Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0064-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-64-148
Наименование: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на град Петрич
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.10.2012
Начална дата: 27.10.2012
Дата на приключване: 27.10.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Изграждането на ПСОВ за нуждите на гр.Петрич,община Петрич ще доведе до подобряване на екологичното равновесие и намаляване на замърсяването на р. Струмешница, а оттам и на приемника на водите й - р. Струма. Изграждането на канализационния колектор и ПСОВ ще окаже благоприятно въздействие върху подземните води в района. Проектът обхваща изграждането на ПСОВ за 38 890е.ж. на гр.Петрич, довеждащ колектор и входна помпена станция.
Дейности: Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране, направени преди подаване на настоящото проектно предложение: изготвяне на Прединвестиционно проучване, изготвяне на анализ на разходите и ползите и анализ на макропоносимостта на инвестицията, изготвяне на Идеен проект за ПСОВ и съпътстващи колектори на гр. Петрич. Поддейност 1.2. Необходимо допълнително проектиране в рамките на настоящия инвестиционен проект, след подаване на проектното предложение: ще бъде проведена обществената поръчка „Инженеринг на ПСОВ и съпътстващи колектори, гр. Петрич”.
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти Част от проектно предложение е осигуряване на транспортен достъп до площадката на ПСОВ. Във връзка с това е изготвен Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп до ПСОВ-Петрич. Изготвен е Регистър на засегнатите имоти от трасето за транспортен достъп за обект: ПСОВ Петрич, в т.ч. и площите за промяна предназначението и отчуждаването им. Засегнатите от трасето имоти са общинска и частна собственост. Имотите частна собственост в по-голямата си част представляват земеделски земи – ниви поливни V и VІ категория. Имотите общинска собственост представляват пасища, мери и полски пътища. Общата площ за промяна предназначението е13.466 дка., в т.ч. ниви – 0.790 дка, пасища, мери - 0.089 дка. Дължина на трасето – 1522 м. С решение № 176 от 10.07.2012 г. на ОбС Петрич дава съгласие Община Петрич да придобие част от поземлените имоти, собственост на физически и юридически лица чрез отчуждителна процедура. Общата площ, частна собственост, предвидена за отчуждаване е 0,742 дка. Изготвени са експертни оценки за определяне на стойността на земеделската земя на засегнатите имоти, съгласно Наредба по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ и заверени от Общинска служба „Земеделие” – Петрич.
Дейност 3: Строително-монтажни работи За цялостно изпълнение на проекта ще бъдат извършени следните видове работи: Поддейност 3.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕЖДАЩ КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ Поддейност 3.2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ Поддейност 3.3.ЕКПЛОАТАЦИОНЕН ПЪТ Поддейност 3.4. ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Видове технологично оборудване: Входна помпена станция; Сграда решетки; Аериран пясъкозадържател и маслоуловител; Първични радиални утаители; Биобасейн; Въздуходувна станция; Вторични радиални утаители; ПС за рециркулираща и излишна активна утайка; Утайкоуплътнители; Инсталация за анаеробна стабилизация на утайките - метантанкове и съоръжения към тях; Съоръжения за обезводняване на утайките; Дозаторна инсталация за железен трихлорид; Дезинфекция с UV; Помпено хидрофорна уредба; ПС за битови и утайкови води; ПС за техническа вода; ПС за водопонизителна система; Обезмирисителна инсталация; Автоматично пробовземане на вход и изход; Обслужващи машини. За експлоатацията на ПСОВ се предвижда да се достави и мобилно оборудване – машини за транспортиране на утайки, натоварване и разтоварване на консумативи и др., както следва: Самосвал - 8 т.; Челен товарач, кофа 1,5 м3; Пароструйка; Електрокар платформа с кабина; Багер комбиниран.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С цел осигуряване на добро управление на проекта община Петрич ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) като обособена единица в общинската администрация на извънбюджетна издръжка, в което служителите ще бъдат назначени на срочни трудови договори. В ЗИП ще бъде назначен и представител на асоциирания партньор „В и К“ ЕООД за времето на проекта, в изпълнение на задълженията по Споразумението за партньорство между Община Петрич и „В и К” ЕООД от 07.09.2011 г. ЗИП ще е със следните функции: Ръководител на проекта; Технически експерт; Юрист; Служител, отговарящ за съхранението на документацията по проекта; Представител на асоциирания партньор „В и К“ ЕООД ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ, осигурена чрез провеждане на обществена поръчка за избор на Изпълнител при условията на ЗОП. Избраният изпълнител на външна техн. помощ ще извършва задачи и дейности, които няма да се припокриват с тези на членовете на ЗИП. Избраният изпълнител на консултантски услуги ще бъде отговорен за: 1.Осигуряване на цялостна координация и консултиране по изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта; 2.Осчетоводяване, разплащания и документални верификации върху предоставените от изпълнителите разходооправдателни документи; 3.Координиране на изпълнението на дейностите за информация и публичност за проекта; 4.Докладване на напредък по проекта, нередности и мониторинг по проекта. 5.2 Публичност: Дейността ще бъде възложена по реда на ЗОП и ще бъде избран изпълнител чрез провеждане на обществена поръчка за избор на Изпълнител при условията на ЗОП. С цел осигуряване на широка публичност и популяризация на дейностите по проекта и финансовата подкрепа от ЕС ще бъдат използвани следните форми на информация и публичност, в съответствие с Насокоте за информация и публичност по ОПОС: печатни материали (брошури, дипляни); билбордове; постоянни обяснителни табели; информационни табели; публични събития; информационни стикери; официални церемонии.
Дейност 6: Одит Дейността ще бъде възложена на изпълнител по реда на ЗОП. 6.1.Одитът на проекта ще се извършва по ясно дефинирани стандарти. Приложими стандарти, по които ще се извършва одита на проекта са: Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. 6.2.Одитът на проекта ще бъде извършван от експерти с необходимата квалификация. Избраният изпълнител, който ще извършва одита ще притежава достатъчна компетентност за качествено изпълнение на одиторските процедури. 6.3.Одитът на проекта ще включва като минимум следните проверки относно: - дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление. - проектът е реализиран с необходимите ресурси - административни, финансови, технически и физически ресурси. - законосъобразността на договорите за избор на изпълнител, чрез които се изпълнява проектът. - всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими. - първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни. - напредъкът по проекта, в т.ч. финансов и физически, е проверен от бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (когато е необходимо). - спазени са изискванията по отношение на поддържането от Бенефициента Община Петрич на адекватна одитна пътека. - всички дейности по съответния проект са надлежно документирани, като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване. - докладваните нередности; изградена ли е от Бенефициента Община Петрич подходяща система, която да осигурява навременно откриване и докладване на нередностите. - исканията за средства подадени от бенефициента са точни, пълни и във формат изискван от УО на ОПОС. - исканията за средства, подадени от бенефициента Община Петрич и възстановяване на неправомерно изплатените суми по надлежния ред. - счетоводната система на бенефициента Община Петрич. - двойно финансиране. - мерките за информация и публичност. 6.4.Резултатите от извършения одит на проекта ще бъдат представени в изчерпателен доклад. Формата на докладване ще съдържа необходимата информация по начин, който да я направи максимално читаема и готова за обработка съгласно нуждите на УО/МЗ/Сертифициращ орган/Одитен орган. Избраният изпълнител за извършване на дейността «Одит» по проекта ще спазва изискванията на «Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.»
Дейност 7: Надзор по време на строителство При изпълнение на всички строително-монтажни дейности ще се упражнява строителен и авторски надзор. Те ще следят за спазване изискванията на действащите строително-технически правила, норми и работния проект. Контролът на надзор ще включва: Договорените срокове за изпълнение; Технологията на изпълняваните СМР; Воденето на документацията; Кординацията между отделните изпълнители; Приемане на изпълнените СМР, както и документите за разплащане. 7.1 Строителен надзор - Контролът на строителния надзор ще включва всички контролни функции и задължения разписани в ЗУТ и законовите разпоредби. Изпълнител ще бъде избран по реда на ЗОП. Разходите по изпълнението са включени в бюджета на проекта 7.2 Авторски надзор - Контролът на авторския надзор ще включва контрол на СМР за спазване на предписанията на проектите и наредбите за строителство. Авторският надзор на проекта ще изпълнява от Проектанта или лице имащо право да извършва този вид контрол. Предвижда заплащане за извършването на тази дейност. Авторският надзор ще се изпълнява от екипа на проектантите, изготвили работния проект. Разходите по изпълнението са включени в бюджета на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 170 174 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 1 158 509 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 158 509 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 158 509 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 926 807 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
926 807 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 231 702 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
231 702 BGN
Финансиране от бенефициента 1 441 121 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Новоизградени колектори – довеждащ
Индикатор 3 Новоизградени колектори –отвеждащ
Индикатор 4 Новоизграден довеждащ водопровод
Индикатор 5 Брой население, което ще се обслужва от ПСОВ
Индикатор 6 Новосъздадени работни места – мъже/жени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз