Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0017-C0001
Номер на проект: К-02-12
Наименование: Клъстер "Експертен център за приложни компетентности Варна" - драйвер на конкурентоспособността
Бенефициент: Клъстер "Експертен център за приложни компетентности Варна"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.07.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Клъстер „Експертен център за приложни компетентности Варна” - драйвер на конкурентоспособността
Дейности: Осигуряване на персонал - разходи за възнаграждения
Избор на изпълнители
Ресурсно обезпечаване
Визуализация на проекта
Обучение на мениджърския състав на членовете
Одит на проекта
Разработване на обща и маркетингова стратегия за развитие на Клъстера
Маркетингово проучване за разширяване на Клъстера
Разработване на Референтна рамка на приложните компетентности (REFRAC) и методика за прилагането й.
Проучване на възможностите и начините за международно сертифициране (CIM, EURAM, FEACO).
Събития "Отворени врати"
Семинари с тематични уъркшоп сесии и дискусионни форуми за привличане на нови членове
Конференции в областта на приложните компетенции.
Разработване на интернет страница за нуждите на клъстера, поддръжка и оптимизация в търсещи машини
Изграждане на информационна база данни
Посещения в чужбина и срещи за обмен на опит в областта на трансфера на компетентности
Бенчмаркинг проект
Популяризиране името на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Създаване на интранет мрежа за нуждите на клъстера и специализирана платформа за прилагане на REFRAC.
Тематични тренинги за прилагане на ”REFRAC”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 240 644 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 103 516 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 5 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 6 Организирани и проведени събития за представяне на клъстера и привличане на нови членове
Индикатор 7 Участия във външни събития за управителното и административно тяло на клъстера
Индикатор 8 Мобилности за изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничество
Индикатор 9 Изготвени среатегии и проучвания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз