Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0129-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация за растеж и развитие на нови продукти
Бенефициент: ''ПОЛИГРАФЮГ'' АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура и избор на доставчик
Дейност 2 Сключване на договори с изпълнител и доставка на технологично оборудване
Дейност 3 Публичност и визуализация
Дейност 4 Одит
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 674 100 BGN
Общ бюджет: 644 300 BGN
БФП: 451 010 BGN
Общо изплатени средства: 451 010 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 451 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 451 010 BGN
2015 0 BGN
451 010 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 383 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 383 359 BGN
2015 0 BGN
383 359 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 652 BGN
2015 0 BGN
67 652 BGN
Финансиране от бенефициента 288 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Изготвена, проведена и съгласувана тръжна процедура за избор на изпълнител/доставчик.
Индикатор 8 Избран доставчик в следствие на проведената тръжна процедура.
Индикатор 9 Сключен договор за доставка на оборудване.
Индикатор 10 (Д) визуализация в резултат на проекта
Индикатор 11 Изготвен одиторски доклад по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз