Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0067-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-11006
Наименование: Осигуряване на "благосъстояние при работа" за работещите в "АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Бенефициент: "АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: 1. Да се осигурят на работниците в „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД здравословни и безопасни условия на труд, съответстващите на добрите европейски практики. 2. Да се повиши на производителността на заетите в предприятието, чрез подобряване на работните условия и благосъстоянието на работещите и, в резултат на това, намаляване на дела на трудовите злополуки, броя изгубени поради злополуки и професионални заболявания дни и свързаните с това разходи. 3. Да се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания в „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД с минимум 25 % в срок до 1 година след приключване на изпълнението на проекта.
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Екипа за управление на проекта се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта, които ще се предават на Ръководителя за анализ и обобщаване на ситуацията. Лични месечни отчети ще изготвят: счетоводителя и координатора на проекта. Счетоводителя ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Директора на предприятието. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Дейност 2 - Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 55/12.03.2007 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ще се съберат по три оферти за избор на изпълнител, тъй като предвидената стойност за доставки и услуги, в това число съфинансирането от страна на кандидата, без данък върху добавената стойност е от 15 000 до 50 000 лв. включително, за: 1. Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло 2. Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 3. Модернизация на климатична и вентилационна система. След като събере посочения брой оферти, бенефициентът ще ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания и ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класираните на първо място кандидати ще бъдат сключени писмени договори. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
Дейност 3 – Осигуряване на публичност за проекта Изпълнителят ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: - бланки; - табели; - прес-съобщения; - доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; - електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; - всякакви други публикации; - на оборудването (знаци, стикери); - табела на сградата. Планирано е използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави 2 броя информационни табели, една на сградата на и една на помещението, където ще се модернизира климатичната и вентилационна система. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната лицева част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Стикери Закупеният по проекта дълготраен материален актив – климатична и вентилационна техника, ще бъде обозначена с 20 броя стикери, поставени на видими места. 4. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. Освен задължителните елементи, описани по-горе, всякa публикация ще съдържа и изявление за отговорността: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”
Дейност 4 - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано и извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната бизнес политика на предприятието, представлява основен подход за успешно прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние при работа, отчитайки промените в труда и появата на нови рискове. Активната социална политика на фирмата по отношение на условията на труд е насочена към повишаване на културата за предпазване у работещите и по-нататъшно развитие на системата за превенция в дейността по безопасност и здраве при работа, посредством: обучението и партньорството между всички участници в трудовия процес. Основните цели на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност са, с цел оптимизиране на процесите и постигане на: - високо качество на труда и организация на работа; - високо качество на управление на човешките ресурси; - висока надеждност на мерките, осигуряващи живота и здравето на работещите. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда в предприятието не следва да се приема като задължение, а като необходимост. Основните акценти в анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъдат: - създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на свързаните с дейността опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето при работа; - прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нормативните актове и форми на “добра практика”, доказали своята ефективност; Минимални изисквания: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – в тази част би следвало, да се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – в тази част се анализират и описва силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се обосновава и описва надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение
Дейност 5 – Модернизиране на колективните средства за защита – вентилационна и климатична система в цех „Монтажен” Планирано е модернизиране на колективните средства за защита – вентилационна и климатична система в цех „Монтажен“. Дейността е избрана в съответствие с идентифицираната нужда от подмяна на съществуващата климатична и вентилационна система, която е амортизирана и не съответства на динамиката на производствения процес. Модернизирането на оборудването и машините в помещението, увеличаването на заетите и натоварването на машините, създава необходимост от подмяна на климатичната и вентилационна система, така че да съответства на новите условия на труд. Съществуващото оборудване не пречиства изсмуканият въздух и не е съобразено с индивидуалната защита на работника. Нагнетателната система не е съобразена с броя на хората в помещението и кратността на обръшаемост на въздуха за този тип помещения. Ще се проектира и достави нова климатична и вентилационна система, съответстваща на харатеристиките на помещението и работния процес. Засмукването на въздуха ще се осъществява от стенен вентилатор а нагнетяването от нагнетателна уредба работеща изцяло на пресен въздух. Улавянето на вредните аерозоли от работните места ще се извършва с помощта на местни смукатели монтирани срещу работещият с цел засмукване на вредните емисии от калаеният припой. Засмуканият въздух ще се пречиства с два вида филтри груб и активен и ще се изпуска в атмосферата.
Дейност 6 – Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Фирмата е специализирана в производството на електронни и електромеханични компоненти Дейността е организирана в масивна сграда. Работните помещения са с достатъчна площ, височина и въздушно пространство. Отоплението в производствените помещения се осигурява чрез монтирани климатични инсталации, вентилацията е механична общообменна и местна смукателна на места. Основни фактори за работната среда и трудовия процес за производствените работници са: прозводствен микроклимат, осветление, шум, химични вещества, сменна работа, монотония, неблагоприятни работни пози. Основните дейности по проекта – модернизиране на климатичната и вентилационнна система и закупуване на ЛПС и работно облекло са насочени към превенция на риска свързан с наличието на химични вещества, шум и производствен микроклимат. Основните идентифицирани рискове, съответно проблеми на целевата група са: - Източници на шум в работната среда са различни видове машини, преси и стендове за изпитания. На работните места машина за насищане 2 – на автоматизирана монтажна линия РТН и машина за навиване на бобини 3, експозицията на шума е над долната граница за предприемане на мерки, а на преса за нитоване на капаци, експозицията на шума е над горната граница за предприемане на мерки /Протокол 454 – 1/07.04.2011 г./. - Химични вещества като фактор на работната среда се установяват при процесите на сплавяне, при лакиране, при почистване със спирт и при заливане с епоксидна смола. Тези работни места са оборудвани с локални смукателни инсталации. Основните здравни рискове за работещите със смолата са дразнене на очите и кожата и предизвикване на повишена чувствителност /алергия/, а за работещите с втвърдителя са химични изгаряния на кожа и очи поради силна корозивна способност и предизвикване на кожна чувствителнаст. - Източници на прах в работните помещения са процесите на нарязване на компоненти. - Човекът е първичен генератор на заряд. Според международни изследвания, повреждането на електронни компоненти, в 70% от случаите, е причинено от неправилно защитена работна среда. Ето защо, главен метод за защита срещу електростатично разтоварване, са антистатичните облекла. Широкоразпространена грешка е убеждението, че ефективна ESD защита се постига, при използването, само на лента за китка. Според интернационалните стандарти, включително EN 61340-5-1, е необходимо да се използват специални облекла на работното място, както и в EPA зоните. Използването на антистатични облекла е един от най-ефективните методи за предпазване, от електростатично разреждане. Всички планирани за закупуване лични предпазни средства: ЕSD манти, ЕSD обувки, ESD бонета, ESD калцуни, ESD ленти/гривни за обувки, антифони, ръкавици латексови, ръкавици памучни, ръкавици термоустойчиви, ръкавици kevlar, предпазни очила, филтърни и прахозащитни маски са избрани възоснова оценката на риска на работните места. Подмяната на работното облекло, също така е необходимо поради спецификата на производството и необходимостта от превенция на гореизброените рискове. Закупуването на ново работно облекло и ЛПС за подмяна, се налага, поради бързото им износване и повреда. Работниците са изложени на непрекъснато въздействие, което е особено агресивно към работното облекло и ЛПС – химични агенти, прах, и замърсяване. Използваните към момента работни облекла и ЛПС, поради некачествени материали, загуба на предпазни средства, кройки и ергономичност, не създават необходимия комфорт и сигурност на работещите. Срока на износването на работното облекло не съответства на планираното в Наредбата – 1 брой зимно и 1 брой лятно работно облекло. Планираните за закупуване работни облекла ще бъдат по-качествени – с повишена здравина, топло и студоустойчивост, модерни и удобни. Планираните за закупуване ЛПС ще бъдат с по-добри технически характеристики от използваните.
Дейност 7 – Одит След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Палтекс ЕООД
Цитолаб ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 969 BGN
Общ бюджет: 68 042 BGN
БФП: 54 434 BGN
Общо изплатени средства: 54 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 434 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 269 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 269 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 165 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 165 BGN
Финансиране от бенефициента 13 994 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз