Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0005-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изследване и определяне на оптималните технологични параметри на процеса на електросъпротивително заваряване на стоманени телове и арматурна стомана с цел повишаване на качеството на заварените съединения и намаляване на енергийните разходи
Бенефициент: "Институт по заваряване"-АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да бъде получена “База данни” с пълния набор от стойности на основните технологични параметри на процесите на електросъпротивително заваряване на телове и арматура, която ще сведе до минимум ръчната работа за настройка на агрегатите, ще позволи висока автоматизация на процеса на заваряване, ще увеличи производителността на труда и ще намали количеството на бракувана продукция заради некачествени заварки.
Дейности: Наем на специализирано оборудване
Закупуване на материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта
Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Определяне на показателите за качество на заварените съединения, избор на тяхната геометрия и размери
Дейност 3: Дейност 3. Избор на система от методи за изследване на заварените съединения
Дейност N 4: Създаване на единна система за контрол на използваните материали и система за входящ контрол на закупените телове и арматура, необходими за експериментите
Дейност N 5: Комплектоване на лабораторния изследователски комплекс за изследване на процесите на заваряване на стоманени заготовки от уточнените по Дейност 1 типоразмери
Дейност 6.1: Разработване на система за автоматизирано измерване на параметрите на режима на заваряване.
Дейност 6.2: Окомплектоване на системата за автоматизирано измерване на параметрите на режима на заваряване
Дейност 6.3: Свързване на измервателната система със лабораторната установка за изследване на процесите на заваряване на стоманени заготовки
Дейност 7.1: Определяне на основните фактори, които влияят на параметрите на качеството
Дейност 7.2: Определяне на границите на изменение на стойностите на отделните пара-метри и изготвяне на план на експериментите
Дейност N 8: Провеждане на експериментите
Дейност 9. Провеждане на изпитвания на заварените образци
Дейност 10. Анализ на резултатите от изпитванията и определяне на за-висимостите между параметрите на режимите и качеството на заварените съединения
Дейност 11.1: Измерване на реалните температурни промени в характе-ни точки на завареното съединение
11.2: Разработване на температурен модел на завареното съединение
11.3: Оценка на точността на създадения темпе-ратурен модел. Оценка на неговото приложение
Дейност 11.4: Анализ на струк-турните промени във връзка с промените на температурата в различни зони в процеса на охлаждане
Дейност 12.1: Изводи за влиянието на параметрите на режима на зава-ряване върху качеството на зава-рените съединения и установяване на интервалите за цифрово регули-ране на всеки отделен параметър
Дейност 12.2: Избор на оптимални режими на заваряване
Дейност 13. Визуализация на проекта и популяризиране на резултатите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 324 435 BGN
Общ бюджет: 303 277 BGN
БФП: 222 304 BGN
Общо изплатени средства: 222 304 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 222 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 750 BGN
2014 145 584 BGN
2015 34 970 BGN
222 304 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 188 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 487 BGN
2014 123 746 BGN
2015 29 725 BGN
188 958 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 262 BGN
2014 21 838 BGN
2015 5 246 BGN
33 346 BGN
Финансиране от бенефициента 112 817 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 Иновативен процес за измерване и регистриране на параметрите на процеса на електросъпротивително заваряване на телове и арматурна стомана с диаметри 3, 4, 6, 8, 10 и 12 mm
Индикатор 5 База данни, осигуряваща на потре-бителите високо качество на заваряваното съединение, висока степен на автоматизация на заваръчния процес при намалени енергийни разходи и положителен екологичен ефект.
Индикатор 6 Проведени събития-работни срещи и семинари
Индикатор 7 Осъществяване на 2 студентски практики на студенти от специалност „Заваряване на металите”
Индикатор 8 Разработка на дисертационен труд
Индикатор 9 Представяне на 4 публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз