Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.11-0001-C0001
Номер на проект: DIR-5113326-1-90
Наименование: Устройство и управление на природен парк Персина
Бенефициент: Дирекция на Природен парк Персина
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 06.06.2012
Начална дата: 10.07.2012
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Белене
Описание
Описание на проекта: Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Персина”
Дейности: Дейност 2: Туристическа инфраструктура и капитално строителство Реконструкция на стъклен покрив и дървената фасада на сградата на посетителския център на ПП „Персина“; 2.2. Оборудване на посетителския център по изготвен идеен проект „Дизайн на интериор и експозиции в съществуващия посетителски център на ПП „Персина“ и изготвяне на продукт за интерпретация на интерактивни модули и диорами в посетителския център на ПП "Персина"; 2.3. Проектиране, реконструкция и обзавеждане на Зелено училище “В сърцето на Дунав” и информационна точка „Музей на р.Дунав“; 2.4. Изграждане на междинна спирка на маршрута с каяци и екопътека на о-в Магареца, към туристическата инфраструктура на ПП „Персина“; 2.5. Ремонт и подмяна на туристическа инфраструктура; 2.6. Оборудване за поддръжка на терена около кътовете за отдих чрез косене; 2.7. Изграждане на система за видео наблюдение на естествените процеси във влажните зони на Остров Персин и онагледяването и в посетителския център.
Дейност 7: Мерки за публичност 7.1. Организиране на две публични събития с журналисти за откриване и приключване на проекта; 7.2. Организиране на две публични събития за представяне на напредъка на проекта и постигнатите резултати; 7.3. Отпечатване на брошура /дипляна/ за проекта – цели и дейности 500 бр.; 7.4. Поставяне по един билборд и по една обяснителна табела пред двата реконструирани обекта- Посетителски център на ПП „Персина“ и Зелено училище „В сърцето на Дунав“; 7.5. Изработка на стикери за закупената техника 250 бр.; 7.6. Изработка на промоционални материали за парка – чаши., фланелки., химикалки, чанти, раници, тефтери, играчки, магнити, ключодържатели, картички, кубчета с листи, дъждобрани, моливи; 7.7. Официални церемони по стартиране и приключване на строителни обекти – 6 брой.
Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи Възстановяване и поддържане на хабитат 91Е0 на остров Магареца и остров Персин; 1.2. Дейности по поддръжка и осигуряване на достъп до съоръженията във влажните зони на остров Персин и ЗМ "Кайкуша"; 1.3. Поддържане на хабитат 6440 чрез реинтродукция на вида Allium angulosum; 1.4. Поддържане на хабитат 6440 чрез паша - изграждане на дървен мост за преминаване на добитък от краварника на Затвора Белене – гр.Белене към влажната зона; 1.5. Прилагане на плана за действие за Морския орел изготвен по трансграничен проект „Дунавски паркове“ – „Мрежа от защитени територии по река Дунав - разработване и приложение на международни стратегии за опазване на природното наследство по река Дунав", финансиран от Международната програма за сътрудничество "Югоизточна Европа 2007-2013"; 1.6. Прилагане на дейности по поддържане на платформите за гнездене на къдроглавия пеликан на остров Персин; 1.7. Възстановяване на златистата каракуда /Carassius carassius/ в блатата на остров Персин; 1.8. Възстановяване на Бяла водна роза /Nymphaea alba/, Жълта водна роза /Nuphar lutea /и Дяволски орех /Trapa natans/ във влажната зона на блатото „Кайкуша“; 1.9. Закупуване на GPS, софтуер и приложения към него – необходим за всички дейности
Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта) Издаване на тематични книги (закупуване на снимки /рисунки/, текстове и отпечатване) и организиране на представяния за всяко издание; 3.2. Отбелязване и популяризиране сред местното население на територията на ПП „Персина“на важни природозащитни дни: фестивал на река Дунав, , ден на Земята, ден на Природните паркове, международен ден на Влажните зони; 3.3. Издаване на „Пътеводител на туриста в ПП „Персина“(на български и английски език, в хартиен и електронен вариант) и представянето му сред заинтересовани страни; 3.4. Преиздаване и допълване на Практическо учебно помагало “Да опознаем ПП“Персина“; 3.5. Издаване на книжка за оцветяване с рисунки или снимки от флората и фауната на ПП „Персина“; 3.6. Създаване на образователен пакет за ПП „Персина“- изготвяне на лекции и уроци на природозащитни теми, включително и свързани с ПП „Персина; 3.7. Оборудване на веломаршрут и организиране на три велопохода
Дейност 5: Одит Договор с одитираща орган/лице в изискване на ОПОС
Дейност 4: Планиране на управлението Изготвяне на ръководство за експлоатация на възстановена влажна зона „Кайкуша” и актуализиране на ръководството за експлоатация на възстановена влажна зона о-в Персин; 4.2. Изготвяне на стратегия и план за действие за контрол на инвазивни дървесни и храстови видове. – програма VI: „Управление и контрол на инвазивни видове“, към ПУ на ПП „Персина“; 4.3. Изготвяне на програма за управление на пасища и опазване на влажни ливади на територията на ПП „Персина”- по програма II : „Управление на възстановени влажни зони и води, с цел опазване на биологичното разнообразие в ПП „Персина“- към ПУ на ПП „Персина“; 4.4. Създаване на Програма за интерпретация и информационно обслужване и управление на посетителския център.- към програма VIII: „Развитие на екологичен и устойчив туризъм“ – към ПУ на ПП „Персина“; 4.5. Изготвяне на дългосрочна обучителна програма за укрепване на институционалния капацитет на администрацията на ПП „Персина“- проекти по програма XI: „ Институционално развитие на ДПП Персина и обучение“ – към ПУ на ПП „Персина“; 4.6. Стратегия за развитие и промотиране на екологичното производство на територията на ПП „Персина“.- програма V : Управление на Земеделски земи, свързано с опазване на биоразнообразието към ПУ на ПП „Персина“; 4.7. Разработване на концепция за изграждане и функциониране на система от посетителски и информационни центрове за ПП „Персина“.- проекти по програма IX „Връзки с обществеността и природозащитно образование“ към ПУ на ПП „Персина“; 4.8. Разработване на концепция за провеждане на образователни програми с месното население и посетителите на парка.- проекти по програма IX „Връзки с обществеността и природозащитно образование“ към ПУ на ПП „Персина“; 4.9. Наръчник с най-добрите практики за управление и възстановяване на заливни гори. – програма III: „Управление на горите, свързано с опазване на биоразнообразието“,- към ПУ на ПП „Персина“
Дейност 6: Управление на проекта Назначаване на Ръководител на проект; Координатор на проект; Финансист; Юрист; Лице по нередности; Служител, отговорен за съхранение на документи; Служител, отговорен за мониторинга и докладването по проекта; Командировки на служителите по проекта; Закупуване на канцеларски материали; Закупуване на офис оборудване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СЕМПЕР ФОРТИС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 828 400 BGN
Общ бюджет: 1 602 714 BGN
БФП: 1 602 714 BGN
Общо изплатени средства: 1 602 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 602 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 565 680 BGN
2014 388 966 BGN
2015 648 068 BGN
1 602 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 362 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 480 828 BGN
2014 330 621 BGN
2015 550 858 BGN
1 362 307 BGN
В т.ч. Национално финансиране 240 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 852 BGN
2014 58 345 BGN
2015 97 210 BGN
240 407 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой видове, за които се изпълняват дейсноти
Индикатор 2 Брой възстановени видове
Индикатор 3 Брой новопостроена инфраструктура
Индикатор 4 Изграждане на система за видео – монтиране на камери за наблюдение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз