунално-битови дейности по изготвени индивидуални планове, в зависимост от конкретните потребности на потребителите от предварително подбран и обучен персонал.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Дейността се състои от 3 специфични поддейности: 1.1. Текущо управление и администриране на проекта. 1.2. Подготовка на технически и финансов финален доклад; 1.3.Избор на изпълнители за съответните дейности
2. Подбор на потребители на услуги в домашна среда В община Долна баня има 470 лица с частична или пълна невъзможност да се самообслужват. В рамките на този проект не е възможно да бъдат удовлетворени всички нуждаещи се. Затова е необходимо да се направи подбор с цел услугите да се предоставят на най-уязвимите жители на нашата община. Подборът ще включва: 1. Подаване на заявления от кандидат-потребителите; 2. Изготвяне на оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане” на всеки кандидат-потребител; 3. Назначаване на комисия за подбор на потребители и определяне на потребителите 4. Изготвяне на регистър с резерви
3. Подбор на персонал на Звеното за услуги в домашна среда Стремежът на община Долна баня ще бъде насочен към подбор на добре мотивирани лица за персонал на Звеното за услуги в домашна среда. Подборът ще се извърши от комисия, назначена със заповед на кмета на общината в съответствие със следните условия: 1. Подборът и наемането на персонал съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство. 2. Кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на нагласите им за работа 3. Наемат се само кандидати, които са безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. 4. Новоназначените лица – персонал на ЗУДС подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностната си характеристика.
4. Обучение на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда Тази дейност включва въвеждащо и надграждащо обучение(супервизия). Обученията ще се провеждат съгласно формата и изискванията на утвърдените методики за предоставяне на услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”. Въвеждащото обучение е предвидено за онези лица от персонала за предоставяне на услуги, които не са обучавани за извършване на подобни на предвидените в проекта услуги. Въвеждащото обучение ще се извърши в продължение на 5 дни от обучител, притежаващ необходимите знания, умения и квалификация и ще включва модул за опазване на околната среда. Супервизията ще се провежда два пъти месечно и ще помогне да бъдат решавани навреме възникнали въпроси, проблеми трудности.
5. Стартиране и функциониране на Звеното за услуги в домашна среда Разширяване на дейността на Домашен социален патронаж чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда. За целта е необходимо община Долна баня да оборудва и обзаведе помещение(общинска собственост), което да предостави на персонала за управление на Звеното. На изпълнител ще бъде възложено доставката на канцеларски материали и консумативи. Дейността на звеното ще се състои в предоставяне на три типа почасови услуги в домашна среда: лична помощ, подкрепа за социално включване и помощ при комунално-битови дейности от подбран и добре обучен персонал. На всеки потребител ще се предоставят срещу заплащане една или повече услуги в зависимост от конкретните му потребности по изготвен индивидуален план, съобразен с направената му оценка на потребностите. С цел подобряване на качеството на предоставяните услуги и бързото реагиране на възникнали проблеми ежемесечно ще се провежда вътрешен мониторинг.
6. Популяризиране на проекта и услугите Тази дейност е ориентирана към привличане и ангажиране на общественото внимание към проекта като цяло – неговите цели, реализация и резултати. От друга страна конкретни дейности ще бъдат насочени към популяризиране на новите услуги, които ще се предоставят от ЗУДС чрез: 6.1. Използване на електронната страница на общината; 6.2. Изготвяне на рекламни материали (дипляни, рекламни табели, банери) за представяне и популяризиране на услугите, които ще се предоставят в община Долна баня чрез възлагане на изпълнител; 6.3. Предоставяне на информация от страна на проектния екип при важни събития в хода на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 986 BGN
Общ бюджет: 184 753 BGN
БФП: 184 753 BGN
Общо изплатени средства: 179 218 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 184 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 779 BGN
2014 102 439 BGN
2015 0 BGN
179 218 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 263 BGN
2014 87 073 BGN
2015 0 BGN
152 335 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 517 BGN
2014 15 366 BGN
2015 0 BGN
26 883 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Минимален брой на потребители на услугите, предоставяни по проекта-2
Индикатор 5 Брой лица, на които е проведено: - въвеждащо обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които е проведено: - супервизия -2
Индикатор 7 Брой обслужени потребители на услугите-0002
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз