Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.06-0001-C0001
Номер на проект: C11-24-1
Наименование: Административните съдии - компетентни в прилагане на Европейското право
Бенефициент: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.12.2011
Начална дата: 09.04.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да се повиши квалификацията на съдиите и съдебните служители при прилагането на Европейското право в РБългария и на новите изисквания и стандарти за работа в Административен съд – Добрич и в административните съдилища, разположени в Североизточния район на страната.
Дейности: Дейност 1. Обучение на съдии от административните съдилища в основите и принципите на прилагане на Европейското право. Провеждане на семинар от лекции на специалисти по ЕП. Лекциите ще продължат 5 дни, за да се обхванат възможно най-много теми.
Дейност 2. Работна среща в Административен съд, гр. Кобленц, Германия Провеждане на работна среща с административните съдии, за да се проучи опита им по прилагане на ЕП и създадения от тях модел на работа.
Дейност 3. Практическо приложение на Европейското право /ЕП/ Конкретно прилагане на теоретичните познания, натрупани в предходния етап на обучението.Решаване на конкретни казуси и възникнали въпроси при разглеждането на административни дела. Акцентът тук ще е – определяне на приложното поле на ЕП и разрешаване на спорове, с приложимост на ЕП. Работните срещи ще се ръководят от преподаватели в СУ“Кл.Охридски”,съдии от Върховния административен съд, както и от колеги от административни съдилища в Германия.
Дейност 4. Обучение на съдебни служители Провеждане на лекции от квалифицирани специалисти и от служители на администрацията на ВСС във връзка с новите изисквания в работата , а именно – електронно призоваване, оформяне на електронна папка на делото, работа с деловодна програма, подготовка на статистически отчети. Обучение по прилагане на Закона за защита на личните данни, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Закона за финансово управление и контрол. Целта е да бъдат обучени съдебните администратори, административните секретари и главните счетоводители, както и други служители, натоварени с такива функции, да изпълняват задълженията си, произтичащи от специалните закони - ЗЗБУТ, ЗФУКПС, ЗЗЛД.
Дейност 5.Преюдициално запитване в административния процес Провеждането на работна среща със съдии от ВАС с цел изследване на практиката по дела с приложение на Европейско право и по дела с отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз. Ще бъдат подготвен анализ на делата и ще се обобщи натрупаната практика до момента. Ще бъдат представени изискванията, на които да отговаря едно преюдициално запитване.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Пресконференция с журналисти от местните медии за обявяване на проекта и неговите цели; Поддържане на постоянна рубрика на сайта на съда с обявяване на всички дейности по проекта; Поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта на флага на ЕС, логото и слогана на ОПАК, логото и слогана на ЕСФ; Пресконференция за закриване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Албена АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 770 BGN
Общ бюджет: 107 908 BGN
БФП: 107 908 BGN
Общо изплатени средства: 107 908 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 260 BGN
2013 47 955 BGN
2014 5 693 BGN
2015 0 BGN
107 908 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 121 BGN
2013 40 762 BGN
2014 4 839 BGN
2015 0 BGN
91 722 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 139 BGN
2013 7 193 BGN
2014 854 BGN
2015 0 BGN
16 186 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Обучени съдии
Индикатор 2 По Дейност 2 - Наблюдаване работата в службите на съда
Индикатор 3 По Дейност 2 - Присъствие в съдебни заседания от 10 съдии
Индикатор 4 По Дейност 3 - Проведени обучения по решаване на дела на 30 съдии
Индикатор 5 По Дейност 3 - Проучени дела от практиката на ВАС
Индикатор 6 По Дейност 4 - Проведени обучения по електронна обра-ботка на дела на 30 служители.
Индикатор 7 По Дейност 4 - Проведени обучения от лектори на ВСС по ЗФУК
Индикатор 8 По Дейност 5 - Обучени съдии в изготвянето на преюдициално запитване.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз