Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0276-C0001
Номер на проект: К-26-Г-9/15.02.2013
Наименование: Разширяване на дейността в ГРИППА АД чрез внедряване в производство на многослойно PET фолио и термоформовъчни опаковки от PET фолио
Бенефициент: "ГРИППА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Правец
Описание
Описание на проекта: Разширяване на дейността в ГРИППА АД чрез внедряване в производство на многослойно PET фолио и термоформовъчни опаковки от PET фолио
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Информираност и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 3 795 617 BGN
БФП: 1 741 055 BGN
Общо изплатени средства: 1 741 054 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 741 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 400 000 BGN
2014 1 341 054 BGN
2015 0 BGN
1 741 054 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 479 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 340 000 BGN
2014 1 139 896 BGN
2015 0 BGN
1 479 896 BGN
В т.ч. Национално финансиране 261 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 000 BGN
2014 201 158 BGN
2015 0 BGN
261 158 BGN
Финансиране от бенефициента 2 360 134 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Индикатор 1: Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 8 Индикатор 2: Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 9 Индикатор 3: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 10 Индикатор 4: Закупени, инсталирани и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи
Индикатор 11 Индикатор 5: Изработени материали за информираност и визуализация
Индикатор 12 Индикатор 6:Изготвен одитен доклад
Индикатор 13 Индикатор 7: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):
Индикатор 14 Индикатор 8: Реализирани инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз