Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1143-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Оптимизиране на производствения процес в „Прокс- 2” ООД чрез Внедряване на ERP система”
Бенефициент: Прокс - 2 ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: „Да допринесе за повишаване конкурентноспособността на „Прокс – 2” ООД чрез оптимизация на производствения процес и внедряване на ефективен и ефикасен модел за планиране и използване на наличните ресурси”
Дейности: Дейност № 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта”
Дейност № 2 „Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за „Внедряване на ERP – система за управление на ресурсите” и „Доставка на компютърно оборудване (хардуер)”
Дейност № 3 „Внедряване на ERP – система за управление на ресурсите
Дейност № 4 „Доставка на компютърно оборудване (хардуер)”
Дейност № 5 „Дейности за визуализация
Дейност № 6 „Отчетност
Дейност № 7 „Вътрешен мониторинг и контрол
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Л.Л.П. София" ООД
"Интелинет България" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 750 BGN
Общ бюджет: 148 839 BGN
БФП: 111 629 BGN
Общо изплатени средства: 111 629 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 111 629 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 629 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 885 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 885 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 744 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 744 BGN
Финансиране от бенефициента 37 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Индикатор 1: Закупен лиценз и внедрена ERP – система за управление на ресурсите в предприятието
Индикатор 4 Индикатор 2: Закупено и инсталирано компютърно оборудване (хардуер) за нуждите на системата:
Индикатор 5 Индикатор 3: Намалена себестойност на произвежданите продукти
Индикатор 6 Индикатор 4: Увеличени приходи от продажби
Индикатор 7 Индикатор 4: Увеличен дял на износа в общия обем продажби
Индикатор 8 Индикатор 3: Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз