Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0028-C0001
Номер на проект: 12-11-25
Наименование: Добро управление в Община Смолян
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 06.11.2012
Дата на приключване: 06.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на община Смолян чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури в общината
Дейности: Дейност 1 Организация, управление и контрол на проекта;
Дейност 2 Разработване на план за управление на промяната.
Дейност 3 Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
Дейност 4 Мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалния анализ.
Дейност 5 Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с провеждания функционален анализ.
Дейност 6 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 610 BGN
Общ бюджет: 83 399 BGN
БФП: 83 399 BGN
Общо изплатени средства: 83 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 122 BGN
2013 0 BGN
2014 63 949 BGN
2015 328 BGN
83 399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 254 BGN
2013 0 BGN
2014 54 357 BGN
2015 279 BGN
70 889 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 868 BGN
2013 0 BGN
2014 9 592 BGN
2015 49 BGN
12 510 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По дейност 1: Брой сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 2 По дейност 1: Брой сключени договори с външен експерт по чл. 19 от ЗОП
Индикатор 3 По дейност 1: Подготвени и проведени тръжни процедури
Индикатор 4 По дейност 1: Проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 5 По дейност 1: 100 % верифицирани разходи по проекта
Индикатор 6 По дейност 2: Разработен план за управление на промяната
Индикатор 7 По дейност 3: Проведен Анализ на потребностите на обществото
Индикатор 8 По дейност 3: Проведени обществени дискусии за 60 души общо
Индикатор 9 По дейност 3: Извършен функционален анализ на общинска администрация Смолян
Индикатор 10 По дейност 3: Разработено предложение за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на община Смолян (ако е необходимо)
Индикатор 11 По дейност 3: Разработена и/или усъвършенствана методология
Индикатор 12 По дейност 3: Разработени и/или усъвършенствани вътрешни правила
Индикатор 13 По дейност 3: Разработени и/или усъвършенствани процедури
Индикатор 14 По дейност 3: Разработена и/или усъвършенствана инструкция за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на община Смолян
Индикатор 15 По дейност 3: Разработен и/или усъвършенстван наръчник за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на община Смолян
Индикатор 16 По дейност 3: Въведена стратегия за организационно развитие, модели за управление на промените
Индикатор 17 По дейност 4: Разработен план за действие с отговорни лица и срокове
Индикатор 18 По дейност 4: Изготвен доклад за статуса на изпълнение на Плана за действие в рамките на проекта
Индикатор 19 По дейност 4: Публикуван доклад на интернет страницата доклади за статуса на изпълнение на Плана за действие
Индикатор 20 По дейност 5: Проведени общо еднодневни обучения
Индикатор 21 По дейност 5: Обучени общо служители от всички структури на община Смолян
Индикатор 22 По дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 23 По дейност 6: Разработени информационни материали за пресконференциите
Индикатор 24 По дейност 6: Разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 25 По дейност 6: Изработен банер
Индикатор 26 По дейност 6: Изработени постери
Индикатор 27 По дейност 6: Разпратени прес-съобщения
Индикатор 28 По дейност 6: публикации в медии
Индикатор 29 По дейност 1: Осигурено добро управление и изпълнение на проекта с изпълнени целесъобразни и законосъобразни дейности и разходи
Индикатор 30 По дейност 1: Постигнати цели и индикатори по проекта
Индикатор 31 По дейност 1: Навременно изготвяне на технически и финансови отчети
Индикатор 32 По дейност 2: Проведена информационна кампания
Индикатор 33 По дейност 2: Активно участие на всички служители на община Смолян в провеждането и изпълнението на функционалния анализ
Индикатор 34 По дейност 3: Оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасно и икономичност от дейността в община Смолян
Индикатор 35 По дейност 5: Разработени презентационни и обучителни материали
Индикатор 36 По дейност 6: Разработена бланка по проекта с всички задължителни реквизити за информация и публичност
Индикатор 37 По дейност 6: Активен линк за проекта в интернет страницата на община Смолян
Индикатор 38 По дейност 6: Постигната информираност на целевите групи по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз