Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.06-0028-C0001
Номер на проект: Д01-309/19.09.2012
Наименование: "Образовани и успешни"
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.07.2012
Начална дата: 27.12.2012
Дата на приключване: 19.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане процеса на реинтеграция на отпаднали ученици и превенция на повторното им отпадане чрез създаване на адаптивна приемна среда в училищата на община Дупница.
Дейности: 1. Управление на проекта Осигуряване на ефективно ръководство на проекта и постигане на неговите цели
2. Идентифициране на отпадналите ученици Идентифициране на отпадналите ученици и анализ на причинно-следствените връзки за отпадането им от образователната система; идентифициране на учениците от целевата група, които ще бъдат включени в дейностите по проекта.
3. Ремонт и оборудване на средищен образователен център за реинтеграция на отпаднали ученици Да се подготви материалната база, гарантираща успешното изпълнение на дейностите по проекта.
4. Средищен образователен център за реинтеграция на отпаднали ученици Да се създаде методическата основа за изпълнение на целите на проектното предложение Мотивиране на отпаднали ученици за връщане в училище Мотивиране на родителите, да оказват подкрепа на децата си за връщане в училище
5. Дейности за реинтеграция на отпаднали ученици Изграждане на адаптивна приемна среда в училищата Превенция от повторно отпадане на реинтегрираните ученици в основните училища
6. Обучение на педагогически специалисти и образователни медиатори Овладяване на нови знания и умения за работа с отпаднали ученици, с фокус към учениците от ромски произход и техните родители
7. Кръгла маса по проблемите на реинтерграцията на отпадналите ученици Популяризиране на постигнатите резултати и разработения модел Създаване на възможност за мултиплициране на добрите практики от проекта Набелязване на мерки за устойчивост Ангажиране на обществеността и институциите, имащи отношение към проблемите на реинтеграцията на учениците в образователната система
8*. Информиране и публичност Популяризиране на проекта и на финансовия принос на ОП РЧР и ЕСФ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 359 BGN
Общ бюджет: 121 223 BGN
БФП: 121 223 BGN
Общо изплатени средства: 121 222 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 272 BGN
2013 81 815 BGN
2014 12 135 BGN
2015 0 BGN
121 222 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 181 BGN
2013 69 543 BGN
2014 10 315 BGN
2015 0 BGN
103 039 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 091 BGN
2013 12 272 BGN
2014 1 820 BGN
2015 0 BGN
18 183 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система
Индикатор 2 Oтпаднали ученици, участващи в мерки за връщане в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз