Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Увеличаване на конкурентните предимства и устойчивоста на ''ИТД'' ЕООД чрез инвестиции в енергоефективни технологии и екологично производство
Бенефициент: "ИТД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Съединение
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда намаляване на енергоемкостта в предприятието чрез оборудване по Компонент 1 а) и по-ефективно използване и рециклиране на отпаднали от производствения процес слитъци PET материал, РЕТ преформи и PET бутилки чрез подкрепа по Компонент 1 б)
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и административно управление на проекта
Дейност 2: Инвестиции
Визуализация на проекта (информационни дейности
Дейност 4: Провеждане на финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 885 467 BGN
Общ бюджет: 5 398 167 BGN
БФП: 2 699 084 BGN
Общо изплатени средства: 2 699 045 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 699 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 577 093 BGN
2014 2 121 951 BGN
2015 0 BGN
2 699 045 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 294 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 490 529 BGN
2014 1 803 659 BGN
2015 0 BGN
2 294 188 BGN
В т.ч. Национално финансиране 404 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 564 BGN
2014 318 293 BGN
2015 0 BGN
404 857 BGN
Финансиране от бенефициента 2 885 467 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Закупена, доставена, монтирана и въведена в експлоатация линия за производство на РЕТ преформи
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупена, доставена, монтирана и въведена в експлоатация мелница
Индикатор 7 Индикатор 3: Закупена, доставена, монтирана и въведена в експлоатация линия за рециклиране
Индикатор 8 Индикатор 4: Реализирано енергийно спестяване в предприятието
Индикатор 9 Индикатор 5: Степен на оползотворяване/рециклиране на отпадъка от РЕТ преформи и бутилки
Индикатор 10 Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой): 5.1. нови технолог ии (брой) 5.2. нови продукти (брой) 5.3. нови услуги (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз