Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ИКТЕЕ)”
Бенефициент: Институт по информационни и комуникационни технологии - Българска академия на науките
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 02.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: СЪЗДАВАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ИКТЕЕ)”
Дейности: Ремонт на помещенията, предоставени за ОТТ”ИКТЕЕ”
Доставка и монтаж на офис оборудване за ОТТ”ИКТЕЕ”
Изработване и поддръжка на информационна страница на ОТТ”ИКТЕЕ”
Разработване и внедряване на виртуален офис за технологичен трансфер
Режийни разходи
Разходи за консумативи
Разходи за възнаграждения
Финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативните продукти
Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване иновативни продукти, процеси или услуги
Разходи за консултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги
Разходи за създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси
Провеждане на срещи и събития за представяне на офиса пред предприятия
Участие в бизнес форуми, семинари, конференции, изложби
Включване в мрежи от офиси за технологичен трансфер в България и в европейски мрежиза иновации и предприемачество
Одит
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 242 074 BGN
Общ бюджет: 305 211 BGN
БФП: 206 077 BGN
Общо изплатени средства: 216 319 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 336 BGN
2014 73 264 BGN
2015 104 718 BGN
216 319 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 586 BGN
2014 62 275 BGN
2015 89 011 BGN
183 871 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 750 BGN
2014 10 990 BGN
2015 15 708 BGN
32 448 BGN
Финансиране от бенефициента 115 104 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 7 Инвестиционен проект за СМР относно ОТТ”ИКТЕЕ”
Индикатор 8 Осигурена инфраструктура за нормално функциониране на ОТТ”ИКТЕЕ”
Индикатор 9 Създаване и поддържане на информационна страница на ОТТ”ИКТЕЕ”
Индикатор 10 Разработена маркетингова стратегия на ОТТ ”ИКТЕЕ”
Индикатор 11 Проведени семинари и работни срещи
Индикатор 12 Участие в изложби
Индикатор 13 Участие и провеждане на конференции
Индикатор 14 Създаден виртуален ОТТ ”ИКТЕЕ”
Индикатор 15 Включване на ОТТ ”ИКТЕЕ” в иновационни мрежи
Индикатор 16 Реализирана визуализация и прояви на публичност
Индикатор 17 Информационни табели ИКТЕЕ
Индикатор 18 Издаване на брошури
Индикатор 19 Представяне на иновативни продукти пред предприятия, АУЕР и НПО
Индикатор 20 Изготвени технико-икономически анализи и маркетингова прогноза
Индикатор 21 Реализирани технологични трансфери
Индикатор 22 Създадени инвестиции в ОТТ”ИКТЕЕ”
Индикатор 23 Изготвяне на патенти и други форми на защита на интелектуална собственост
Индикатор 24 Предприятия, които използват услугите на ОТТ ”ИКТЕЕ”
Индикатор 25 Брой организации и институции, използващи услугите на ОТТ "ИКТЕЕ"
Индикатор 26 Брой проекти за сътрудничество предприятия – изследователски организации
Индикатор 27 Брой НРД проекти подкрепени в допазарна фаза
Индикатор 28 Разработени прототипа на иновационни продукти за ЕЕ
Индикатор 29 Изготвен одит на разходите от лицензиран одитор
Индикатор 30 Изготвени отчети ИКТЕЕ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз