Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0809-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ПОДОВИ НАСТИЛКИ" ООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ERP СИСТЕМА, СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001-2008, УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001 И ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
Бенефициент: "Подови настилки" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта • Повишаване на конкурентоспособността, разширяване на пазарните позиции, подобряване на управлението и оптимизиране на производствения процес и разходите в „Подови настилки„ ООД чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на системи за управлението на качеството и околната среда и ERP система, закупуване на машини и оборудване.
Дейности: Дейност: 1 Дейности по разработване и внедряване на ERP система
Дейност2: Дейности по разработване и внедряване на система за управление на качеството по станадарт ISO 9001 – 2008 и ISO 14001
Дейност 3: Дейности за инвестиции в активи – закупуване на сървъри и IP телефони
Дейност 4: Дейности за инвестиции в активи – закупуване на баркод скенери и баркод четци
Дейност 5: Дейности за инвестиции в активи – закупуване на машина за поддръжка на изкуствена трева
Дейност: 6 Дейности по сертифициране на система за управление на околната среда по станадарт ISO 9001- 2008 и ISO 14001
Дейност 7: Консултантски услуги
Дейност 8: Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 503 BGN
Общ бюджет: 157 175 BGN
БФП: 117 881 BGN
Общо изплатени средства: 117 881 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 453 BGN
2014 73 429 BGN
2015 0 BGN
117 881 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 785 BGN
2014 62 415 BGN
2015 0 BGN
100 199 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 668 BGN
2014 11 014 BGN
2015 0 BGN
17 682 BGN
Финансиране от бенефициента 43 501 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Избор на консултант за разработване на ERP система
Индикатор 5 Индикатор 2: Инсталиране на ERP система
Индикатор 6 Индикатор 3: Въведена ERP система в пробна експлоатация
Индикатор 7 Индикатор 4: Въведена ERP система в редовна експлоатация
Индикатор 8 Индикатор 5: Приета в редовна експлоатация ERP система
Индикатор 9 Индикатор 6: Закупен и инсталиран 2 /два/ броя сървъри и 10 /петнадесет/ броя IP телефони
Индикатор 10 Индикатор 7: Закупени и инсталиран 4 (четири) броя баркод скенери и 2 /два/ броя баркод принтери
Индикатор 11 Индикатор 8: Закупена 1 /един/ брой машина за поддръжка на изкуствена трева
Индикатор 12 Индикатор 9: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз