Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/025
Наименование: "На гости в Добруджа"
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Развитие на туристически продукт "Културен и етнотуризъм в гостоприемна Добруджа" и повишаване ефективността на регионалния маркетинг в общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа, формиращи туристическия район . Специфични цели: 1. Популяризиране у нас и в чужбина на културното наследство на туристическия район. 2.Увеличаване на туристопотока, използвайки широк кръг канали за комуникация.3. Създаване на възможности за устойчиво развитие на туризма в района.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Определяне на изпълнител за разработване на документация по процедури за избор на външни изпълнители
Дейност 3 Разработване на еднодневен и двудневен туристически пакети. Изготвяне на креативни проекти на рекламни материали
Дейност 4 Изработване на рекламни материали. Реклама в медии
Дейност 5 Изработване на информационен филм
Дейност 6 Разпространение на изработените информационни, маркетингови и рекламни материали
Дейност 7 Планиране, организиране и участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири
Дейност 8 Организиране на експедиентски пътувания за туроператори и журналисти в туристическия район
Дейност 9 Оценка на ефективността на маркетинговите дейности в туристическия район
Дейност 10 Мониторинг по възложените дейности на външни изпълнители, отчетност по проекта и независим финансов одит
Дейност 11 Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 445 309 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 4 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 9 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 10 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 11 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз