Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0040-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на ''ГАБРОВНИЦА'' АД чрез инвестиция в технологично оборудване за намаляване на енергоемкоста на производството
Бенефициент: "КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Павел баня
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда внедряване по Компонент 1 а) на технологично оборудване за намаляване енергоемкостта на сушилните процеси чрез обработка на дървесни частици, намаляване на прахови емисии в атмосферата и пелетизиране на отпадъчния дървесен прах и по Компонент 2 на система за честотно регулиране на електродвигател и система за енергиен мениджмънт
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Закупуване, инсталиране и пускане в експлоатация на технологична линия
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване, инсталиране и пускане на система за енергиен мениджмънт
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Закупуване, инсталиране и пускане на система за честотно управление на електродвигатели
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на финален технически и финасов отчет
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 985 712 BGN
Общ бюджет: 8 148 830 BGN
БФП: 3 984 778 BGN
Общо изплатени средства: 3 984 778 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 984 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 797 142 BGN
2013 1 184 603 BGN
2014 2 003 033 BGN
2015 0 BGN
3 984 778 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 387 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 677 571 BGN
2013 1 006 912 BGN
2014 1 702 578 BGN
2015 0 BGN
3 387 061 BGN
В т.ч. Национално финансиране 597 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 571 BGN
2013 177 690 BGN
2014 300 455 BGN
2015 0 BGN
597 717 BGN
Финансиране от бенефициента 4 165 028 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 дял енергия от ВЕИ спрямо общото количество енергия, потребявано от подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 1: Разработени технически спецификации и минимални изисквания за доставка на оборудване за всяка обособена позиция;
Индикатор 7 Индикатор 2: Проведени тръжни процедури за конкурентен избор на доставчици на оборудване
Индикатор 8 Индикатор 3: Сключени договори за доставка на оборудване
Индикатор 9 Индикатор 4: Закупено и внедрено ново технологично оборудване
Индикатор 10 Индикатор 5: Завършени дейности по проекта
Индикатор 11 Индикатор 6: Визуализирани дейности по проекта
Индикатор 12 Индикатор 7: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):
Индикатор 13 Индикатор 8: Намаляване енергоемкостта на предприятието
Индикатор 14 Индикатор 9: Намаляване изхвърлянето на вредни емисии в околната среда
Индикатор 15 Индикатор 10: Увеличение на приходите от продажби
Индикатор 16 Индикатор 11: Намаление на производствените разходи
Индикатор 17 Индикатор 12: Увеличение на приходите от износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз