Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0052-C0001
Номер на проект: ESF-2115-07-12003
Наименование: Инвестиции в персонала - гаранция за просперитет на фирмата
Бенефициент: "Лъки-Ю" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 19.07.2012
Дата на приключване: 19.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез въвеждането на иновативна стратегия за развитие на човешките ресурси в „Лъки-Ю” ООД да се гарантира устойчивата заетост на лицата над 55 години, като същевременно се повишат знанията и уменията на служителите в компанията, като гаранция за повишаване на конкурентоспособността и производителността на труда.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за работа по проекта и провеждане на пресконференция. В рамките на настоящата дейност ще бъде сформиран екипа за управление на проекта, ще се проведе първата среща, на която ще бъде разгледан графика за изпълнение на проекта и ще се разпределят ролите и отговорностите. Ще бъде подготвена и проведена пресконференция за оповестяване стартирането на проекта, дейностите по него, заложените цели и очаквани резултати.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител. Процедурите за избор на изпълнители ще бъдат изцяло съобразени с ПМС 55 и изискванията на Управляващия орган. За всяка от петте процедури за избор на изпълнители ще бъде публикувана покана, съобразно изискванията на ПМС 55 и Ръководството на бенефициента. Към провеждане на процедурите ще се пристъпи едва след получаване на одобрение от Управляващия орган. Проведената процедура, заедно с всички оферти и документите по оценяване на кандидатите ще бъдат изпратени на Управляващия орган.
Дейност 3: Изготвяне на планове за обучение и кариерно развитие. Ще бъдат изготвени плановете за обучение и кариерно развитие на 21 заети лица в рамките на „Лъки-Ю” ООД. На всички служители ще бъде даден равен достъп както до информация за предстоящите събития по проекта, така и за възможностите за включване в него.
Дейност 4: Провеждане на анкета, избор на служители и включване в гъвкави форми на заетост. Ще бъде проведена втора анкета сред служителите на кандидата, за да бъдат определени желаещите за включване в гъвкави форми на заетост – 20 лица. На всички служители от целевите групи по програмата ще бъде даден равен достъп както до информация за предстоящите събития по проекта, така и за възможностите за включване в него. С желаещите служители ще бъдат проведени срещи и с тях ще бъдат сключени анекси към трудовите им договори, съобразно заявените от тях желания.
Дейност 5: Сключване на договори, провеждане на срещи с избраните изпълнители и изготвяне на информационни материали. Към сключване на договори с избраните изпълнители ще се пристъпи след получаване на одобрение за проведените тръжни процедури от страна на Управляващия орган. След получаване на одобрение ще бъдат подписани договорите и ще се организират срещи с всеки от избраните изпълнители. В рамките на тази дейност ще бъдат изработени и разпространени информационните материали по проекта, съгласно изискванията на програмата и заложеното по проектно предложение.
Дейност 6: Извършване на ремонтните работи по стаите за отдих на служителите. В периода между петият и десетият проектен месец ще бъде извършен ремонт на стаите за отдих на персонала от избрания за целта изпълнител. Ще бъдат ремонтирани три помещения за почивка, които са избрани с цел осигуряване на най-голямо удобство на персонала. Едната битова стая се намира най-близо до единия вход на сградата, който се ползва постоянно от 12 служители – шофьори на леки и тежкотоварни автомобили. Второто помещение за почивка е разположено в централната част на склада и целта му е да обслужва основно складовите работници и демонстраторите - 25 служители. Третата битова стая се намира на втория етаж на сградата и е предназначена за останалата част от персонала – администрация и продавач – консултанти – общо 17 души. Процесът ще бъде стриктно мониториран от кандидата, за да се гарантира спазване на заложените срокове и постигане на максимално качество.
Дейност 7: Провеждане на обучение по презентационни умения. През петия проектен месец ще бъде проведено обучение по презентационни умения на Росийка Михайлова Иванова. Обучението ще бъде е продължителност 45 учебни часа.
Дейност 8: Сформиране на групи за вътрешнофирмено обучение и изготвяне на графици. В рамките на петия проектен месец, екипа за работа по проекта ще разпредели желаещите да се включат във вътрешнофирменото обучение по групи и ще определи детайлен план – график за всяка група, съдържащ конкретните дни и часове на провеждане.
Дейност 9: Провеждане на вътрешнофирмено обучение. В рамките на настоящата дейност ще се проведе вътрешнофирмено обучение за оптимизиране на дистрибуцията в „Лъки – Ю” ООД. То ще бъде проведено на работното място с откъсване от работния процес.
Дейност 10: Приключване на ремонтните работи и приемане на обектите. В рамките на единадесетия проектен месец избраните изпълнители ще приключат ремонтните работи по помещенията за почивка на персонала и обектите ще бъдат приети от кандидата.
Дейност 11: Закупуване и доставка на заложеното по проекта оборудване. Към закупуване и доставка на заложеното по проекта оборудване ще се пристъпи след като бъдат приети без забележки ремонтираните обекти по дейност 5 в предвидените срокове и съгласно изискванията, заложени в настоящия проекти и в на проведената тръжна процедура.
Дейност 12: Приключване на вътрешнофирменото обучение и събиране на обратна връзка. В края на вътрешнофирменото обучение ще бъде раздадена анкета за удовлетвореност от всяко конкретно обучение в няколко насоки: качество на учебното съдържание, качество на преподаване, доколко адекватно са подбрани темите в съответствие с нуждите на служителите, начини на провеждане на обучението и други.
Дейност 13: Мониторинг, контрол и отчетност на цялостната дейност по проекта. Мониторинга и контрола обхваща цялостната дейност по проекта – от провеждане на процедурите за избор на подизпълнители, през качеството на реализираните основни дейности и дейностите по информиране и публичност, до оценката на ефекта и анализа на постигнатите резултати. Под контрол в рамките на заложената дейност разбираме както вътрешния, така и съдействието на Водещата организация за провеждане на външен контрол от страна на структурите на Възложителя. В този аспект, за осигуряване на максимална прозрачност, ще наблегнем върху коректното отчитане на проекта в технически и финансов аспект. Ще се изготвят междинни доклади, съдържащи пълна информация за всички страни от изпълнението на дейностите за съответния период. Освен това ще бъде осигурен пълен достъп до техническата и финансова документация по проекта.
Дейност 14: Оценка на изпълнението, анализ на ефективността и провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности. Последният месец от план- графика е предвиден за оценка на изпълнението и анализ на ефективността, които ще се базират на събраната от вътрешния мониторинг информация през целия период на проекта. Ще бъде проведена заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
"УНИАРТ" ООД
"ФОРТЕ НЕТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 471 BGN
Общ бюджет: 46 729 BGN
БФП: 46 729 BGN
Общо изплатени средства: 46 729 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 729 BGN
2015 0 BGN
46 729 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 720 BGN
2015 0 BGN
39 720 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 009 BGN
2015 0 BGN
7 009 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки
Индикатор 7 Брой лица обучени за обучители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз