Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.3.01-0011-C0001
Номер на проект: 0108-OO-1.3
Наименование: Осигуряване на средства за поддържане на професионален административен капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 10.08.2012
Начална дата: 24.08.2012
Дата на приключване: 01.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се осигурят средства за основни заплати, допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски, необходими за поддържането на административния капацитет на Одитния орган по СКФ на ЕС, притежаващ високи професионални знания и умения за изпълнение на функциите му, заложени в Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Съвета,Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) №1828/2006 на Комисията и Регламент № 718/2007(ЕО) на Комисията.
Дейности: Дейност 1 Финансиране на основни заплати, допълнителни възнаграждения и възнаграждения за платен годишен отпуск на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Одитния орган за изпълнение на функциите на Одитен орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд в България и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя дължими във връзка с тези възнаграждения. Изискването на ЕС за повишаване на ефективността и качеството на работа на Одитния орган, налага привличането и задържането на висококвалифицирани и опитни одитори, служители и лица на ръководни длъжности.
Дейност 2 Финансиране на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Одитния орган, което ще стимулира за качествено изпълнение на задачите в определените срокове при изпълнение на функции на Одитния орган.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 011 680 BGN
Общ бюджет: 1 003 130 BGN
БФП: 1 003 130 BGN
Общо изплатени средства: 1 003 130 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 003 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 023 887 BGN
2013 - 20 758 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 003 130 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 852 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 870 304 BGN
2013 - 17 644 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
852 660 BGN
В т.ч. Национално финансиране 150 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 153 583 BGN
2013 - 3 114 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 469 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз