Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0050-C0001
Номер на проект: 12-11-56
Наименование: Община Дупница- ефективна администрация в услуга на гражданите
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 23.10.2012
Дата на приключване: 23.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е: организационно оптимизиране на структурата на администрацията на Община Дупница за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.
Дейности: Дейност 1.Създаване на организационна структура за изпълнение и управление на проекта и осъществяване на дейности за избор на изпълнители За нуждите на организация и изпълнение на дейностите се предвижда сформиране на екип по проекта. Функционално екипът по проекта се предвижда се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Така определената численост и длъжности са оптимално подбрани за гарантиране на ефективност при разходване на средставата по проекта и същевременно ресурсно обезпечаване на всички аспекти на изпълнението. Екипът по проекта ще бъде отговорен и за осъществяване на дейностите по техническо и финансово отчитане на проекта. Екипът за управление на проекта ще подготвя и подава своевременно необходимите за целите на отчитането технически и финансови отчети, окомплектовани със съответната приложима документация, ще осъществява необходимата комуникация с УО на ОПАК. Дейността включва следните основни компоненти: • Разработване на подробен план за работа и разпределение на задачите в екипа. • Създаване на подробни длъжностни характеристики. • Уточняване на комуникационни канали и правила. • Разработване на процедури във връзка с документооборота и изразходването на финансовите средства. • Детайлизиране на система за мониторинг и контрол на изпълнението. • Изготвяне на документация за провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители за осъществяване на основните дейности по проект, с оглед спазване правилата на програмата и приложимата нормативна уредба при сключване на договори за услуги и доставки в рамките на проекта.
Дейност 2. Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Външен изпълнител избран по реда на ЗОП ще следва да осъществи функционален анализ на Общинската администрация на община Дупница с цел идентифициране на области и формулиране на препоръки за подобрение организацията и дейността, в това число за: – премахване на излишни и дублиращи се функции, закриване и/или преструктуриране на звена, по-добро разпределение на функциите между звената, по-прецизно дефиниране на функциите на звената, извеждане при необходимост извън администрацията на нетипични функции; - препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията – подобряване формулировката на целите на администрацията и на нейните звена с оглед спазването на изискванията за конкретност, измеримост, съгласуваност, постижимост и определеност във времето, подобряване степента на изпълнение на целите на общинската администрация; - препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността – чрез идентифициране и прецизиране на показатели за измерване на постигнатите резултати, използваните ресурси и съотношенията между тях, определяне на възможности за по-икономично използване на ресурсите (финансови и човешки) и за подобряване на резултатите от дейността. Функционалният анализ ще бъдат извършени в съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и ще се състои от следните компоненти:  Детайлен анализ на нормативната база, въз основа на която се осъществяват функциите на общинската администрация.  Анализ на релевантността - идентифициране на областите на политиката, за които отговарят кметовете на община Дупница; идентифициране, групиране и анализ на правомощията на кметае и на функциите на общинската администрация; анализ на релевантността на функциите на звената (дирекции, отдели и сектори) на общинската администрация, спрямо областите на политиката, за които отговаря кмета, установяване на нетипични функции, които могат да бъдат изведени от администрацията; анализ на вертикалното и хоризонталното разположение на функциите на звената на общинската администрация с оглед спазване изискванията на нормативните актове, наличието на изцяло или частично дублиращи се функции, наличие на вътрешни звена, които могат да бъдат закрити или преструктурирани.  Анализ на ефективността - Описание и анализ на процеса на планиране и отчитане в администрацията на община Дупница; описание и анализ на мисията и на целите на общинската администрация; анализ на степента на осигуреност на мисията и целите на общинската администрация с функциите на основните им звена.  Анализ на ефикасността - анализ на постигнатите резултати в дейността на общината и използваните финансови ресурси; анализ на резултати, разходи, обезпеченост с ресурси и натоварване в общинската администрация и отделните звена.  Разработване на план включващ идентифицираните области за подобрение и конкретни препоръки за тяхното подобрение. В рамките на дейността ще се проведе и информационни кампании за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ. Конкретните мерки за информиране на служителите следва да бъдат предложени от избрания изпълнител, като минимума от събития и действия, които следва да бъдат изпълнение включва изготвянето и разпространението на печатни материали (брошура) и един работен семинар за всички служители.
Дейност 3. Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Дупница Изготвените като резултат от функционалният анализ план на действие ще бъде приложен, чрез разработване на необходимата стратегия за организационно развитие, устройствен правилник, вътрешни правила, инструкции и наръчници, методики и т.н. В зависимост от резултатите на функционалните анализи могат да бъдат разработени вътрешни правила за предоставяне на общински услуги, правила за аутсорсинг на несвойствени дейности и ПЧП, организационни и функционални диаграми и правилници, методики за измерване постигането на целите, методики за измерването степента на усвояване на използваните ресурси, методики за управление на човешките ресурси и т.н. Също така, ако в резултат от функционалните анализи бъде установено, че се налага изготвянето на изменения в съществуващи нормативни актове, регулиращи дейността на общинската администрация, ще бъдат разработени конкретни предложения за изменения и допълнения на съответните актове.
Дейност 4 Провеждане на обучение на административния капацитет на служителите на общинската администрация Ще бъде разработено и проведено обучение с продължителност между три дни, чрез което ще се постигне по-висока ефективността на изпълнението на функциите на общинските служители. В рамките на обучението ще бъдат разработени и представени следните модули:  Слабости и области на подобрение в организацията и функциите на общинската администрация;  Конкретни мерки за преодоляване на слабостите и за осъществяване на подобрения;  Представяне, дискутиране и изучаване на нововъведените вътрешни правила, актове, наръчници и т.н.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта При реализирането на дейностите за информация и публичност трябва да бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет”. При изпълнение на проекта ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа, съгласно Регламент на Европейската Комисия № 1828/2006. На всички информационни материали – покани, програми, банери, постери, брошури, химикалки, тефтери, присъствени списъци и др. ще бъдат поставяни: • флага на ЕС, в съответствие с Регламент на Европейската Комисия № 1828/2006; • логото и слогана на ЕСФ “Европейски социален фонд Инвестиции в хората”; • логото и слогана на Оперативна програма “Административен капацитет” – “ОПАК. Експерти в действие”; • във всички подходящи документи, събития, интервюта или всякакъв вид публични прояви, свързани с реализирания проект, ще се оповестява, че: “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. За популяризиране на проекта ще се организират и проведат 2 (две) конференции – встъпителна и заключителна, в началото и в края на проекта с 50 участници, ще се подготвят и предоставят необходимите информационни материали на участниците в двете конференции, ще бъде организирано медийното отразяване на конференциите (в най-малко две печатни медии). Дейността включва още и изработване и поставяне по време на събитията по проекта на винил със стойка, осъществяване на 4 публикации в регионални медии, изработване на рекламни материали, които ще се разпространяват и използват по време на събитията по проекта: 300 бр. джоб с копче РР материал, формат А 4, подходящ за обем около 30 листа, формат: А4; 300 бр. химикалка с надпис (цвят на мастилото син или черен) - На химикалката следва да присъства логото на ЕС, логото на ОПАК, логото на ЕСФ.; 300 бр. бележник-тефтер (тип „блокнот”) формат А5, в кочан по 30 л. с редове. Целта на дейността е повишаване на информираността на всички заинтересовани страни относно целите и изпълнението на проекта, както и гарантиране на мултипликационния ефект на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КАВАНГАРД - ЕООД
НОВА КАМПАНИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 468 BGN
Общ бюджет: 52 373 BGN
БФП: 52 373 BGN
Общо изплатени средства: 52 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 694 BGN
2014 28 680 BGN
2015 0 BGN
52 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 140 BGN
2014 24 378 BGN
2015 0 BGN
44 517 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 554 BGN
2014 4 302 BGN
2015 0 BGN
7 856 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Бр. сключени граждански и трудови договори за управление на проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Бр. тръжни документации по проекта
Индикатор 5 По Дейност 1 - Бр. проведени процедури
Индикатор 6 По Дейност 1 - Бр. подписани договори
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой извършени функционални анализи в общината
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой изследване на работните процеси в община Дупница
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой служители обхванати от мерки за информираност в Община Дупница
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой анализирани нормативни актове, правилници.
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой документи, по които са изготвени предложения в община Дупница
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой подготвени актове за изменение и допълнение на нормативни актове или нови актове.
Индикатор 13 По Дейност 3 - Брой разработени вътрешни правила и методологии в Община Дупница
Индикатор 14 По Дейност 4 - Брой обучени служители в Община Дупница
Индикатор 15 По Дейност 5 - Бр. проведени пресконференции на Община Дупница
Индикатор 16 По Дейност 5 - Бр. разпространени прессъобщения от Община Дупница
Индикатор 17 По Дейност 5 - Бр. публикувани платени съобщения в медиите от Община Дупница
Индикатор 18 По Дейност 5 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали за Община Дупница
Индикатор 19 По Дейност 5 - Бр. разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 20 По Дейност 5 - Бр. бюлетини, изпратени по електронна поща от Община Дупница
Индикатор 21 По Дейност 5 - Бр. статии и интервюта в медиите за проекта на Община Дупница
Индикатор 22 По Дейност 5 - Винил със стойка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз