Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.06-0013-C0001
Номер на проект: 11-13-13
Наименование: Подготовка за присъединяване на Република България към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали, подписана във Виена на 15 ноември 1972 г.
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2012
Начална дата: 20.07.2012
Дата на приключване: 20.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подготовка за присъединяване на Република България към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали, подписана във Виена на 15 ноември 1972 г.
Дейности: Дейност 1. Проучване на добри практики в областта на присъединяването на Република България към Виенската Конвенция. При реализацията на тази дейност се предвижда да се проучат, както и да се приложат на практика добрите практики от държави членки на ЕС по отношение на изискванията и стандартите за маркиране на изделията от благородни метали, съпоставяне на националното законодателство с международното в областта на обозначаване на изделията от благородни метали и установяване на различията и необходимите мерки, които трябва да се предприемат с цел адаптиране на законодателството ни към изискванията на Конвенцията
Дейност 2. Актуализиране и адаптиране на националното законодателство с международното законодателство в областта на контрола и маркирането на изделията от благородни метали и провеждане на съпътстващи обучения на персонала във връзка с прилагането н За реализиране на тази дейност е необходимо да бъде изготвен конкретен график със стъпки за реализиране на процедурите по присъединяване към конвенцията, при съобразяване на възможностите за ефективно покриване на нейните изисквания от страна на българската администрация, като се обезпечи устойчиво развитие в този сектор и постигане на възможните ползи за българската страна от присъединяването. Ще се направи оценка за изискванията към квалификацията на персонала и възможностите за нейното подобряване с оглед създаване на предпоставки за пълно въвеждане на изискванията на конвенцията Ще се организира адекватно обучение на служителите, в т.ч. по отношение въвеждане на добрите практики от страните-членки на конвенцията по прилагане на определените в нея методи за анализ на изделията от благородни метали, приети като основни в Конвенцията, прилагащи новите еталони за изделията от благородни метали, използващи новото необходимо оборудване на лабораториите за анализ и маркиране на изделията от благородни метали. За провеждане на обученията ще бъдат поканени лектори - специалисти или организации от някоя страна-членка, която да запознае служителите с работещите методи на работа и добрите практики, даващи положителни резултати.
Дейност 3. Установяване на еталони и отработване на технология за липсващите марки в съответствие с изискванията на Конвенцията Ще се проучи и ще се направи предложение за структурата на националните марки/титри/ на Република България в т.ч. и за нови сплави на благородни метали – платина, паладий, родий, бяло злато, цветно злато и др. В рамките на дейността ще се извърши оценка на потребностите от съответни еталони за въведени по предложението титри. Ще се установят еталони за липсващите марки в съответствие с изискванията на Конвенцията. Националните технически правила трябва да определят кой стандарт за чистота на метала следва да бъде спазен при изделията от благородни метали, преди да бъдат предлагани на пазара. От различните стандарти, съвместни с Конвенцията, ще се избере този, който най-добре съвпада с интересите на страната.
Дейност 4 Дейности за информация и публичност Организиране на пресконференция за оповестяване началото на проекта. Публикуване на информация относно проекта в сайта на Министерство на финансите. Изготвяне на брошури/банери/клипове с цел публичност на самия проект и неговото финансиране. Организиране на пресконференция за приключване на проекта и оповестяване на резултатите от него.
Дейност 5. Одит на проекта Извършване на одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 674 283 BGN
Общ бюджет: 461 467 BGN
БФП: 461 467 BGN
Общо изплатени средства: 461 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 461 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 134 857 BGN
2013 0 BGN
2014 347 999 BGN
2015 - 21 388 BGN
461 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 392 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 114 628 BGN
2013 0 BGN
2014 295 799 BGN
2015 - 18 180 BGN
392 247 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 228 BGN
2013 0 BGN
2014 52 200 BGN
2015 - 3 208 BGN
69 220 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой проучени добри практики
Индикатор 3 По ДЕйност 1 - Брой внедрени добри практики
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой предложени и изменени нормативни актове
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой обучени служители по прилагането на добрите практики на страните членки
Индикатор 6 По Дейност 3 - Брой разработени Наръчници за прилагане изискванията на Конвенцията
Индикатор 7 По Дейност 4 - Брой изработени банери
Индикатор 8 По Дейност 4 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 9 По Дейност 4 - Брой разработени и разпространени брошури
Индикатор 10 По Дейност 4 - Брой стикери
Индикатор 11 По Дейност 4 - Брой публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз