Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0038-C0001
Номер на проект: 12-11-32
Наименование: Община Враца – Ефективна, Функционална, Ефикасна Администрация (ЕФЕА)
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 19.10.2012
Дата на приключване: 19.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата и организационно развитие за повишаване ефективността, ефикасността и икономичността на общинската администрация, както и избягване на дублиращи се функции на административни структури в съответствие с действащото законодателство.
Дейности: Дейност 1 - Планиране и подготовка на извършването на функционален анализ на административната структура Дейността се изпълнява в строго съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ и Наръчника за нейното прилагане, като включва следните етапи: а) сформиране на екип; б) дефиниране на заинтересованите страни; в) уточняване на акцента на анализа; г) изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите; д) комуникация и гарантиране на ангажираност.
Дейност 2 - Провеждане на функционалния анализ на административната структура Дейността се изпълнява в строго съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ и Наръчника за нейното прилагане, като включва следните етапи: а) анализ на текущото състояние, в т.ч.: - анализ на релевантността; - анализ на ефективността; - анализ на ефикасността. б) идентифициране нa области за подобрение; в) формулиране на предложения за подобрение. Като самостоятелен раздел бъде проведен анализ и изготвена оценка на адекватността на информационно-комуникационната инфраструктура на общинската администрация с решаваните от общината задачи и с промените, свързани с оптимизацията на структурата.
Дейност 3 - Приключване на функционалния анализ на административната структура, в т.ч. изготвяне на доклад и план за действие Дейността се изпълнява в строго съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ и Наръчника за нейното прилагане, като включва следните етапи: а) приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие. В плана за действие особено внимание се обръща на необходимата подготовка за оптимална организация на общинската администрация, свързан с оптимизация на структурата, избягване на дублиращите се функции и повишаване на ефективността, ефикасността и икономичността на работата; б) изготвяне на проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад; в) комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни
Дейност 4 - Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрация на база на унифицирани дефиниции на административните процедури и образци на документи Дейността включва следните етапи: 1. Изготвяне на административните процедури с под-етапи: - унификация на вътрешно-административните процеси; - създаване на вътрешно-ведомствени номенклатури: на процедурите, на унифицираните етапи на процедурите, на документите и пр.; - създаване на вътрешно-ведомствени класификационни структури. 2. Създаване на образци на документи, обработвани в състава на унифицираните дефиниции 3. Изготвяне на нови Вътрешни правила, в т.ч. механизми и образци на документи с цел намаляване на разходите и осигуряване на по-висока ефикасност на дейността на администрацията.
Дейност 5 - Мониторинг и преглед на изпълнението на одобрените препоръки и на въведените нови вътрешни правила Дейността се изпълнява в строго съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ и Наръчника за нейното прилагане, като включва следните етапи: а) анализ на изпълнението на препоръките; б) информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; в) публичност на резултатите от функционалния анализ. Освен това, мониторингът трябва да обхване и въвеждането на новите вътрешни правила на работа, свързани с унификация на административните процедури и образците на документи.
Дейност 6 - Обучение на специалисти от администрацията по прилагане на изискванията за добро управление и на резултатите от функционалния анализ и разработката на вътрешни правила Обучението на специалисти от администрацията ще се реализира на етапи, прилагайки добрата практика на последователното обучение: 1. Първоначалният етап на обучението ще бъде насочен към подготовка на персонала за функционалния анализ, т.е. по принципите за добро управление и практически умения във връзка с функционалния анализ на общинската администрация. 2. Последващите етапи ще се фокусират към прилагане на приетите препоръки и изменения, както следва: - обучение относно резултатите от функционалния анализ и внедряване на препоръките за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността на работата на общинската администрация; - обучение относно прилагане на новите Вътрешни правила, базирани на унифицирани дефиниции на административните процедури и образци на документи.
Дейност 7 - Осигуряване на информация и публичност за изпълнението на проекта Дейността включва провеждането на три информационни кампании. Първата информационна кампания ще има за цел да популяризира целите и дейностите по проекта и ще включва: - организиране и провеждане на пресконференция, чрез която обществеността да се запознае с целите на проекта; - издаване и разпространение на публични места в общината на плакат, демонстриращ дейностите по проекта. Втората информационна кампания ще има за цел да популяризира изпълнението на дейностите по проекта и ще включва: - провеждане на конференция и кръгла маса на тема „Оптимизация на административната структура, повишаване на ефективността, ефикасността и икономичността в работата на общинската администрация в резултат на всестранен функционален анализ – първи резултати и практически изводи” - подготвяне на прес-информация и разпространението й в 4 местни и регионални вестници; - подготвяне на радио-анонс и излъчването му в ефира на 2 радиостанции; - изработка на два телевизионни репортажа, които да бъдат излъчени общо 4 пъти. - Третата информационна кампания ще има за цел да популяризира резултатите от изпълнението на проектните дейности и ще включва: - подготвяне на пресинформация и разпространението й в 5 местни и регионални вестници; - платени публикации в сайта на 4 електронни медии; - подготвяне на радио-анонс и излъчването му в ефира на 2 радиостанции. - изработка на два телевизионни репортажа, които да бъдат излъчени общо 4 пъти; - издаване и разпространение на брошура, отразяваща резултатите от изпълнението на проектните дейности; - организиране и провеждане на заключителна пресконференция. Всички публикации и информационни прояви ще подчертават приноса на Европейския социален фонд за повишаване ефективността, ефикасността и икономичността на общинската администрация.
Дейност 8 - Дейности по общо управление на проекта Процедури по формулиране, възлагане и контрол на изпълнението на отделните дейности, както и разработването на задания за възлагане на работи на външни изпълнители в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Българска консултантска организация" ЕООД
"ШАНЗ-НЮЗ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 544 BGN
Общ бюджет: 158 348 BGN
БФП: 158 348 BGN
Общо изплатени средства: 158 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 000 BGN
2013 0 BGN
2014 124 348 BGN
2015 0 BGN
158 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 900 BGN
2013 0 BGN
2014 105 696 BGN
2015 0 BGN
134 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 100 BGN
2013 0 BGN
2014 18 652 BGN
2015 0 BGN
23 752 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Брой разработени (други) анализи
Индикатор 5 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 6 Разработени предложения за промени в устройствени правилници
Индикатор 7 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 8 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 9 По Дейност 1 - Брой организационни структури за изпълнение и за ръководство и контрол
Индикатор 10 По Дейност 1 - Брой оперативни планове
Индикатор 11 По Дейност 1 - Брой организационни съвещания
Индикатор 12 По Дейност 1 - Брой комуникационни планове
Индикатор 13 По Дейност 2 - Брой проведени анкети
Индикатор 14 По Дейност 2 - Брой проведени интервюта
Индикатор 15 По Дейност 2 - Брой проведени наблюдения
Индикатор 16 По Дейност 2 - Брой констатации и изводи
Индикатор 17 По Дейност 2 - Брой идентифицирани области за подобрение
Индикатор 18 По Дейност 2 - Брой формулирани препоръки за подобрение
Индикатор 19 По Дейност 3 - Брой приоритизирани области за подобрение
Индикатор 20 По Дейност 3 - Брой планове за действие по проекта
Индикатор 21 По Дейност 3 - Брой доклади за извършен анализ
Индикатор 22 По Дейност 4 - Брой унифицирани дефиниции
Индикатор 23 По Дейност 4 - Брой образци на документи
Индикатор 24 По Дейност 4 - Брой промени във вътрешните правила
Индикатор 25 По Дейност 5 - Брой доклади за наблюдение и преглед на изпълнението
Индикатор 26 По Дейност 5 - Брой препоръки за подобряване на изпълнението
Индикатор 27 По Дейност 5 - Брой препоръки за усъвършенстване на мерките
Индикатор 28 По Дейност 6 - Брой обучени специалисти
Индикатор 29 По Дейност 7 - Брой пресконференции
Индикатор 30 По Дейност 7 - Брой конференции и кръгли маси
Индикатор 31 По Дейност 7 - Бр. изработени и разпространени пресинформаци
Индикатор 32 По Дейност 7 - Бр. подготвени радиоанонса
Индикатор 33 По Дейност 7 - Брой излъчени телевизионни репортажи
Индикатор 34 По Дейност 7 - Бр.платени публикации в печатните и електронни медии
Индикатор 35 По Дейност 8 - Успешно завършени дейности и етапи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз