Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0144-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социални услуги в домашна среда
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Проект “Социални услуги в домашна среда” отговаря на идентифицираните в община Враца потребности от социални услуги в домашна среда.Проектните дейности са насочени към социална интеграция на лица от най-уязвимите групи в нашето общество – хора с увреждания, самотни възрастни хора, безработни. Общинското предприятие "Социални дейности" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, предоставящо социални услуги, вкл. и "Домашен социален патронаж". Разкриването на Звено за услуги в домашна среда към ОП”СД” ще позволи 37 безработни да започнат работа в сферата на социалната икономика /35 тях - като доставчици на социални услуги/ и 60 души с увреждания,вкл.деца, и самотни възрастни хора да получат социални услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности.
Дейности: Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звеното за услуги в домашна среда. Дейността включва обявяване на конкурс за персонал в Звеното за услуги в домашна среда, размножаване на заявления за включване в проекта като доставчик на социални услуги или като специалист социални дейности, консултиране на интересуващите се, събиране на заявления и придружаващи документи (CV, документи за образование и за придобити професионални квалификации/декларация за проведени обучения, служебна бележка от Дирекция 'Бюро по труда" и др.), водене на регистър на заявленията, издаване на заповед на кмета за определяне на комисия за подбор, провеждане на интервю с всеки кандидат, класиране на кандидатите и обявяване на резултатите. Сключването на трудови договори с доставчиците на социални услуги ще се осъществи след провеждане на срещи между класираните кандидати за доставчици на социални услуги и класираните /в изпълнение на дейност 3/ потребители. В длъжностни характеристики се описват конкретните задължения на страните. Дейността е необходима за създаване на предпоставки за успешно изпълнение на проекта.
Въвеждащо обучение и надграждащо обучение за персонала за предоставяне на услуги в домашна среда. Дейността включва избор на двама обучители, формиране на две групи от общо 47 души за въвеждащо обучение /35 доставчици на социални услуги и 12 резерви от класираните кандидати/, проверка за липса на двойно финансиране на определените за обучение, организиране на обучението - осигуряване на зала и на материали, уведомяване на участниците, провеждане на 3-дневно обучение - общо 18 часа за всяка група, проучване удовлетвореността от обучението. За надграждащото обучение - проучване на потребностите от надграждащо обучение, организиране и провеждане на еднодневно обучение (6 часа) на ангажираните в Звеното за социални услуги в домашна среда 35 доставчици на социални услуги, разделени на две групи след проверка за двойно финансиране, проучване удовлетвореността от обучението. В случай че на мястото на отпаднал доставчик на социална услуга се назначи друг доставчик от резервите, който не е завършил обучение, ще се организира индивидуално обучение, проведено от социалния кондултант.
Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители на територията на община Враца. Дейността включва информационна кампания за условията за кандидатстване за потребител по проекта чрез регионални медии, в сайта на Община Враца, информационни материали; размножаване на заявления за включване в проекта, консултиране на интересуващите се, събиране на заявления и придружаващи документи (решение на ТЕЛК/документ за здравния статус, декларация за ползване на социални услуги, пълномощно в случаите на нелично подаване на документи и др.), водене на регистър на заявленията, периодично подаване на искания до Дирекция "Социално подпомагане" за извършване оценка на потребностите, приемане на оценките, издаване на заповед на кмета за определяне на комисия за подбор, класиране на кандидатите и обявяване на резултатите. Дейността е необходима за създаване на предпоставки за успешно изпълнение на проекта.
Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности, за подкрепа на социалното включване на обслужваните лица, в зависимост от конкретните потребности на съответния потребител. Дейността включва подготвяне и подписване на договори с избраните 60 потребители за предоставяне на три типа почасови услуги - дейности за лична помощ, помощ при комунално-битови дейности и дейности за социална подкрепа и социално включване. Конкретните видове услуги ще зависят от оценката на потребностите, а доставчикът на услугата ще е определен на края на подбора, след проведени срещи потребител - класиран кандидат за доставчик на социална услуга, с цел потребителят да има възможност да взима решения и да определи своите конкретни предпочитания. Социалните услуги ще се осъществяват по изработени графици и индивидуални планове, които след шестия месец и при необходимост ще се актуализират. В случай че потребителят ползва услугата "Домашен социален патронаж", в индивидуалните планове няма да се включват дублиращи се дейности.Съгласно Инструкция, определяща събирането на такси, потребителите ще заплащат ежемесечни такси в зависимост от личния си доход и ползваните часове.Потребителите без личен доход са освободени от такси. Двамата специалисти социални дейности всеки месец ще проучват степента на удовлетвореност от предоставяните услуги. При отпадане на потребител в проекта ще се включва следващият в класирането след съответния избор на доставчик на социални услуги от списъка на обучените резерви. Дейността е необходима за постигане целите на проекта
Социално консултиране на потребители и доставчици на услуги, семейства на потребители и други страни в процеса на предоставяне на социалните услуги по проекта. Дейността включва текущо консултиране на потребители, персонала на Звеното за социални услуги в домашна среда, членове на семейства на потребители, техни близки и други страни в процеса на предоставяне на социални услуги. Тя е необходима за повишаване степента на доверие между страните, участващи в процеса на предоставянето на социални услуги.
Дейности по информиране и публичност. "Дейността включва: • организиране на пресконференция за обявяване стартиране на проекта; • публикуване на 3 платени публикации в медиите; • подготовка и излъчване на 2 радио-анонса; • изработване и разпространение на брошури и плакати; • публикуване на информация за проекта на Интернет страницата на Община Враца (www.vratza.bg); • представяне на резултатите от изпълнение на проекта на заключителна пресконференция. Дейностите са необходими, за да се постигне информиране на заинтересованите от проекта страни и изграждане на доверие между тях. Чрез тях се цели да се засили разбирането на обществеността от община Враца за ролята на ЕС, на Европейския социален фонд и на българската държава за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Всички дейности ще бъдат осъществени в съответствие с насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.
Закупуване на обзавеждане и оборудване за Звеното за услуги в домашна среда. Дейността включва провеждане на процедура съгласно чл.14, ал.5 от ЗОП за избор на изпълнител на доставките, сключване на договор за доставка, приемане и монтиране на планираното в бюджета на проекта оборудване и обзавеждане за Звеното за услуги в домашна среда
Дейности по организация и управление на проекта. "Дейността включва определяне на екип за организация и управление на проекта, подготвяне на допълнителни споразумения към основните трудови договори на персонала по проекта, провеждане на заседания на екипа, отчетност, анализ на възникнали проблеми, решения за усъвършенстване на дейностите по проекта, мотивиране на екипа за постигане на оптимални резултати, управление на проектните дейности, провеждане на процедури по чл.14, ал.5 от ЗОП за определяне на изпълнители, водене на финансово-счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнагражденията, изплащане възнагражденията и пътните разходи, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта, изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети по проекта, избор на одитор, Дейността е необходима за ефективното реализиране на дейностите и за ефективното изразходване на средствата по проекта."
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 246 947 BGN
Общ бюджет: 241 296 BGN
БФП: 241 296 BGN
Общо изплатени средства: 232 860 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 241 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 389 BGN
2013 97 358 BGN
2014 86 113 BGN
2015 0 BGN
232 860 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 205 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 41 981 BGN
2013 82 754 BGN
2014 73 196 BGN
2015 0 BGN
197 931 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 408 BGN
2013 14 604 BGN
2014 12 917 BGN
2015 0 BGN
34 929 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Потребители, ползващи 8 часа на ден комбинирани видове социални услуги в домашна среда - 144
Индикатор 5 Потребители, ползващи по-малко от 8 часа на ден на социални услуги предимно за подкрепа и социално включване - 144
Индикатор 6 Потребители, ползващи по-малко от 8 часа на ден на социални услуги предимно за лична помощ и комунално-битови услуги -144
Индикатор 7 Брой назначени лични асистенти - 144
Индикатор 8 Брой назначени социални асистенти - 144
Индикатор 9 Брой назначени домашни санитари - 144
Индикатор 10 Общ брой обслужвани потребители - 144
Индикатор 11 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в домашна среда за близките им, които имат потребност от помощ в ежедневието - 144
Индикатор 12 Брой лица, които желаят да ползват социални услуги в домашна среда и след приключване дейностите по проекта - 144


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз