Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.06-0003-C0001
Номер на проект: 11-13-3
Наименование: Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2012
Начална дата: 11.09.2012
Дата на приключване: 11.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на националната политика за по-добро регулиране в частта й за намаляване на административната тежест
Дейности: Дейност 1: Подготовка на документация и технически задания за обществени поръчки за избор на изпълнители на техническа помощ по проекта Ще бъдат подготвени тръжни документации за обществени поръчки за избор на изпълнители по: • дейности 2, 3, 5, 6 и 7 (една процедура по ЗОП) o Дейност 2: Оценка на механизмите и практиките за координация и консултация на политиката за намаляване на административната тежест; o Дейност 3: Разработване на предложения за повишаване ефективността на механизми за междуинституционална координация и консултации между административните структури; o Дейност 5: Измерване на съществуващата административна тежест на националното законодателство, свързано с вътрешния пазар на ЕС и изготвяне на предложения за нейното намаляване; o Дейност 6: Повишаване на капацитета на участниците в координационния процес относно основните инструменти за измерване, осъществяване и наблюдение на дейностите за намаляване на административната тежест; o Дейност 7. Информация и публичност • Дейност 8 - Одит на проекта (една процедура по НВМОП)
Дейност 2: Оценка на механизмите и практиките за координация и консултация на политиката за намаляване на административната тежест Целта на Дейност 2 е осигуряване на изчерпателна информация за прилаганите механизми и практики за координация и консултация за изпълнението на политиката за намаляване на административната тежест, вкл. нуждите за по-ефективно функциониране или развитие на съществуващите координационни механизми. В рамките на дейността ще бъдат проучени и добри практики за координация и консултация на инициативите за намаляване на административната тежест в други държави-членки на ЕС.
Дейност 3: Разработване на предложения за повишаване ефективността на механизми за междуинституционална координация и консултации между административните структури Целта на Дейност 3 е да бъде разработена съвременна методическа рамка за ефективна междуинституционална координация при планиране, изпълнение и мониторинг на дейности за изпълнение на политиката за намаляване на административната тежест, включваща: - механизми и процедури за координация при планиране, изпълнение и мониторинг на дейности за намаляване на административната тежест; - в случай на необходимост предложения за промени в нормативни актове, свързани с подобряване на механизма за междуинституционална координация при планиране, изпълнение и мониторинг на дейности за намаляване на административната тежест. Разработената методическа рамка ще определи и базата за информационно осигуряване на механизма за ефективна междуинституционална координация при планиране, изпълнение и мониторинг на дейности за намаляване на административната тежест. В рамките на тази дейност ще бъдат отчетени и анализирани и нуждите и възможностите за прилагане на разработената методическа рамка за координация и консултиране чрез: - Идентификация на нуждите и възможностите за измерване на съществуващата административна тежест на националното законодателство, свързано с вътрешния пазар на ЕС. Тази задача ще допринесе за изпълнение на Дейност 4 и Дейност 5 и съответно за постигане на специфичната цел на проектното предложение, свързана с усъвършенстването на законодателството в областта на вътрешния пазар, посредством измерване на административната тежест в 20 закона от тази област и изготвяне на предложения за нейното намаляване.
Дейност 4: Идентифициране на нуждите и възможностите за измерване на съществуващата административна тежест на националното законодателство, свързано с вътрешния пазар на ЕС В рамките на тази дейност ще бъдат отчетени и анализирани и нуждите и възможностите за прилагане на разработената методическа рамка за координация и консултиране чрез: - Идентификация на нуждите и възможностите за измерване на съществуващата административна тежест на националното законодателство, свързано с вътрешния пазар на ЕС.
Дейност 5: Измерване на съществуващата административна тежест на националното законодателство, свързано с вътрешния пазар на ЕС и изготвяне на предложения за нейното намаляване Дейността включва осъществяване на измерване на съществуващата административна тежест на до 20 закона в областта на вътрешния пазар и изготвяне на предложения за нейното намаляване.
Дейност 6: Повишаване на капацитета на участниците в координационния процес относно основните инструменти за измерване, осъществяване и наблюдение на дейностите за намаляване на административната тежест - едно 3-дневно обучение за членовете на междуведомствената работна група; Ще бъде организирано и проведено 1 тридневно обучение за общо 40 членове на междуведомствената работна група. Обучението ще бъде фокусирано върху следните теми: - ще бъде представена Програмата за действие на ЕК за намаляване на ненужния административен товар от съществуващото законово устройство в ЕС, както и осъществените инициативи и постигнати резултати на европейско и национално ниво; темите ще включват представяне на добри практики и опит на държави-членки; - прилагането на методологията за измерване на административната тежест възникваща вследствие на задълженията за информиране, които бизнеса трябва да изпълнява - Моделът на стандартните разходи (Standard Cost Model, SCM); възможности за адаптиране на модела към националните специфики, предизвикателства, срещнати при прилагането на модела при осъществените два етапа на измерване на административната тежест в България. Ще бъдат разработени съответните програми за обучение. Ще бъдат изработени обучителни материали за провеждане на обучението. Обучението ще бъде организирано извън работните територии на служителите с цел осигуряване на ефективен учебен процес. За нуждите на оценката на ефективността на проведеното обучение ще бъдат разработени въпросници за оценка на придобитите знания. - една 2-дневна работна среща на междуведомствената работна група В рамките на дейността ще бъде проведена една 2-дневна работна среща за 40 членове на междуведомствената работна група за представяне на разработените в предходните дейности предложения за повишаване ефективността на механизми за междуинституционална координация и консултации между административните структури и заинтересованите страни. Ще бъдат изработени информационни материали за провеждане на срещата. Работната среща ще бъде организирано извън работните територии на служителите с цел осигуряване на ефективен дискусионен процес.
Дейност 7. Информация и публичност Разработване и разпространение на информационни материали; Ще бъдат изготвени информационни материали за проекта и неговите цели, като бъдат спазени изискванията към техническите характеристики на мерките за информация и публичност. Ще бъдат изработени: - брошура, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение; - брошура, представяща модела за измерване на административната тежест и намаляването й, предназначена за заинтересованите страни; - Планиране и провеждане на информационна кампания Ще бъде планирана и проведена информационна кампания, включваща провеждане на начална пресконференция в София, публикуване на прессъобщение за целите на проекта и очакваните резултати в регионални печатни издания в 2 национални всекидневника и заключителна пресконференция в София за представяне на резултатите от проекта. За представяне на резултатите от проекта ще бъде проведена еднодневна Конференция в София с участието на до 100 представители на министерствата и други институции, имащи отношение към намаляване на административната тежест, както и на организациите на бизнеса. Като комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта ще бъдат използвани и интернет страницата на МИЕТ и специализираната интернет страница, представяща дейностите по намаление на административната тежест - http://abrio.mee.government.bg, на която ще бъдат публикуван банер, отвеждащ към информация за проекта и неговите цели, за получената от ОП „Административен капацитет” подкрепа.
Дейност 8. Одит на проекта В рамките на дейността избраната след процедура по ЗОП представител одиторската фирма или дипломиран експерт-счетоводител ще работи съвместно с екипа за управление на проекта и изпълнителите по проекта.
Дейност 9. Управление на проекта Дейността предвижда сформиране и поддържане на екип за изпълнение и управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности. В екипа ще бъдат включени следните позиции: ръководител, координатор, финансов експерт и технически сътрудник. Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и приемането на ефективна система за комуникация между тях. Координаторът ще осъществява процеса на съгласуване и взаимодействие при изпълнение на планираните дейности между всички ангажирани с проектната реализация страни. Финансовият експерт на проекта ще изпълнява финансов контрол; ще организира и изпълнява цялостната финансова отчетност на дейностите. Техническият сътрудник ще отговаря за събирането, обработването и съхраняването на проектната документация. Екипът ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта, в частност провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани офиси в сградата на МИЕТ, ул. "Славянска" 8, София.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 340 608 BGN
Общ бюджет: 153 078 BGN
БФП: 153 078 BGN
Общо изплатени средства: 153 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 000 BGN
2014 29 257 BGN
2015 55 821 BGN
153 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 800 BGN
2014 24 868 BGN
2015 47 448 BGN
130 116 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 200 BGN
2014 4 389 BGN
2015 8 373 BGN
22 962 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании
Индикатор 2 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 3 По Дейност 1 - Подготвена тръжна документация и проведени обществени поръчки за избор на изпълнители на външни услуги по проекта
Индикатор 4 По Дейност 2 - Изготвена оценка на механизмите и практиките за координация и консултация на политиката за намаляване на административната тежест
Индикатор 5 По Дейност 3 - Разработени правила за осъществяване на процедурите за координация при планиране, изпълнение и мониторинг на дейности за намаляване на административната тежест
Индикатор 6 По Дейност 3 - Разработена електронна платформа, осигуряваща възможност за ефективна комуникация, разглеждане, обсъждане и консултиране на дейности и мерки за намаляване на административната тежест
Индикатор 7 По Дейност 4 - Идентифицирани до 20 закона в областта на вътрешния пазар, за които да бъде проведено измерване на административната тежест и изготвени предложения за нейното намаляване
Индикатор 8 По Дейност 5 - Осъществяване на измерване на съществуващата административна тежест на до 20 закона в областта на вътрешния пазар и изготвяне на предложения за нейното намаляване. Актуализирана база данни (ABRIO) и интернет страница „Административна тежес
Индикатор 9 По Дейност 6 - Разработена програма за повишаване капацитета за прилагане на методическата рамка за координация на политиката за намаляване на административната тежест
Индикатор 10 По Дейност 6 - Изготвен доклад за резултатите от дейността
Индикатор 11 По Дейност 7 - Изработени интернет банери
Индикатор 12 По Дейност 7 - Публикувани рекламни прес карета
Индикатор 13 По Дейност 7 - Проведени пресконференции за запознаване с проекта
Индикатор 14 По Дейност 7 - Разпространени прессъобщения
Индикатор 15 По Дейност 7 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (брошури)
Индикатор 16 По Дейност 8 - Междинни одиторски доклади за изпълнението на проекта
Индикатор 17 По Дейност 8 - Финален одиторски доклад за изпълнението на проекта
Индикатор 18 По Дейност 9 - Обособени 4 позиции за екипно управление: ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник
Индикатор 19 По Дейност 9 - Минимум 12 бр. проведени работни срещи на екипа
Индикатор 20 По Дейност 9 - Междинни доклади по етапното проектно изпълнение
Индикатор 21 По Дейност 9 - Финален доклад за цялостното изпълнение на проекта
Индикатор 22 По Дейност 4 - Предложения за промени в законодателството с цел намаляване на административната тежест на бизнеса


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз