Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нов подход за независим живот и социално включване на възрастни хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Генерал Тошево
Бенефициент: Община Генерал Тошево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 20.11.2012
Дата на приключване: 20.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: Създаване на възможност на Домашен социален патронаж да разшири дейността си , чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда.Предоставяне по иновативен начин на три типа комплексни почасови услуги в домашна среда - за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности.Създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Сформиране на екипа за управление на проекта, състоящ се от ръководител на проект, счетоводител, координатор и технически сътрудник; изготвяне на подробен план – график на дейностите; конкретните ангажименти и обхватът на управленческата отговорност ще бъдат детайлно разписани в граждански договори, които ще се подпишат при стартиране изпълнението на дейностите по Проекта; контактуване с целевите групи и поддържане на обратна връзка; извършване на вътрешен контрол по отношение на договорените дейности по проекта - ежемесечни проверки на място в дома на потребителя по предварително изготвен месечен график, които се отразяват в Дневника на потребителя; изготвяне, поддържане и използване на документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта; изготвяне на междинни и заключителен доклад за изпълнение на проектните дейности и ежемесечни доклади за извършените дейности от членовете на екипа;разработване на информационни материали, във връзка с проектното предложение; създаване на организация за разрешаване и на други възникнали проблеми; Сформиран екип по проекта; изготвени и подписании граждански договори с екипа на проекта; изготвен подробен план-график за създаване на организация за изпълнение на дейностите и целите по проекта;осъществена обратна връзка с целевите групи, по предварително изготвен план-график; изговени и поддържани документи, във връзка с изпълнението на проекта; изготвени междинни и заключителен доклад за изпълнение на проектните дейности; изготвени ежемесечни доклади за извършените дейности от членовете на екипа; разработени информационни материали; създадена добра организация при разрешаване на възникнали проблеми;
2. Подбор и наемане на персонал в Звено за услуги в домашна среда. Безработните лица, които желаят да участват в подбора по обявените длъжности по проекта за Домашен санитар, Личен асистент и Социален асистент и да бъдат наети по проекта в Звено за услуги в домашна среда, подават необходимите документи в Община Генерал Тошево. Същите трябва да притежават знания и практически умения за качествено предоставяне на социалните услуги. Създава се комисия за оценка и подбор, която провежда конкурс с кандидатите за срок от 3 дни, след изтичане на срока за подаване на заявления и съпътстващите ги документи. Съставя се списък с оценените кандидати/включващ брой точки по предварително зададени позиции и общ сбор точки/. Списъкът с резултатите от проведения конкурс се излага на специално определено място в сградата на общинска администрация. Комисията подбира, според населеното място, предпочитанията на кандидатите за потребители, според класацията по точки и според други конкретни обстоятелства необходимия персонал за Звено за услуги в домашна среда. От подбраните лица за предоставяне на социални услуги, тези които не са преминали въвеждащо обучение за Домашен санитар, Личен асистент и Социален асистент се включват е предвидено такова. За длъжностите „Медицинска сестра за социални дейности”, „Сътрудник, социална работа” се провежда конкурс по документи и събеседване.
3. Обучение на персонала, ангажиран за предоставянето на услуги в домашна среда Въвеждащото обучение ще се извърши в рамките на 5 дни за 40 часа, а поддържащото обучение ще се извърши в рамките на 3 дни за 20 часа за длъжностите Домашен санитар, Личен асистент и Социален асистент. Община Генерал Тошево ще сключи договор за осигуряване на обучител, който да проведе обучението. Обучителя ще изготви необходимата Програма за обучение, материали и пособия, свързани с обучението. Община Генерал Тошево ще осигури зала за провеждане на обучението, ще създаде организация по присъствието на лицата, участници в дейността.
4. Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребителите, живеещи на територията на община Генерал Тошево. Информирането, консултирането и подбора на кандидат-потребителите в Звено за услуги в домашна среда, ще е в съответствие с изискванията, заложени в „Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на по часови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Ще се създаде необходимата организация за набиране на кандидати за ползване на трите типа по часови услуги - за лична помощ, за комунално-битови дейности и за дейности за социална подкрепа и социално включване. Ще се разработят необходимите документи за кандидатстване от Екипа за управление на проекта. Ще се приемат заявления за кандидатстване от кандидатите за потребители и съпътстващите ги документи по посочената Методика. Приетите зявления ще се предават поетапно на Дирекция „Социално подпомагане за изготвяне на оценки на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда. След изготвяне на оценките за всеки кандидат - потребител по отделно, съгласно изискванията на горепосочената Методика, Дирекция „Социално подпомагане” предоставя с приемно-предавателен протокол всички извършени оценки на потребностите от социални услуги на Община Генерал Тошево. Ще се назначи комисия по избора от Община Генерал Тошево, която ще извърши прецизен подбор на потребителите на услугите, въз основа на професионална оценка на потребностите за всеки кандидат поотделно, доходите на кандидат-потребителите в списъка на оценените кандидат потребители. Комисията се съобразява с населеното място, оценките на потребностите от социални услуги ,предпочитанията на кандидат-потребителите към безработните лица, които ще предоставят услугите. При отпадане на някой от потребителите, комисията подбира друг потребител на място за освободената часова квота.
5. Актуализиране на оценките на потребителите за потребностите от социални услуги при необходимост. В хода на реализация на проекта Община Генерал Тошево ще прилага собствен механизъм за актуализиране на първоначалните оценки на потребности от почасови грижи, предоставяни в домашна среда, въз основа на индивидуалното планиране при необходимост от нов тип почасови услуги за потребителите. Целта е да се поддържа постоянен брой потребители, които ще бъдат обслужвани от постоянен брой персонал и устойчивост при крайния резултат за извеждане на конкретна форма на подкрепа на потребителите, изразена в почасови грижи в домашна среда.
6. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ. С подбраните потребители на почасови социални услуги се сключва договор за видовете почасови услуги, техният обхват и времетраене в съответствие с личните потребности и предпочитания на потребителите и въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от почасови грижи, предоставяни в в Звено за услуги в домашна среда. Договорените дейности за лична помощ се извършват от подбрания персонал, като се съчетават според населеното място, предпочитанията на потребителите и времетраенето на почасовите услуги. Дейностите за лична помощ включват: помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при обличане, събличане, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до болнично заведение и др. Дейността ще се извършва от 4 социални асистента, 6 лични асистента и 1 медицинска сестра за социални дейности. Медицинската сестра за социални дейности ще пътува в различни населени места, в зависимост от ежемесечен часови график. Потребителите на социални услуги заплащат месечни такси по утвърдена от Общински съвет Методика.
7. Предоставяне на почасови услуги за комунално–битови дейности. С подбраните потребители на почасови социални услуги се сключва договор за видовете почасови услуги, техният обхват и времетраене в съответствие с личните потребности и предпочитания на потребителите и въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда в Звено за услуги в домашна среда. Договорените дейности за комунално-битови дейности се извършват чрез подбрания персонал, като се съчетават според населеното място, предпочитанията на потребителите и времетраенето на почасовите услуги. Предоставянето на комунално-битови услуги включват: пазаруване, снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства, други; поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата; извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти; помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и други; приготвяне на храна с продукти на потребителя и други; Дейността ще се извършва от 17 домашни санитари. Потребителите на социални услуги заплащат месечни такси по утвърдена от Общински съвет Методика.
8. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица С подбраните потребители на почасови социални услуги се сключва договор за видовете почасови услуги, техният обхват и времетраене в съответствие с личните потребности и предпочитания на потребителите и въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда в Звено за услуги в домашна среда. Договорените дейности в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица се извършват чрез подбрания персонал, като се съчетават според населеното място, предпочитанията на потребителите и времетраенето на почасовите услуги. Дейностите за комунално-битови дейности включват: Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и други; помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и други; Дейността ще се извършва от 1 сътрудник, социални дейности. Той ще пътува във всички населени места по утвърден месечен часови график, където ще се предоставят услугите. Потребителите на социални услуги заплащат месечни такси по утвърдена от Общински съвет Методика.
9. Информиране и публичност Всички информационни материали ще бъдат изготвени, съгласно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Информацианни пресконференции ще се проведат на два етапа - в началото и в края на реализиране на проекта. Екипа на проекта ще разработи информационните материали. Ще се договори изработката им, съгласно изисканията по ЗОП. Ще бъдат изработени и разпространени: Табели голяма и малка, 500 броя брошури. Ще се публикуват материали в местния печат, областни вестници и сайта на общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Енеида Ненова Иванова
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 216 803 BGN
Общ бюджет: 184 120 BGN
БФП: 184 120 BGN
Общо изплатени средства: 170 486 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 184 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 361 BGN
2013 25 924 BGN
2014 101 202 BGN
2015 0 BGN
170 486 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 856 BGN
2013 22 035 BGN
2014 86 022 BGN
2015 0 BGN
144 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 504 BGN
2013 3 889 BGN
2014 15 180 BGN
2015 0 BGN
25 573 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Общ брой на потребителите на почасови социални услуги /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/
Индикатор 5 Брой обучени лица за предоставяне на почасови услуги в Звено за услуги в домашна среда
Индикатор 6 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгласно раздел ІІІ от Формуляра за кандидатстване/
Индикатор 7 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки - договор 60


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз