Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0108-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативна софтуерна платформа за видео конференция и онлайн обучение в реално време чрез видео, аудио и текст
Бенефициент: "КАБИНАТА БГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект цели реализирането на иновативна идея в областта на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), подобласт уеб базирани приложения, подобласт софтуерни платформи за онлайн обучение.
Дейности: Провеждане на процедури за избор на подизпълнители
Разходи за възнаграждение
Разходи за командировки в страната и чужбина
Разходи за придобиване на ДМА и ДНА
Дефиниране и планиране обсега и съдържанието на развойната работа
Изработване на икономическа и финансова оценка
Разработване на техническа документация
Програмиране и създаване на прототип
Провеждане на функционални тестове
Участие в три международни образователни изложения
Маркетингово проучване на потенциала на външни пазари
Провеждане на рекламна кампания на новия продукт
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Разходи за наем на помещения
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 870 BGN
Общ бюджет: 263 171 BGN
БФП: 236 854 BGN
Общо изплатени средства: 236 854 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 236 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 236 854 BGN
236 854 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 201 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 201 326 BGN
201 326 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 35 528 BGN
35 528 BGN
Финансиране от бенефициента 32 430 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Изцяло сертифицирани разходи и изплатена безвъзмездна помощ по проекта
Индикатор 10 Разработена техническа документация по проекта
Индикатор 11 Разработена икономическа и финансова оценка на иновативната идея по проекта
Индикатор 12 Разработен, програмиран, тестван в реална среда прототип на многофункционална платформа за електронно обучение и споделяне на знание и информация чрез видео, аудио и текст.
Индикатор 13 минимум два договора за възмездно ползване на платформата в чужбина
Индикатор 14 маркетингово проучване и бизнес план
Индикатор 15 брой импресии в иинтернет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз