Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативен софтуер за автоматизирано проектиране на управление на дискретни процеси, зададени чрез словесното им описание.
Бенефициент: "КАД - кс консулт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработване на иновативен софтуер за автоматизирано проектиране на управление на дискретни процеси, зададени чрез словесното им описание.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта.
Дейност 2: Закупуване на необходимите ДМА
Дейност 3 Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител
Дейност 4- Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Дейност 5 Изготвяне на ик., фин., и тех. оценка на софт.продукт
Дейност 6 Анализ на възможностите за пазарна реализация на софт. продукт
Дейност 7: Описание на инов. идея за съставяне на упр. алгоритми на диск. процеси; изготвяне на класиф. на дискр. процеси.
Дейност 8 - Съставяне на стр. план за изготвяне на прогр. продукт
Дейност 9 - Разработване на софт. модул в съответствие със структ. план за декомп. на диск. процес на типови процеси
Дейност 10 - Разработване на семантична прог. и изпитване на функц. на алгоритмите
Дейност 11: Демонстрация на функц. модел, изготвяне на методика върху продукта
Дейност 12: Маркетингови дейности за попул. на иновативния продукт
Дейност 13- Визуализация
Дейност 14: Одит на проекта
Дейност 15: Методика за измерване и изпитване на иновативния продукт
Дейност 16: Популяризиране на иновативната идея/продукт
Дейност 17: Консултантски услуги по изготвянето на ПП.
Дейност 18: Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "ПОЛИН - Поля Арнаудова"
Сибола 2000 ООД
Фискаунт одит ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 219 130 BGN
Общ бюджет: 223 232 BGN
БФП: 200 909 BGN
Общо изплатени средства: 200 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 315 BGN
2014 78 391 BGN
2015 65 203 BGN
200 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 718 BGN
2014 66 632 BGN
2015 55 423 BGN
170 773 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 597 BGN
2014 11 759 BGN
2015 9 780 BGN
30 136 BGN
Финансиране от бенефициента 24 348 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта, закупуване на ДМА
Индикатор 8 Подготовка на тръжна документация
Индикатор 9 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Индикатор 10 Разработена икономическа, финансова и техническа оценка на проекта, както и маркетингов план за пазарна реализация
Индикатор 11 Разработен на софтуер за осигуряване на ново състояние в управлението на дискретните процеси.
Индикатор 12 Разработена методика
Индикатор 13 Изготвени информационни стикери и табели
Индикатор 14 Изготвен финален отчет.
Индикатор 15 Изготвен одит след всеки етап и след окончателното изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз