Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0122-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на лазерно-асистиран, иновативен и ефективен бактериациден метод в денталната медицина и нови възможности в почистването и консервацията на културно-исторически ценности
Бенефициент: "ЦЕНТЪР-ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.12.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: „Разработване и реализиране на пазара на лазерно-асистиран, иновативен и ефективен бактериациден метод в денталната медицина и нови възможности в почистването и консервацията на културно-исторически ценности.”
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип Възнаграждения и командировки
Дейност 2. ДМА
Дейност 3. Икономическа и финансова оценка
Дейност 4. Разработване на маркетингов план за възможностите за реализация на разработваните иновативни услуги
Дейност 5. Разработване на бизнес план, свързан с пазарната реализация на разработвания иновативен лазерно-асистиран и ефективен бактериациден метод в денталната медицина
Дейност 6. Разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Дейност 7. Наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири
Дейност 8. Наем на зала и техника за организиране на Първа национална целева демонстрация съвместно с Български зъболекарски съюз (БЗС) за представяне на иновативната лазерна услугата
Дейност 10. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 11. Одит
Дейност 12. Визуализация
Дейност 9. Наем на помещение, необходимо за изпълнение на проектните дейности в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания и изпитвания
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 371 651 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 41 295 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Индикатор 1: Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 10 Индикатор 2: Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 11 Индикатор 3: Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 12 Индикатор 4: Проведени работни срещи
Индикатор 13 Индикатор 5: Изготвена икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновативен лазерно-асистиран и ефективен бактериациден метод в денталната медицина и на новите възможности в почистването и консервацията на културно-исторически ценности
Индикатор 14 Индикатор 6: Изготвен маркетингов план за възможностите за реализация на разработваните иновативни услуги
Индикатор 15 Индикатор 7: Изготвен бизнес план, свързан с пазарната реализация на разработвания иновативен лазерно-асистиран и ефективен бактериациден метод в денталната медицина и на новите възможности в почистването и консервацията на културно-исторически ценности.
Индикатор 16 Индикатор 8: Разработена Интернет страница
Индикатор 17 Индикатор 9: Разработени брошури
Индикатор 18 Индикатор 10: Организирани и проведени целеви демонстрации
Индикатор 19 Индикатор 11: Участия на международни и национални изложения
Индикатор 20 Индикатор 12: Разработена информационна табела
Индикатор 21 Индикатор 13: Изготвени листовки
Индикатор 22 Индикатор 14: Изработени информационни стикери
Индикатор 23 Индикатор 15: Одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз