Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Бенефициент: Община Мизия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 21.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мизия
Описание
Описание на проекта: В Звеното за услуги в домашна среда /ЗУДС/ ще се извършват три основни типа почасови дейности: • Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост; • Дейности за социална подкрепа и социално включване; • Комунално –битови дейности. Допълнително в ЗУДС ще се предоставят административни, информационни и консултантски услуги, които ще осигурят социалната интеграция на възрастните и на хората с увреждания. Чрез това звено общината ще им осигури възможност да живеят достойно и сигурно, получавайки необходимата обществена подкрепа.
Дейности: 1. Информационна кампания по проекта За постигане на поставените цели ще бъдат изработени информационни материали - 200 бр. дипляни; 2 бр. табели за визуализаци, поставени в кметствата, където се изпълнява проекта и в офиса на проекта в град Мизия; ще бъдат наравени 3 публикации, 2 излъчвания по местната кабелна телевизия; ще се създаде и поддържа портал към Интернет страницата на общината, съдържащ необходимата информация за ОП РЧР, за приоритетно направление 5, област на интервенция 5.1, информация за целите и основните дейности на проекта, потребителите на услугата СА/ДП, източниците на финансиране, приноса на водещата организация и на договарящия орган; използвана методология; анализи, изготвени от общината, касаещи дейностите СА и ДП.
2. Оборудване и обзавеждане на помещението, предвидено за офис на Звеното за услуги в домашна среда Тази дейност предвижда закупуване на бюро, 2 бр. офис стелажи, 3 бр. стола, климатик за отопление през зимните месеци и за охлаждане през летните, компютър и мултифункционално устройство за реализиране на предвидените дейности.
3. Подбор и наемане на персонал за управление на Звеното за услуги в домашна среда. За съответната дейност подборът ще се извършва между безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране Подборът ще се извърши на два етапа, чрез подбор по документи и чрез интервю. Със заповед на кмета на община Мизия ще се сформира комисия за подбор, като в нея ще бъдат включении и представители на Дирекция «Бюро по труда» – Оряхово.
4. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда За съответните дейности подборът ще се извършва между лица, работили по фаза 1 и фаза-3 на схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, проект „Подкрепа за достоен живот”- дейност «Личен асистент», безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране; както и между лица, членове на семействата на обслужваните. Подборът ще се извърши на два етапа: чрез подбор по документи и интервю. Със заповед на кмета на община Мизия ще бъде сформирана комиссия за подбор, в която ще бъдат вклчени и представители на Дирекция Бюро по труда – Оряхово.
5. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Обучението ще се извърши по специално изготвена за целта програма, съдържаща всички задължителни за получаване на качествено обучение теми. Предвижда се обучението да се проведе от експерт- обучител. Ще бъде проведено:  Въвеждащо обучение за 10 бр. СА /ако не са преминали през идентично обучение по други програми/ - в рамките на 5 дневен курс, социалните асистенти ще получат необходимите знания и умения да оказват физическа, психологическа и емоционална подкрепа на хората с увреждания; да оказват подкрепа за социалното им включване, реинтеграция и преодоляване на социалната изолация. В рамките на 5 дневния курс 20 ДП също ще бъдат обучени за организиране на бита и хигиената в дома на потребителите по предварително изготвена за тях програма.  Надграждащо- предвижда се провеждане на 2-дневно надграждащо обучение разделено на социалните асистенти и на домашните помощници за повишаване на тяхната квалификация, професионални умения и мотивация.
6. Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители Чрез печатните и електронни медии функциониращи на територията на община Мизия ще бъдат уведомени всички жители на общината, че стартира приема на заявления на кандидати да ползват и предоставят услуги по проекта. От експерт/ и на дирекция „Социално подпомагане” – Оряхово ще бъде извършена оценка на потребностите за всички кандидат-потребители подали заявления за участие в проекта. Със заповед на Кмета на община Мизия, ще бъде сформирана комисия за подбор а потребителите. При определяне на най-нуждаещите се лица/ деца които ще ползват почасови услуги по проекта ще се вземе предвид желанието на всеки кандидат-потребител и изготвената оценка от експерта на ДСП. Като резултат от работата на Комисията ще бъде изготвен списък на лицата подали заявления да ползват услуги по проекта, като предвид получената оценка на потребността от ползване на услуги, същите ще бъдат подредени по низходящ ред. В комисията ще бъдат включени представители на ДСП – различни от тези извършили оценката на потребностите. Принципите за прозрачност на процедурите, равнопоставеност между кандидатите и недопускане на дискриминация ще залегнат като основни изисквания към членовете на Комисията при извършване на подбора. С всички одобрени потребители, ще бъдат сключени договори за ползване на услуги и съобразно индивидуалните им потребности ще бъдат изготвени индивидуални планове за предоставяне на услугите.
7. Изработване на индивидуални работни планове за предоставяне на услугите “Социален асистент” /СА/ и “Домашна помощница” /ДП/ Индивидуалните планове ще се изготвят с участието на потребителите и ще бъдат съобразени с начина им на живот и предпочитания, изготвената оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска. Ще съдържат описание на дейностите, които ще бъдат извършвани по часове и ще включват оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя и на прекия доставчик на услугите.
8. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” /СА/ и “Домашна помощница” /ДП/ Изготвяне и подписване на индивидуален договор за всеки потребител, в зависимост от неговите потребности от социални услуги.
9. Предоставяне на трите основни типа почасови дейности-за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване, за извършване на дейности за лична помощ и за извършване на комунално-битови дейности. Социалните асистенти ще предоставят почасови услуги в подкрепа на социалното включване на потребителите като помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него-организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература , придружаване при разходка и посещение на църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента; административни услуги - съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.; медицински услуги - съдействие при настаняване в болница, при необходимост грижи в болницата, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства. Домашните помощници ще предоставят почасови услуги за лична помощ- поддържане на лична хигиена - помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване или придружаване до мястото на услугата; хранене - приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; придружаване до болнично заведение и комунално-битови дейности- текущо почистване – подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; основно почистване - измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.;битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.
10. Актуализация на индивидуалните планове На 9-ия месец от стартиране на проекта ще се извърши актуализация на индивидуалните планове за предоставяне на социалните услуги, поради възможността от настъпили промени в нуждите на потребителите.
11. Мониториране на предоставяните услуги и на изпълнението на проекта Разработване на анкети, анализи и оценки за дейността на социалните асистенти и домашни помощници – 9–ия и 14-ия месец; Месечни посещение за проверка качеството на предоставяните услуги и превенция на риска; Изготвяне на ежемесечни отчети от екипа на проекта за отчитане на извършените дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 049 BGN
Общ бюджет: 182 935 BGN
БФП: 182 935 BGN
Общо изплатени средства: 168 704 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 810 BGN
2013 61 543 BGN
2014 69 351 BGN
2015 0 BGN
168 704 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 155 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 138 BGN
2013 52 311 BGN
2014 58 948 BGN
2015 0 BGN
143 398 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 671 BGN
2013 9 231 BGN
2014 10 403 BGN
2015 0 BGN
25 306 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 0051
Индикатор 5 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугите - 0051
Индикатор 6 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група - 0051
Индикатор 7 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки - 0051
Индикатор 8 Брой лица, потребители на услугата, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция - 0051
Индикатор 9 Брой лица, желаещи да ползват услугите и след приключване на проекта - 0051
Индикатор 10 Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугите - 0051


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз