Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1184-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „ТРИЕРА” ООД, чрез внедряване на международно признат стандарт ISO 17025:2005 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калиброване"
Бенефициент: "Триера" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Повишаване на конкурентоспособността на “Триера” ООД на българския и международните пазари.
Дейности: 1: Сформиране на екип на проекта
2: Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението на проекта
3: Доставка на софтуер, машини и съоръжения
4: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 17025:2005
5: Сертификация по ISO 17025:2005
6: Изработване на информационна табела
7: Счетоводна отчетност и вътрешен контрол
8: Финален отчет
9: консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 282 528 BGN
Общ бюджет: 354 743 BGN
БФП: 266 057 BGN
Общо изплатени средства: 266 038 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 266 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 506 BGN
2013 0 BGN
2014 - 56 525 BGN
2015 266 057 BGN
266 038 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 226 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 030 BGN
2013 0 BGN
2014 - 48 046 BGN
2015 226 149 BGN
226 132 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 476 BGN
2013 0 BGN
2014 - 8 479 BGN
2015 39 909 BGN
39 906 BGN
Финансиране от бенефициента 94 176 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Създадени инвестиции.
Индикатор 6 Закупено лабораторно оборудване необходимо за внедряване на стандарт ISO17025:2005
Индикатор 7 Процент на продукцията за износ
Индикатор 8 Диверсификация на дейността консултантска дейност по изпитване и тестване на търкалящи лагери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз