Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0032-C0001
Номер на проект: 10-16-21
Наименование: Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 10.04.2012
Дата на приключване: 10.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване управлението на общинската администрация в Аврен чрез прилагане на възможностите за аутсорсинг и публично-частно партньорство с цел оптимално и ефективно използване на публичните ресурси
Дейности: Дейност 1: Администриране и управление на проектните дейности Управлението на проекта ще бъде осъществено от ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Всеки един от тях има определени задължения и отговорности, които ще осигурят успешно изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Управлението се състои от планиране, мониторинг, реализирането на проектните дейности, контрол на финансите, анализ на вътрешните и външните фактори, имащи отношение към изпълнението на проекта.
Дейност 2: Проучване и анализ на различните сфери и идентифициране на възможностите за реализиране на аутсорсинга и публично-частни партньорства Експерти от различни области ще направят работно посещение в испанската община, където ще проучат добрите практики в сферата на аутсорсинг и ПЧП. Посещението ще бъде с продължителност 7 дни. Експертите ще бъдат 5. Въз основа на проучванията всеки от тях ще изготви доклад за добрите практики, които отговарят на квалификацията и опита им. Ще бъдат събрани различни материали, които биха могли да бъдат полезни на общинската администрация в Аврен и адаптирани за нейните нужди. Преводач от България ще придружи експертите. В Община Аврен с помощта на експерти от испанския партньор ще бъде направено проучване и анализ на различните сфери и идентифициране на възможностите за реализиране на аутсорсинг и публично-частни партньорства. Посещението на експертите ще бъде 5-дневно. Ще бъдат поканени 5 експерта. По време на посещението на испанските експерти ще бъде ангажиран преводач. В резултат от изпълнението на дейността ще бъде разработен Наръчник с описание на всички възможности за аутсорсинг и публично-частно партньорство в Община Аврен.
Дейност 3: Разработване на Методология за работата на администрацията на Община Аврен в сферата на аутсорсинг и публично-частното партньорство Методология за работата на администрацията на Община Аврен в сферата на аутсорсинг и публично-частното партньорство ще бъде възложена за разработване на външен изпълнител, на който ще бъдат предоставени всички материали от проучванията и анализите. Експертите, посетили испанския партньор, също ще вземат участие в разработването на методологията. Методологията ще включва: • вътрешни правила за приложение на аутсорсинг и публично-частно партньорство; • стандартизирани образци на документите, свързани с аутсорсинг и публично-частното партньорство. Вътрешните правила имат за цел да определят вътрешния ред и организацията на работа на Община Аврен във връзка с прилагането на различните форми на аутсорсинг и публично-частно партньорство. Те ще отразяват: • областите на приложение на аутсорсинг и ПЧП; • формите на аутсорсинг и ПЧП; • процедурите за осъществяване на аутсорсинг и ПЧП; • финансовите инструменти за осъществяване на аутсорсинг и ПЧП; • задълженията на експертите.
Дейност 4: Обособяване на нова позиция за работа в сфертата на аутсорсинг и публично-частното партньорство към Дирекция „Административно обслужване, Социални дейности и Здравеопазване” (АОСДЗ) След изпълнението на дейностите: Проучване и анализ на различните сфери и идентифициране на възможностите за реализиране на аутсорсинг и публично-частни партньорства и Разработване на Методология за работата на администрацията на Община Аврен в сферата на аутсорсинг и публично-частното партньорство ще бъде нает 1 (един) допълнителен служител към Общината, чиято дейност ще бъде тясно специализирана в сферата на аутсорсинг и публично-частното партньорство. Задълженията на новия служител ще включват изготвяне на база данни с потенциални партньори на общината и нейното актуализиране, както и осъществяване на контакт с представители на бизнеса като им съдейства и предоставя разяснения относно: • същността на аутсорсинг и публично-частното партньорство; • процедурите на аутсорсинг и ПЧП; • видовете аутсорсинг и ПЧП; • възможностите за прилагане на аутсорсинг и публично-частно партньорство в Община Аврен.
Дейност 5: Организиране и провеждане на 2 (две) информационни кампании за представяне на принципите и възможностите за участие в аутсорсинг и публично-частно партньорство Ще бъдат организирани и проведени 2 информационни кампании: гр. Варна и Аврен. Целта на информационни кампании ще бъде да се представят принципите и възможностите за участие в аутсорсинг и публично-частно партньорство от една страна - за представители на други общински администрации, които ще бъдат поканени, а от друга – за представителите на бизнеса, които биха проявили интерес да инвестират в Община Аврен.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност 6.1. Планира се в община Аврен да бъде организирана конференция за представяне на проекта пред обществеността. Местни и регионални медии ще бъдат ангажирани за отразяване на събитието. Ще бъдат изработени и отпечатани брошури с информация за целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. 6.3. Публикации в местни и регионални медии. 6.2. Финализирането на проекта ще бъде с организиране на закриваща конференция, която ще се проведе в гр. Варна. На нея ще бъдат отчетени резултатите от изпълнението на проекта. Планира се да бъдат поканени представители на общините и на бизнеса. На участниците ще бъдат раздадени: - Наръчник с описание на всички възможности за аутсорсинг и публично-частно партньорство в Община Аврен; - Информационни брошури – за резултатите от изпълнението на проектните дейности. По време на конференциите ще бъдат разпространени информационни материали с логото и слогана на Европейския съюз, Европейския социален фонд и Оперативна програма Административен капацитет. Брошурите ще съдържат подробна информация за целите, дейностите и резултатите от проекта.
Партньори
Партньори:
Кметсво Бургийос дел Серро
Изпълнители:
"Старс травел" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 915 BGN
Общ бюджет: 129 663 BGN
БФП: 129 663 BGN
Общо изплатени средства: 129 663 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 783 BGN
2013 90 880 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 663 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 966 BGN
2013 77 248 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 213 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 817 BGN
2013 13 632 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 449 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Предадени междинни доклади по проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - Протоколи за проведени работни срещи
Индикатор 3 По Дейност 1 - Договора на екипа
Индикатор 4 По Дейност 1 - План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой осъществено проучване в Испания
Индикатор 6 По Дейност 2 - Броя идентифицирани възможности за аутсорсинг и ПЧП
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой изготвен анализ
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой наръчник
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой разработена методология
Индикатор 10 По Дейност 4 - Нова позиция в общинската администрация
Индикатор 11 По Дейност 5 - Броя проведени информационни кампании
Индикатор 12 По Дейност 5 - Участника
Индикатор 13 По Дейност 5 - Броя списъци с присъстващи
Индикатор 14 По Дейност 6 - Проведени конференции
Индикатор 15 По Дейност 6 - Броя информационни брошури
Индикатор 16 По Дейност 6 - Броя публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз