Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0224-C0001
Номер на проект: К-26-С-55/06.02.2014
Наименование: "Създаване на интернет базирана платформа за търсене и анализ на отпадали имена на домейни в реално време"
Бенефициент: САПИТЕХ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за създаването на про-иновативна бизнес среда, внедряването на иновации в практиката и привличането на чуждестранни инвестиции в страната, като прогресивно иновативно предприятие и в частност чрез разработване на иновативна система и предлагането на иновативна услуга в областта на Информационните технологии, не само на територията на страната, но и в световен мащаб.
Дейности: Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Разходи за разработване на бизнес планове Разходи за разработване на бизнес планове
Разходи за организация и управление Разходи за организация и управление
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Специализиран софтуер
Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Тестове Тестове
Разходи за одит Разходи за одит
Наем за колокационен център Наем за колокационен център
Икономическа и финансова оценка на продукта Икономическа и финансова оценка на продукта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 353 254 BGN
Общ бюджет: 368 868 BGN
БФП: 331 981 BGN
Общо изплатени средства: 331 981 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 109 501 BGN
2015 222 480 BGN
331 981 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 076 BGN
2015 189 108 BGN
282 184 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 425 BGN
2015 33 372 BGN
49 797 BGN
Финансиране от бенефициента 39 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Индикатор 1: Изготвени доклади: Доклад за теоретичен модел за модул „Автоматизирано търсене на отпаднали имена на домейни в реално време” Доклад от тестови изпитания на модул „Автоматизирано търсене на отпаднали имена на домейни в реално време” Доклад
Индикатор 8 Индикатор 2: Софтуерни модули: Модул „Автоматизирано търсене на отпаднали имена на домейни в реално време” Модул „Анализ според списък от критерии, задавани от потребителя в реално време” Модул „Система за регистрация” Модул „Система за идентификация
Индикатор 9 Индикатор 3: Завършен вариант на иновативен софтуер с пълни функции
Индикатор 10 Индикатор 4: Доклад за възможностите за защита на интелектуалната собственост
Индикатор 11 Индикатор 5: Техническа и финансова оценка на иновативната идея
Индикатор 12 Индикатор 6: Бизнес план
Индикатор 13 Индикатор 7: финансова обосновка за реално предлагане на услугата на международния пазар
Индикатор 14 Индикатор 8: Материали за визуализация и публичност на проекта
Индикатор 15 Индикатор 9: Одитни доклади
Индикатор 16 Индикатор 10: Документация по проведени процедури за избор на подизпълнители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз