Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0050-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-49-133
Наименование: Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 04.09.2012
Дата на приключване: 15.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение предлага за финансиране доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с обща дължина 43.81 км: от които рехабилитация на главни канализационни колектори - общо 4.21 км, новоизградени (удължени) канализационни главни колектори - общо 8.99 км, рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа – 21.43 км, новоизградена второстепенна канализационна мрежа - общо 9.18 км, изграждане на нови сградни канализационни отклонения - 930 бр. – 6.51 км и рехабилитация на съществуващи сградни канализациони отклонения – 2170 бр. – 15.19 км. Реализирането на настоящото проектно предложение ще даде възможност присъединеността на населението към канализационната мрежа да достигне реалните 80 %. Течовете и инфилтрацията на външни води в канализационната мрежа ще спаднат до допустимия минимум. Това ще подобри жизнените условия за населението и ще увеличи привлекателността на гр. Костинброд, което е предпоставка за неговото развитие. Предприетите мерки ще гарантират
Дейности: Дейност 6: Одит За извършването на дейността одит се предвижда избор на изпълнител, определен по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В Техническите спецификации на поръчката за възлагане на дейностите по одит на проекта ще се заложи дейността да се изпълни съгласно изискванията на Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по поканата за кандидатстване. Съгласно тях Бенефициентът ще възложи текущ одит на проекта и ще представя на МЗ към исканията за средства междинни одитни доклади с одитно мнение за:  законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП;  осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента, както и окончателен одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, изготвен съобразно Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства на ОПОС.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Дейност 7.1: Строителен надзор - Дейността се предвижда да бъде изпълнена от изпълнител, избран по реда на ЗОП. Обхватът на дейността включва осъществяване на надзор по отношение на: извършване оценка на съответствието на проектите за издаване на разрешение за строеж за обектите; извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”; упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите; изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно нормативната уредба; кадастрално заснемане на обектите. Строителният надзор ще се осъществява по време на целия строителен процес до въвеждането на обекта в експлоатация. Лицето, упражняващо независим строителен надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно правилника за прилагане на ЗУТ и Наредба за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. Строителният надзор ще носи отговорност за законосъобразното започване и изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ. Той ще следи за качеството на влаганите строителни материали, проверката на сертификати, паспорти и материали, доставени на обекта, ще съставя и оформя всички изискуеми актове и протоколи по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След приключване на строително-монтажните работи и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация, лицето, упражняващо независим строителен надзор, ще изготви окончателен доклад, технически паспорти за всички подобекти и комплектова целия пакет от документи, придружаващ искането за назначаване на държавна приемателна комисия. Дейност 7.2 Авторски надзор - Авторският надзор ще обхваща наблюдение за точно изпълнение на строително-монтажните дейности, заложени в одобрените проекти. Ще следи за евентуални промени по проектите, за възникнали реални несъответствия при изпълнението на строежа и отразяването им в заповедната книга. Ще извършва проверки за използването на заложените по проект видове материали. Авторският надзор ще изпълнява задълженията си като: Упражнява авторски надзор на строителството от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; Следи за точното и правилно изпълнение на съответната проектна разработка; Консултира Общината професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се потенциални промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях; При всяко посещение на обекта оглежда и установява състоянието му, и дава решения на възникналите проблеми. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, ще поеме задължението във възможно най-кратък срок да направи необходимите проучвания и да вземе съответното решение. Всички констатации и решения записва в заповедната книга на обекта; В случай, че установи промени от друго лице без негово съгласие и/или знание, незабавно ще уведомява писмено Общината и за произтичащите последствия; Присъства при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и ако установи точното изпълнение на проекта, ги подписва.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С цел осигуряване на доброто управление на проекта, Община Костинброд ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП). В Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) ще има и представител на ВиК оператора, в качеството му на Асоцииран партньор, с което ще се гарантира приемственост при експлоатацията и функционирането на изградените в рамките на проекта активи. С цел ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект, общината предвижда ЗИП да бъде подпомагано от външна техническа помощ - консултант, възложена по реда на ЗОП, която да осигури професионална подкрепа за управлението и изпълнението на проекта. Членове на ЗИП: Ръководител проект; Координатор на проекта; Финансист на проекта; Служител, отговарящ за съхранението на документацията на проекта и лице по нередности; Представител на Асоциирания партньор; Служител мониторинг. 5.2 Публичност: Във връзка с осигуряването на информация и публичност по отношение на настоящия проект, Община Костинброд в качеството си на бенефициент ще предприеме необходимите мерки за ефективно информиране на обществото в сътрудничество с междинното звено (МЗ) на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Конкретните дейности, които Община Костинброд планира да предприеме във връзка с осигуряване на информация и публичност за настоящия проект са, както следва: Организиране на 2 пресконференции и 3 събития във връзка с предоставяне на информация относно постигнатия напредък при изпълнението на проекта, на които ще бъдат поканени както местни, така и национални медии; Поставяне на 3 информационни билборда по време на изпълнението на проекта, които след неговото приключване ще бъдат заменени с постоянни информационни табели съобразно изискванията, произтичащи от Регламент на Съвета 1083/2006 и Регламент на Комисията 1828/2006.; Поставяне на 1 информационна табела за проекта в подходящо помещение в сградата на Община Костинброд, информиращ широката общественост за приноса на ЕС и на българската държава за подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура на територията на Общината, както и 3 броя постоянни обяснителни табели; Публикуване на актуална информация във връзка с настоящия проект на интернет страницата на Община Костинброд и в национални и местни медии; Отпечатване на информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини и информационни стикери); Разработване на промоционален филм, който дава информация за проекта, програмата и характера на приноса на ЕС. Филмът ще предостави още снимки на обекта преди, по време и след реализация на проекта. Предвидените мерки за информация и публичност са изцяло съобразени по вид и количество с определените в Насоките за информация и публичност минимални изисквания.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Проектът предвижда изграждане на пречиствателна станция за битови отпадни води. Избрания вариант на технологична схема включва следните съоръжения: 1. Входна шахта с бай – пас 2. Грубо механично пречистване 3. Помпена станция за сурови води 4. Фино механично пречистване 5. Биобасейн с Нитрификация и Денитрификация – 2 линии 6. Вторичен утаител – 2 бр. 7. Дезинфекция с UV- лампи 8. П.Ст. за технологична вода (потопени помпи – 2 бр.) 9. Разходомер на изход - 1 бр. 10. Помпена станция за ИАУ и РАУ 11. Аеробен стабилизатор 12. Механично обезводняване на утайката 13.П.Ст. за канализационни води 14. Варово стопанство 15. Депо за временно съхранение на обезводнена утайка 17.ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА 18.ТРАФОПОСТ 19. ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР 20. ВОДОМЕРНА ШАХТА
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1 Проучване и проектиране - Извършено е пълно прединвестиционно проучване на града, направени са хидроложки и инженерно-геоложки доклади, сравнени са възможните варианти като технико-икономическа приемливост и рентабилност, проучени са проектните технологични разработки и е предложен оптимален вариант за проектно решение и реализация на ПСОВ и ВиК мрежите. Изготвен е Анализ разходи-ползи, оценка на риска, както и оценка на съответствието на инвестиционните проекти. Поддейност 1.2 Проучване и проектиране - Изготвяне на работен проект за ПСОВ; Изготвяне на работен проект за ВиК, включително направа на открит отливен канал с цел осигуряване на заустване на дъждоотливни тръби от преливници в р.Блато и р.Белица; Комплексни доклади за оценка на съответствието към изискванията на строежите за работните проекти на ВиК мрежите и ПСОВ. Работното проектиране е част от поръчката за инженеринг за ПСОВ с довеждащ колектор и ВиК мрежа, включително направа на открит отливен канал с цел осигуряване на заустване на дъждоотливни тръби от преливници в р.Блато и р.Белица.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Поддейност 1: Изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации - Местоположението на площадката за изграждане на пречиствателната станция е съобразено с всички хигиенни изисквания и нормативи за отстояния от регулацията на града, съгласно Наредба № 7/1992 г. на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. На терена, определен за площадка на ПСОВ са извършени геодезични заснемания като освен площадката са заснети и напречни профили на реката, необходими за хидроложки и хидравлични изчисления. Общият брой еквивалент жители, които биха внесли замърсяване в канализационната мрежа, който е приет за целите на прединвестиционното проучване при оразмеряването на пречиствателната станция е определен на 13 020 е.ж. Поддейност 3: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа - Предвижда се полагането на канализационните тръби да се изпълни траншейно. На всички изкопи е необходимо да се направи укрепване съгласно дълбочините и изискванията на ПИП СМР „Земни работи”. Дължината на рехабилитираната и новоизградена канализационна мрежа е както следва: Дължина на главни колектори, които ще се рехабилитират по проекта - 4.21 км.; Дължина на новоизградени (удължени) главни колектори по проекта – 8.99км.; Дължина на второстепенната канализационна мрежа, която ще се рехабилитира по проекта – 21.43км.; Дължина на новоизградена второстепенна канализационна мрежа по проекта – 9.18км.; Нови сградни канализационни отклонения, които ще се изграждат по проекта – 6.51км (брой 930); Сградни отклонения, които ще се рехабилитират по проекта – 15.9км (брой 2170); 4 канализационни помпени станции за отпадъчни води и тласкатели от тях с обща дължина 2145м; 8бр. дъждопреливници и отливни канали от тях с обща дължина 920м.; отливни канали (Осигуряване на заустване на дъждоотливни тръби от преливници в р.Блато и р.Белица) – 6970м. Поддейност 4: Реконструиране на водопроводната мрежа - Предложен е вариант за безизкопно полагане на водопроводите. Възможно е изпълнението да е и по траншеен способ, като двата варианта са взаимозаменяеми. Материалът за тръбите е полиетилен. Предвижда се да бъдат реконструирани водопроводите в участъците, които съвпадат с изграждането на нови канализационни клонове. Общата дължина на водопроводите, които ще се реконструират е 40.84 км, като са разделени както следва: Дължина на главни водопроводи, които ще се рехабилитират по проекта - 10.18км; Дължина на второстепенна водоснабдителна мрежа, която ще се рехабилитира по проекта - 30.66 км.; Сградни отклонения, които ще се рехабилитират по проекта – 3100 бр. (21.7км).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 476 026 BGN
Общ бюджет: 78 707 825 BGN
БФП: 76 341 795 BGN
Общо изплатени средства: 66 320 402 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 341 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 723 801 BGN
2013 41 058 481 BGN
2014 29 798 538 BGN
2015 - 9 260 419 BGN
66 320 402 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 073 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 779 041 BGN
2013 32 846 785 BGN
2014 23 838 831 BGN
2015 - 7 408 335 BGN
53 056 321 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 268 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 944 760 BGN
2013 8 211 696 BGN
2014 5 959 708 BGN
2015 - 1 852 084 BGN
13 264 080 BGN
Финансиране от бенефициента 18 598 469 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Новоизградени канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 3 Рехабилитирани канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 4 Нови сградни канализационни отклонения
Индикатор 5 Рехабилитирани сградни канализационни отклонения
Индикатор 6 Рехабилитирани водоснабдителни мрежи
Индикатор 7 Рехабилитирани сградни водопроводни отклонения
Индикатор 8 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 9 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана/ модернизирана канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 10 Очакван брой население, което ще се обслужва от рехабилитирана инфраструктура за питейни води
Индикатор 11 Население, свързано към новоизградени ПСОВ
Индикатор 12 Новосъздадени работни места (мъже / жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз